Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπολογιστών υψηλών επιδόσεων για την ανάλυση δεδομένων κρυογονικής ηλεκτρονικής μικροσκοπίας στο πλαίσιο του έργου hot4cryo
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπολογιστών υψηλών επιδόσεων για την ανάλυση δεδομένων κρυογονικής ηλεκτρονικής μικροσκοπίας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “ERA Chair Holder to establish the electron cryo-microscopy analysis of cellular and artificial nanomachines”, με ακρωνύμιο “hot4cryo” και κωδικό πρότασης 101086665, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-ERA CHAIRS» του ΠΠ Horizon EUROPE, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 91.895,16 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 113.950,00).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 23PROC012757771
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 194373.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ: 9Δ10469ΗΕΠ-9Γ0)

Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ: 9Δ10469ΗΕΠ-9Γ0 [pdf] | Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης - ΑΔΑΜ: 23PROC012757771 [pdf]

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της ΕΕ : 24.05.2023
Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 26.05.2023 - site ΕΙΕ 26.05.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30.06.2023 και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03.07.2023 και ώρα 12:00

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου El Mumy
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του Έργου “Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma - ELMUMY” το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης HORIZON-MISS-2021-CANCER-02 του ΠΠ H2020 EUROPE με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.490,04€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 112.289,72).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 23PROC012631927.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 192220.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ 622Τ469ΗΕΠ-1Φ5)

Αναρτήσεις αρχιικής διακύρηξης
Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ: 622Τ469ΗΕΠ-1Φ5 [pdf] | Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης - ΑΔΑΜ: 23PROC012631927 [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 09.05.2023 - site ΕΙΕ: 09.05.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26.05.2023 και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30.05.2023 και ώρα 12:00


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου El Mumy (Αλλαγή ποσοτήτων σε είδη του τμήματος 2)

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 23PROC012761504.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 192220.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΑΔΑ: 6ΨΣ0469ΗΕΠ-Φ5Η).
Τροποποιημένη Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ: 6ΨΣ0469ΗΕΠ-Φ5Η [pdf] | Τροποποιημένο Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης - ΑΔΑΜ: 23PROC012761504 [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ: 29.05.2023 - site ΕΙΕ 29.05.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02.06.2023 και ώρα 14:00.
Ημερομηνία ΝΕΑΣ διενέργειας διαγωνισμού: 06.06.2023 και ώρα 12:00.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου El Mumy
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου “Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma - ELMUMY” το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης HORIZON-MISS-2021-CANCER-02 του ΠΠ H2020 EUROPE με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.774,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 89.000,00).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 23PROC012631023.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 192335.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ 9Ε7Κ469ΗΕΠ-Δ7Ι)

Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ: 9Ε7Κ469ΗΕΠ-Δ7Ι [pdf] | Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης - ΑΔΑΜ: 23PROC012631023 [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 09.05.2023 - site ΕΙΕ: 09.05.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26.05.2023 και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29.05.2023 και ώρα 12:00

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου OSTEOME
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του Έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής.», με ακρωνύμιο OSTEOME με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.409,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 69909,59 €). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 22PROC011798593
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 178173,1
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ 6ΖΓ7469ΗΕΠ-ΙΞΜ)

Περίληψη Διακήρυξης [pdf] | Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 13.12.2022 - site ΕΙΕ 13.12.2022 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05.01.2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09.01.2023 και ώρα 13:00

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου OSTEOME.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του Έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής.», με ακρωνύμιο OSTEOME με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.409,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 69909,59 €). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 22PROC011752908
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 178173
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ: 6ΜΨΑ469ΗΕΠ-Ν6Β)

[ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ]

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 148.800,00) ενώ σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης αυτή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 248.000,00).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 22PROC011262004.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 172286.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ 6Κ4Η469ΗΕΠ-604).

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 19.09.2022 - site ΕΙΕ 19.09.2022 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06.10.2022 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10.10.2022 και ώρα 11:00

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου OSTEOME.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής.», με ακρωνύμιο OSTEOME με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 86.800).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 22PROC010483625.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 160186.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ Ψ80Υ469ΗΕΠ-55Ν)

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 04.05.2022 - site ΕΙΕ 04.05.2022 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20.05.2022 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23.05.2022 και ώρα 14:00

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση ερευνητικής υπηρεσίας (ΑΔΑ: 6Ω9Υ469ΗΕΠ-ΒΔΜ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σε Ευρώ για την ανάθεση ερευνητικής υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 29.12.2021 // Ημερομηνία ανάρτησης στο www.eie.gr: 29.12.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27.01.2022 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28.01.2022 και ώρα 16:00

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια εργ. αναλωσίμων FUNGLUCAN (ΑΔΑ: ΨΩΑΙ469ΗΕΠ-Β63)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων στο πλαίσιο της Πράξης : «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων» με ακρωνύμιο FUNglucan με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 19.308,42 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 21.700,23€).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21PROC009704316.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 145885.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ ΨΩΑΙ469ΗΕΠ-Β63)

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 09.12.2021 - site ΕΙΕ 09.12.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10.01.2022 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11.01.2022 και ώρα 16:00

