Θέσεις εργασίας

EIE | Κεντρική Διοίκηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού «Προγραμματιστή πληροφοριακών συστημάτων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2021/05» στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: ΩΔΙΧ469ΗΕΠ-ΦΘ5


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.10.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 02.11.2021 και ώρα 03:00 μ.μ.

 

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Πρόσκληση για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 9ΛΡΞ469ΗΕΠ-ΘΞΝ


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.10.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29.10.2021 και ώρα 03:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «Fish_Superfoods», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03599 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5069987 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6Τ8Γ469ΗΕΠ-351


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.10.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29.10.2021 και ώρα 03:00 μ.μ.

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a two-year research project titled “Elucidating the interplay between the DNA damage response and repair (DDR/R) network and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling system in Multiple Myeloma” invites interested parties to apply for one (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Θέση Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση υλικών με μεθόδους μοριακής δυναμικής ή/και μηχανικής εκμάθησης» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/02-2021). (ΑΔΑ: ΨΥ9Γ469ΗΕΠ-ΤΙΛ)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 06.12.2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.10.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 06.12.2021

Θέση Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας

Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μέταλλο-οργανικών σκελετών ή/και ομοιοπολικών οργανικών σκελετών» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/03-2021). (ΑΔΑ: 67Υ8469ΗΕΠ-Ρ77)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 06.12.2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.10.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 06.12.2021

Θέση Ερευνητή/τριας Β' βαθμίδας

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσικοχημεία ή/και Θεωρητική Επιστήμη Υλικών» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/01-2021) (ΑΔΑ: ΨΒ0Σ469ΗΕΠ-7ΧΚ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.09.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 08.11.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψήφιου Διδάκτορα και Μεταδιδάκτορα για το έργο «Integrated Photonic Quantum Circuits - InPhoQuC», το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.03.2020 [Η πρόσκληση παραμένει ΑΝΟΙΚΤΗ]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργάτη, στο έργο RocketSens: “Φωτονικοί Αισθητήρες για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πυραύλους Στερεών Καυσίμων”, χρηματοδοτούμενo από την αμυντική βιομηχανία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.03.2020 [Η πρόσκληση παραμένει ΑΝΟΙΚΤΗ]

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Επιλογής

Kεντρική Διοίκηση

Προσωρινά Αποτελέσματα για την επιλογή έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» για τη θέση «Τεχνίτη ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2021/04». (ΑΔΑ: ΨΡΗΩ469ΗΕΠ-626)

Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.10.2021

Προσωρινά aποτελέσματα για την επιλογή έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» για τη θέση «Συνεργάτη για τη διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Γραμματείας» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2021/01». (ΑΔΑ: ΨΣΗ9469ΗΕΠ-373)

Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.09.2021

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 3395/07-09-2021) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΓ469ΗΕΠ-5ΗΣ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.09.2021

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 3992/24-11-2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648 (ΑΔΑ: ΨΠ2Ο469ΗΕΠ-ΔΚΛ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.12.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 2246/22-06-2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Αναβαθμίς. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ 5002357 (ΑΔΑ: 9ΡΡΞ469ΗΕΠ-ΚΘ6).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.07.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 0411/29.01.2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «RoGH – Ψηφιακές Διαδρομές στα Μονοπάτια της Ελληνικής Ιστορίας» με κωδικό MIS 5030211, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το έργο RoGH εντάσσεται στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), (ΑΔΑ: 66ΣΞ469ΗΕΠ-Τ6Χ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.03.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 0412/29.01.2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο Climascape (ΑΔΑ: ΩΙ8Σ469ΗΕΠ-ΩΔ4).
Ανάπτυξη πλατφόρμας και πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής σε χώρους μείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρμογή για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO» με κωδικό MIS 5032809, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το έργο CLIMASCAPE εντάσσεται στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.02.2020

 

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς EATRIS-GR-1 στο πλαίσιο του Υποέργου (Α/A 3) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία κεντρικού κόμβου μεταφραστικής έρευνας EATRIS-GR/ΕΙΕ» της Πράξης με τίτλο «Η υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών και βιοϊατρικών συσκευών (EATRIS-GR)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028091 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. (ΑΔΑ: 9ΥΩ9469ΗΕΠ-ΣΔΟ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.09.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τις θέσεις με κωδικό AlphaSyn_Research_Assistant_1 και ΑlphaSyn Research Assistant_2 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «AlphaSyn», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02813 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5131418 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ. (ΑΔΑ: ΨΟΘΠ469ΗΕΠ-95Κ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.09.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_06 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΔΒ8469ΗΕΠ-ΛΝΛ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.09.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό AgroWasteForNutritiousMushrooms 3, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης "AgroWasteForNutritiousMushrooms" (MIS 5031681) που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/ΕΙΕ. (ΑΔΑ: ΨΙΜΡ469ΗΕΠ-1ΜΑ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.09.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_3 και 4, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: 6Χ80469ΗΕΠ-4ΧΘ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τις θέσεις με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_3 & ProMiDis_Research Assistant_4 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.08.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_05, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ. (ΑΔΑ: ΩΘΠΧ469ΗΕΠ-49Θ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.07.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 1 στο έργο «ELIXIR». (MIS 5002780) (ΑΔΑ: ΩΓΗ5469ΗΕΠ-ΒΦΨ)
Προσωρινά αποτελέσματα για την θέση με κωδικό Elixir-1 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες», Υποέργο 16 «ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΙΕ» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.06.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 3 και κωδ.θέσης 4 στο έργο «Cloudscreen». (5063394) (ΑΔΑ: 9ΗΟ5469ΗΕΠ-61Ε)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό Cloudscreen-3 και Cloudscreen-4 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Cloudscreen» της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, που υλοποιείται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.05.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 3 στο έργο «ΕΛΑΙΟΝ». (MIS 5040301) (ΑΔΑ: 6ΒΧ7469ΗΕΠ-6ΩΖ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ΕΛΑΙΟΝ 3 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Μελέτη και Αξιοποίηση του Ελαιολάδου ως Πρότυπης Πρώτης Ύλης για Ειδικές Χρήσεις σε Βρεφικές Τροφές» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.04.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_2 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: ΨΧΨΜ469ΗΕΠ-5ΙΘ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_2 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.03.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικούς ProMiDis_Research Assistant_1 & ProMiDis_Project/Lab manager στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: Ω18Σ469ΗΕΠ-ΜΑΓ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς ProMiDis_Research Assistant_1 & ProMiDis_Project/Lab manager στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.02.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ/1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ (MIS) 5069133 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ469ΗΕΠ-Υ38)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ/1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Προσδιορισμός γονιδιωματικών και μεταγραφωματικών προγνωστικών βιο-υπογραφών στον καρκίνο κεφαλής τραχήλου» με ακρωνύμιο ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ (BIOKARETRA), (Κωδ. Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03266) και κωδικό πράξης 2020ΣΕ11910000 (MIS) 5069133 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.01.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ProMiDis Postdoc 4 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: 6Α2Γ469ΗΕΠ-ΡΚΕ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_Postdoc_4 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.01.2021

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Αποτελέσματα Πρόσκλησης για μια Θέση (1) Επιστημονικού Συνεργάτη, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Καινοτόμα Βιομηχανικά Υλικά με Προηγμένη Λειτουργικότητα, Παρατεταμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμισμένη Επίδοση Έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών για Μέσα Προστασίας Πολλών Χρήσεων» που υλοποιείται στο ΙΘΦΧ/ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6Ν6Ω469ΗΕΠ-ΔΤ5


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.10.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη Θέση Ενός (1) Μεταδιδάκτορα με Κωδικό Θέσης: AMPERCEL 1 και τη Θέση Ενός (1) Υποψήφιου Διδάκτορα με Κωδικό Θέσης: AMPERCEL 2 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Advanced Materials for Perovskite Solar Cells» (αρ.πρότασης: 450) και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ AMPERCEL ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». (ΑΔΑ: 61ΨΕ469ΗΕΠ-Ξ1Ε)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.07.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη Διαχείρισης Έργων ΙΘΦΧ (κωδικός θέσης ΙΘΦΧ/ΣΔ-2021/01) για το έργο με τίτλο: «Πολυλειτουργικά Νανοδομημένα Υλικά» (κωδικός 2638) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ. (ΑΔΑ: ΨΜ5Π469ΗΕΠ-Κ0Σ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.07.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη Θέση Ενός (1) Υποψήφιου Διδάκτορα με Κωδικό Θέσης: NANOElectroCAT-1 (αρ. πρωτ. 54), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Modified carbon nanostructures and related 2D nanomaterials with small organic and coordination molecules as sustainable electrocatalysts» (ΑΔΑ: 6ΟΘΤ469ΗΕΠ-014)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.06.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη Θέση Ενός (1) Υποψήφιου Διδάκτορα με Κωδικό Θέσης: NANOElectroCAT-2 (αρ. πρωτ. 55), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Modified carbon nanostructures and related 2D nanomaterials with small organic and coordination molecules as sustainable electrocatalysts» (ΑΔΑ: ΩΚΡΚ469ΗΕΠ-ΒΚ6)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.06.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Ενός (1) Μεταδιδάκτορα με Κωδικό Θέσης: PROTECT-postdoc1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Καινοτόμα Βιομηχανικά Υλικά με Προηγμένη Λειτουργικότητα, Παρατεταμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμισμένη Επίδοση Έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών για Μέσα Προστασίας Πολλών Χρήσεων» του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΘΠΝ469ΗΕΠ-ΧΜ7)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.04.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Έκτακτου Προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης «Νέας γενιάς ασφαλή νανοτεχνολογικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ασθενειών και την ταυτόχρονη βελτίωση της ευρωστίας των φυτών» (NANOSHIELD -MIS 5067585) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΙΒ3469ΗΕΠ-ΣΜΗ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.03.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Επιστημονικού Συνεργάτη (Κωδικός θέσης: COSMONANO/1-2020) στο πλαίσιο του Έργου «Βιολογικές αλληλεπιδράσεις νανοσωματιδίων σε κύτταρα» (ΚΩΔΙΚΟ 2652) του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΑΔΑ: 6ΧΩΞ469ΗΕΠ-ΥΞΒ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.01.2021