Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συστήματος Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Προϋπολογισμού 9.430.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 11.693.200 €) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ηλεκτρονικής μικροσκοπίας» της Πράξης «SUB5. Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για την ανάπτυξη προηγμένων οργανικών υλικών και καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διάγνωση και θεραπεία (θεραγνωστική) του καρκίνου και τις βιοηλεκτρονικές εφαρμογές» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173962) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Δράση 16624).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 24PROC014524087
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 283152
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.(ΑΔΑ: ΨΦΩΖ469ΗΕΠ-7ΟΔ)

Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ: ΨΦΩΖ469ΗΕΠ-7ΟΔ [pdf] | Τεύχος Διακήρυξης [pdf] | Προκήρυξη [pdf]

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της ΕΕ: 02.04.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014521485)
Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr: 03.04.2024
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08.05.2024 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10.05.2024 και ώρα 15:00

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση υπερσύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Προϋπολογισμού 7.800.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 9.672.000 ευρώ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 5: «Προμήθεια και εγκατάσταση Υπερσύγχρονου Εργαστηριακού Εξοπλισμού» της Πράξης «SUB5. Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για την ανάπτυξη προηγμένων οργανικών υλικών και καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διάγνωση και θεραπεία (θεραγνωστική) του καρκίνου και τις βιοηλεκτρονικές εφαρμογές» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173962) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Δράση 16624).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 24PROC014454638
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 295259
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.(ΑΔΑ: ΨΖ8Κ469ΗΕΠ-ΗΜΕ)

Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ: ΨΖ8Κ469ΗΕΠ-ΗΜΕ [pdf] | Τεύχος Διακήρυξης [pdf] | Προκήρυξη [pdf]

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της ΕΕ: 20.03.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014453455)
Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ και www.eie.gr: 21.03.2024
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26.04.2024 και ώρα 12:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29.04.2024 και ώρα 12:00

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ)»
Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ)», με εκτιμώμενη αξία 6.380.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Περίληψη Διακήρυξης - ΑΔΑ: 6Ρ5Λ46ΜΩΝ1-Π6Ο [pdf] | Τεύχος Διακήρυξης [pdf] | TED [pdf]

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης στο site EIE: 08.12.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.01.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού την 15.01.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης.