Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την καθαριότητα των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (CPV 90911200-8), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (ΑΔΑ: ΨΥΩΝ469ΗΕΠ-Α8Ρ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την καθαριότητα των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (CPV 90911200-8), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (106.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 132.060,00) ενώ σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης αυτή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (213.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 264.120,00)
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ : 20PROC007265131 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]

Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ & www.eie.gr: 04.09.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22.09.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23.09.2020 και ώρα 11:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια του υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409 – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). (ΑΔΑ: ΩΒΖΦ469ΗΕΠ-ΣΑΞ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια του υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409 – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 7.572,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.107,06€ ΦΠΑ: 1.465,69€).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC007228692
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (ΑΔΑ: ΩΒΖΦ469ΗΕΠ-ΣΑΞ)

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙII: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙV: ΤΕΥΔ [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ & www.eie.gr: 27.08.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07.09.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08.09.2020 και ώρα 11:00

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «PROMIDIS» (ΑΔΑ: Ψ4Μ7469ΗΕΠ-9ΙΓ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την "προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases (ProMiDis)” (Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης -Grant Agreement- 819934) της Δράσης ERC-2018 - Consolidator Grant. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 242.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 300.080,00€ και ΦΠΑ 58.000,00€).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC007123222
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95774
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα ΙΙI: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα V: Yπόδειγμα Eγγυητικής Eπιστολής Συμμετοχής [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr: 31.07.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03.09.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04.09.2020 και ώρα 12:00

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.