Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «PROMIDIS» (ΑΔΑ: Ψ4Μ7469ΗΕΠ-9ΙΓ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την "προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases (ProMiDis)” (Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης -Grant Agreement- 819934) της Δράσης ERC-2018 - Consolidator Grant. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 242.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 300.080,00€ και ΦΠΑ 58.000,00€).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC007123222
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95774
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙI: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα V: Yπόδειγμα Eγγυητικής Eπιστολής Συμμετοχής [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr: 31.07.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03.09.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04.09.2020 και ώρα 12:00

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «INSPIRED», Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5002550 (ΑΔΑ: Ω789469ΗΕΠ-Η08)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την "προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUGSCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION», ακρωνύμιο «INSPIRED», Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5002550. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 293.120,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 236.387,10 € και ΦΠΑ 56.732,90€).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC007060954
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 94669
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Δημοσίευση Διακήρυξης στην ΕΕ [pdf]
Παράρτημα ΙΙI: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr: 21.07.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17.08.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18.08.2020 και ώρα 12:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την Επισκευή Ερευνητικών Μηχανημάτων / Οργάνων» στα πλαίσια της Πράξης "Προηγμένα Υλικά & Διατάξεις" (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ - MIS 5002409) - ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΞΙΙ469ΗΕΠ-Σ98)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την «Επισκευή ερευνητικών μηχανημάτων / οργάνων» στα πλαίσια του υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409 – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (CPV: 50200000-7, 38433000-9, 42942000-1) προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.898,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (7.982,90€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 20PROC007059588

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
ΤΕΥΔ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης: 21.07.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31.07.2020 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03.08.2020 ώρα 11:00

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ερευνητικού Εξοπλισμού» στα πλαίσια της πράξης «Cloudscreen» (MIS) 5063394 ΙΧΒ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ469ΗΕΠ-ΖΕΩ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την «Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού» στα πλαίσια του Έργου : «Cloudscreen» με ακρωνύμιο Cloudscreen, (MIS) 5063394 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 73.780,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.500,00€)
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 20PROC007017415
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx] - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ [16.07.2020]
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
ΤΕΥΔ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης: 13.07.2020 // Καταληκτική ημερομηνία: 24.07.2020 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27.07.2020 ώρα 11:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.