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων του έργου με τίτλο “Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας”
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση [pdf]
Kαταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 09.07.2021 και ώρα 14:00.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την "προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ», Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5069133 (ΑΔΑ: Ψ41Ω469ΗΕΠ-ΔΩΘ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο: «ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ», με Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03266 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5069133.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21PROC008817545
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 134530
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα V Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής [docx]
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr: 25.06.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14.07.2021 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15.07.2021 και ώρα 12:00

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια της πράξης «DINNESMIN» ΙΧΒ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: 9ΞΓ1469ΗΕΠ-4ΩΘ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια του έργου “ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER” κωδικό πράξης (MIS)5032840 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με ακρωνύμιο: «DINNESMIN» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 21PROC008673664
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙV : ΤΕΥΔ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης: 27.05.2021 // Καταληκτική ημερομηνία: 08.06.2021 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09.06.2021 ώρα 11:00

Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού, στα πλαίσια του έργου "ProMiDis" grant agreement 819934. (ΑΔΑ : 9Θ9Ν469ΗΕΠ-ΟΡΗ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases (ProMiDis)» του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ), προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για «Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού», (με CPV 38433000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα, ανέρχεται στο ποσό των 12.000€ χωρίς ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 14.880,00€ και ΦΠΑ 2.880,00 €).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21PROC008343141
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 108134
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ [docx]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [docx]
ΠΑΡΑΡΤΗΜA_IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [docx]
ΠΑΡΑΡΤΗΜA_V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΣΗΣ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 26.03.2021 - www.eie.gr 26.03.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29.04.2021 στις 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05.05.2021 και ώρα 12:00

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων και Εργαστηριακών Ειδών στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Cloudscreen» ΙΧΒ / ΕΙΕ. (ΑΔΑ : ΩΣ7Ψ469ΗΕΠ-Ρ1Λ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την «Προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων και Εργαστηριακών Ειδών» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Cloudscreen» , η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 20PROC007806390 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙI: ΤΕΥΔ [docx]
Παράρτημα ΙII: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα V: Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχής [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης: 09.12.2020 // Καταληκτική ημερομηνία: 07.01.2021 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08.01.2021 ώρα 12:00

Συνοπτικός Διαγωνισμός για "Εργασίες ανακαίνισης ορισμένων χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ" (ΑΔΑ : ΩΜ7Ρ469ΗΕΠ-7ΘΨ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα «Εργασίες ανακαίνισης ορισμένων χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 20PROC007662010
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙI: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
ΤΕΥΔ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης: 17.11.2020 // Καταληκτική ημερομηνία: 03.12.2020 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04.12.2020 ώρα 12:00

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια της πράξης «Fish_Superfoods» ΙΧΒ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΡ6Ι469ΗΕΠ-9ΤΘ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια της Πράξης : «Ανάπτυξη νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών για αποτελεσματικότερη ιχθυοκαλλιέργεια», Ακρωνύμιο «Fish_Superfoods», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 20PROC007547242
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙII: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα V: Δικαιολογητικά κατακύρωσης [docx]
ΤΕΥΔ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης: 27.10.2020 // Καταληκτική ημερομηνία: 12.11.2020 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13.11.2020 ώρα 11:00

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εργαστηριακών Αναλωσίμων» στα πλαίσια της πράξης «CO2-BioProducts» ΙΧΒ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΜΛΖ469ΗΕΠ-ΧΒΕ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια του Έργου : «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών» με ακρωνύμιο CO2-BioProducts, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 20PROC007508477
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.)

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙII: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
ΤΕΥΔ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης: 20.10.2020 // Καταληκτική ημερομηνία: 06.11.2020 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09.11.2020 ώρα 11:00

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την καθαριότητα των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (CPV 90911200-8), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (ΑΔΑ: ΨΥΩΝ469ΗΕΠ-Α8Ρ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την καθαριότητα των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (CPV 90911200-8), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (106.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 132.060,00) ενώ σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης αυτή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (213.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 264.120,00)
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ : 20PROC007265131 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ & www.eie.gr: 04.09.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22.09.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23.09.2020 και ώρα 11:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια του υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409 – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). (ΑΔΑ: ΩΒΖΦ469ΗΕΠ-ΣΑΞ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια του υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409 – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 7.572,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.107,06€ ΦΠΑ: 1.465,69€).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC007228692
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ: ΩΒΖΦ469ΗΕΠ-ΣΑΞ)

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙII: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙV: ΤΕΥΔ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ & www.eie.gr: 27.08.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07.09.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08.09.2020 και ώρα 11:00

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «PROMIDIS» (ΑΔΑ: Ψ4Μ7469ΗΕΠ-9ΙΓ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την "προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases (ProMiDis)” (Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης -Grant Agreement- 819934) της Δράσης ERC-2018 - Consolidator Grant. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 242.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 300.080,00€ και ΦΠΑ 58.000,00€).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC007123222
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95774
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙI: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα V: Yπόδειγμα Eγγυητικής Eπιστολής Συμμετοχής [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr: 31.07.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03.09.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04.09.2020 και ώρα 12:00

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.