Θέσεις εργασίας

EIE | Κεντρική Διοίκηση

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΑΔΑ: 6ΠΒ8469ΗΕΠ-ΗΛΙ)

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.04.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : 10.05.2021

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΕΛΑΙΟΝ» (MIS) 5040301 στο ΙΧΒ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: Ω3Σ2469ΗΕΠ-ΜΥΚ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη και Αξιοποίηση του Ελαιολάδου ως Πρότυπης Πρώτης Ύλης για Ειδικές Χρήσεις σε Βρεφικές Τροφές» με ακρωνύμιο ΕΛΑΙΟΝ, κωδικό πρότασης ΔΕΡ6-0021436 και κωδικό πράξης (MIS) 5040301 της Δράσης RIS3 "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ"

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.04.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 19.04.2021 και ώρα 15:00

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a two-year research project titled “Elucidating the interplay between the DNA damage response and repair (DDR/R) network and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling system in Multiple Myeloma” invites interested parties to apply for one (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Πολυλειτουργικά Νανοδομημένα Υλικά» του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (κωδικός 2638) (ΑΔΑ: Ψ339469ΗΕΠ-ΝΔ3)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.04.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20.05.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.10.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Πτυχιακής/Μεταπτυχιακής ή Διδακτορικής Έρευνας (Μετρολογία νάνο-κατασκευών, Μηχανική Μάθηση & Όραση)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.06.2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψήφιου Διδάκτορα και Μεταδιδάκτορα για το έργο «Integrated Photonic Quantum Circuits - InPhoQuC», το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.03.2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργάτη, στο έργο RocketSens: “Φωτονικοί Αισθητήρες για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πυραύλους Στερεών Καυσίμων”, χρηματοδοτούμενo από την αμυντική βιομηχανία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.03.2020

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Επιλογής

Kεντρική Διοίκηση

Προσωρινά Αποτελέσματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τη θέση «ΕΙΕ/ΚΔ-2020/01» του Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης έργων του ΕΙΕ (ΑΔΑ : 6ΥΑ4469ΗΕΠ-ΤΦΩ)

Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 09.07.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» για τις θέσεις «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/05» και «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/06» του Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης έργων του Ε.Ι.Ε (ΑΔΑ : 94ΟΖ469ΗΕΠ-Ο5Β)

Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.02.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 11.02.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» για τις θέσεις «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/04», «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/05» και «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/06» του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και Προμηθειών του Ε.Ι.Ε (ΑΔΑ : Ω50Ω469ΗΕΠ-ΧΘΕ)

Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 31.01.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 07.02.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής έκτακτου προσωπικού, για τη θέση Στελέχους Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/03», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (AΔΑ: 9ΡΡΘ469ΗΕΠ-Ε1Ω)

Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.12.2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 08.01.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» για τις θέσεις «Στέλεχος Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου» με κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/02» και «Συνεργάτη για τη διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Γραμματείας» με κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/01» (AΔΑ: ΨΝ0Ι469ΗΕΠ-ΚΘ3)

Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.12.2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 20.12.2019

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 3992/24-11-2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648 (ΑΔΑ: ΨΠ2Ο469ΗΕΠ-ΔΚΛ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.12.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 2246/22-06-2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Αναβαθμίς. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ 5002357 (ΑΔΑ: 9ΡΡΞ469ΗΕΠ-ΚΘ6).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.07.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 0411/29.01.2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «RoGH – Ψηφιακές Διαδρομές στα Μονοπάτια της Ελληνικής Ιστορίας» με κωδικό MIS 5030211, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το έργο RoGH εντάσσεται στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), (ΑΔΑ: 66ΣΞ469ΗΕΠ-Τ6Χ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.03.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 0412/29.01.2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο Climascape (ΑΔΑ: ΩΙ8Σ469ΗΕΠ-ΩΔ4).
Ανάπτυξη πλατφόρμας και πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής σε χώρους μείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρμογή για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO» με κωδικό MIS 5032809, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το έργο CLIMASCAPE εντάσσεται στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.02.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 4936/08-11-2019) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Αναβαθμίς. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ 5002357 (ΑΔΑ: ΩΙ8Σ469ΗΕΠ-ΩΔ4)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.12.2019

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 4380/07.10.2019) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Αναβαθμίς. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ 5002357 (ΑΔΑ: 6ΒΛ7469ΗΕΠ-ΡΔΧ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.11.2019

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_2 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: ΨΧΨΜ469ΗΕΠ-5ΙΘ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_2 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.03.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικούς ProMiDis_Research Assistant_1 & ProMiDis_Project/Lab manager στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: Ω18Σ469ΗΕΠ-ΜΑΓ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς ProMiDis_Research Assistant_1 & ProMiDis_Project/Lab manager στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.02.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ/1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ (MIS) 5069133 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ469ΗΕΠ-Υ38)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ/1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Προσδιορισμός γονιδιωματικών και μεταγραφωματικών προγνωστικών βιο-υπογραφών στον καρκίνο κεφαλής τραχήλου» με ακρωνύμιο ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ (BIOKARETRA), (Κωδ. Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03266) και κωδικό πράξης 2020ΣΕ11910000 (MIS) 5069133 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.01.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ProMiDis Postdoc 4 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: 6Α2Γ469ΗΕΠ-ΡΚΕ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_Postdoc_4 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.01.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 6 στο έργο «QFytoTera». (MIS 5030853) (ΑΔΑ: ΩΕΣΨ469ΗΕΠ-2Ψ5)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη/τιδας για την θέση με κωδικό QFytoTera 6 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «QFytoTera: «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαιών με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.12.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2020/01» στο έργο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ» (ΑΔΑ: ΨΣ2Α469ΗΕΠ-5Ε2)
Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής συνεργάτη για τη θέση «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων του ΙΧΒ» και κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2020/01» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ».

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.12.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 2 στο έργο «Cloudscreen». (5063394) (ΑΔΑ: 6ΔΣΣ469ΗΕΠ-ΕΝΠ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό Cloudscreen-2 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Cloudscreen» της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, που υλοποιείται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.11.2020 | ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 05.11.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για μία θέση στο έργο «Fish_Superfoods». (MIS 5069987) (ΑΔΑ: 6ΗΑΩ469ΗΕΠ-ΦΧΓ)
Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικού Επιλογής Συνεργατών τη θέση με κωδικό Fish_Superfoods_PhD στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «Fish_Superfoods», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03599 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5069987 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.10.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικούς Θέσεων β13β και β26β στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΣΘΕΝΟΣ-β (MIS 5002398) (ΑΔΑ: ΩΧΩΙ469ΗΕΠ-ΨΔΒ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς ΣΘΕΝΟΣ-β13β, β26β στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.10.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης PEPtADe 4 στο έργο «PEPtADe». (MIS) 5030851 (ΑΔΑ: ΩΓΩΨ469ΗΕΠ-ΓΟΨ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό PEPtADE 4 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Προκλινικές μελέτες φαρμακολογικού ενδιαφέροντος για την εύρεση μορίων-αναστολέων στη νόσο του Alzheimer» με ακρωνύμιο PEPtADE, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-00353 και κωδικό πράξης (MIS) 5030851 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.09.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για δύο θέσεις στο έργο «Fish_Superfoods». (MIS 5069987) (ΑΔΑ: 6Ψ30469ΗΕΠ-ΜΗ7)
Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικού Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό Fish_Superfoods_Postdoc & Fish_Superfoods_PhD, στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «Fish_Superfoods», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03599 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5069987 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.09.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης ανταποδοτικής υποτροφίας (Pfizer Fellowship) μεταδιδάκτορα για την υλοποίηση έρευνας σε θέματα υγείας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΛΓΥ469ΗΕΠ-ΜΗΣ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.09.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 1 στο έργο «Cloudscreen». (5063394) (ΑΔΑ: ΩΡ2Ε469ΗΕΠ-ΟΣ2)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό Cloudscreen-1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Cloudscreen» της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, που υλοποιείται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.08.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη/τιδας για την θέση με κωδικό 3D-ORco 2 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «3D-ORco: Μελέτη της 3D δομής του συνυποδοχέα των οσφρητικών υποδοχέων κουνουπιού» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. (ΑΔΑ: 6ΟΚΡ469ΗΕΠ-ΙΙ5)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 31.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 07.08.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_04 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο ΙΧΒ / ΕΙΕ. (ΑΔΑ: 69ΣΔ469ΗΕΠ-5ΝΦ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 06.08.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 2 στο έργο «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας». (ΑΔΑ: 6ΕΒΛ469ΗΕΠ-9ΗΨ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.06.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ανταποδοτικών υποτροφιών (Pfizer Fellowship) Υποψήφιων Διδακτόρων για την υλοποίηση έρευνας σε θέματα υγείας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΑΔΑ: Ω3ΙΨ469ΗΕΠ-Ε7Τ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.06.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 17.06.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 6 στο έργο «RESET». (5031214) (ΑΔΑ: ΨΡ33469ΗΕΠ-ΒΧΒ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό RESET 6 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος» με ακρωνύμιο RESET, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-01610 και κωδικό πράξης (MIS) 5031214 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.06.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 2 στο έργο «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας». (ΑΔΑ: Ω6Φ6469ΗΕΠ-ΙΡΕ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ΕΔΙΑ-2 στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «ΜΙΑ Αττικής 2» του έργου με τίτλο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.05.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 3D-ORco 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο 3D-ORco (ΑΔΑ: ΩΕΠΝ469ΗΕΠ-ΩΑ4)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη/τιδας με κωδικό 3D-ORco 1 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «3D-ORco: Μελέτη της 3D δομής του συνυποδοχέα των οσφρητικών υποδοχέων κουνουπιού» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.04.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ProMiDis PhD_2 & 3 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: 6ΞΝ8469ΗΕΠ-0ΒΚ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τις θέσεις με κωδικό ProMiDis_PhD_2 & 3 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.02.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_03 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub(MIS) 5002550 (ΑΔΑ: 6ΣΠ8469ΗΕΠ-13Γ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_03 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.02.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ΙΧΒ/2513-2019/1 στο έργο «Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων». (ΑΔΑ: ΩΙΟΒ469ΗΕΠ-ΖΓΛ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ΙΧΒ/2513-2019/1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων» ΙΧΒ / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.02.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 2 στο έργο «ΕΛΑΙΟΝ». (MIS 5040301) (ΑΔΑ: 60ΑΨ469ΗΕΠ-1Δ0)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ΕΛΑΙΟΝ 2 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Μελέτη και Αξιοποίηση του Ελαιολάδου ως Πρότυπης Πρώτης Ύλης για Ειδικές Χρήσεις σε Βρεφικές Τροφές» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.01.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης Νο 1β στο έργο «BIOIMAGING-GR». (5002755) (ΑΔΑ: ΨΠΤΞ469ΗΕΠ-ΘΔΙ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό BIOIMAGING-GR/1β στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)», στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.01.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ΕΙΕ/2 στο έργο «OPENSCREEN-GR». (ΑΔΑ: 6ΘΤ0469ΗΕΠ-3Ω6)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό OPENSCREEN-GR_ΕΙΕ/2, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης "OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος», στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.01.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 5 στο έργο «QFytoTera». (MIS 5030853) (ΑΔΑ: 6ΤΛΒ469ΗΕΠ-9ΨΥ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη/τιδας για την θέση με κωδικό QFytoTera 5 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «QFytoTera: «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαιών με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας /ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.01.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση «Συνεργάτη υποστήριξης της μονάδας αποστείρωσης/πλυντηρίου και των εργαστηρίων κυτταροκαλλιέργειας του ΙΧΒ (ΑΔΑ: 7Μ2Θ469ΗΕΠ-Ρ6Ψ)
Προσωρινά Αποτελέσματα έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ» για τη θέση «Συνεργάτη υποστήριξης της μονάδας αποστείρωσης/πλυντηρίου και των εργαστηρίων κυτταροκαλλιέργειας του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ)» και κωδικό «ΙΧΒ-2019/01».

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.12.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 1 στο έργο «ΕΛΑΙΟΝ». (MIS 5040301) (ΑΔΑ: ΩΡ27469ΗΕΠ-16Ο)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ΕΛΑΙΟΝ 1 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Μελέτη και Αξιοποίηση του Ελαιολάδου ως Πρότυπης Πρώτης Ύλης για Ειδικές Χρήσεις σε Βρεφικές Τροφές» (MIS 5040301) που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.12.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 1 στο έργο «ALGOSMETIC». (MIS 5045817) (ΑΔΑ: ΨΣ0Σ469ΗΕΠ-1Θ5)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ALGOSMETIC 1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομόνωση και χαρακτηρισμός μεταβολιτών από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών με αντιγηραντικές, επουλωτικές και ανασταλτικές της μελανογένεσης ιδιότητες» με ακρωνύμιο ALGOSMETIC, κωδικό πρότασης Τ6ΥΒΠ-00474 και κωδικό πράξης (MIS) 5045817 της Δράσης Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 7 στο έργο «RESET». (5031214) (ΑΔΑ: ΩΖΩ9469ΗΕΠ-ΗΙ1)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό RESET 7 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος» με ακρωνύμιο RESET, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-01610 και κωδικό πράξης (MIS) 5031214 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.12.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 2 στο έργο «DINNESMIN». (5032840) (ΑΔΑ: Ψ8ΧΓ469ΗΕΠ-5ΨΦ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό DINNESMIN / 2 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER» με ακρωνύμιο “DINNESMIN”, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-03186 και κωδικό πράξης (MIS) 5032840 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ/ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.11.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικούς Θέσεων β18, β19 και β22 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΣΘΕΝΟΣ-β (MIS 5002398) (ΑΔΑ: ΨΒ8Ξ469ΗΕΠ-ΦΞΡ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς ΣΘΕΝΟΣ-β18, β19 και β22 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.11.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ProMiDis_ Postdoc_3 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: ΨΤΚΥ469ΗΕΠ-ΩΘΘ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_ Postdoc_3 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο ΕΙΕ/ΙΧΒ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.11.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης PEPtADe3 2 στο έργο «PEPtADe» (MIS) 5030851 (ΑΔΑ: Ω7Ω7469ΗΕΠ-Ε7Ρ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό PEPtADe 3 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Προκλινικές μελέτες φαρμακολογικού ενδιαφέροντος για την εύρεση μορίων-αναστολέων στη νόσο του Alzheimer» με ακρωνύμιο PEPtADe, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-00353 και κωδικό πράξης (MIS) 5030851 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.11.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό OPENSCREEN-GR_ΕΙΕ/1β στο έργο «OPENSCREEN-GR». (ΑΔΑ: 6ΛΦΓ469ΗΕΠ-ΕΕΙ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό OPENSCREEN-GR_ΕΙΕ/1β, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης "OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος», στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.10.2019

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Ενός (1) Μεταδιδάκτορα με Κωδικό Θέσης: PROTECT-postdoc1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Καινοτόμα Βιομηχανικά Υλικά με Προηγμένη Λειτουργικότητα, Παρατεταμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμισμένη Επίδοση Έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών για Μέσα Προστασίας Πολλών Χρήσεων» του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΘΠΝ469ΗΕΠ-ΧΜ7)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.04.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Έκτακτου Προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης «Νέας γενιάς ασφαλή νανοτεχνολογικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ασθενειών και την ταυτόχρονη βελτίωση της ευρωστίας των φυτών» (NANOSHIELD -MIS 5067585) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΙΒ3469ΗΕΠ-ΣΜΗ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.03.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Επιστημονικού Συνεργάτη (Κωδικός θέσης: COSMONANO/1-2020) στο πλαίσιο του Έργου «Βιολογικές αλληλεπιδράσεις νανοσωματιδίων σε κύτταρα» (ΚΩΔΙΚΟ 2652) του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΑΔΑ: 6ΧΩΞ469ΗΕΠ-ΥΞΒ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.01.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής ενός (1) Υποψήφιου Διδάκτορα (Κωδικός Θέσης: PROTECT-1) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Καινοτόμα Βιομηχανικά Υλικά με Προηγμένη Λειτουργικότητα, Παρατεταμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμισμένη Επίδοση Έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών για Μέσα Προστασίας Πολλών Χρήσεων» και κωδικό MIS 5069154 που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΕΕΥ469ΗΕΠ-ΡΤΔ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.09.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής ενός (1) Μεταδιδάκτορα και δύο (2) Υποτρόφων / Υποψηφίων Διδακτόρων (κωδικοί θέσεων ΜΔ1_ΙΘΦΧ_NANOSHIELD, ΥΠ1_ΙΘΦΧ_NANOSHIELD, ΥΠ2_ΙΘΦΧ_NANOSHIELD) για το Έργο «Νέας γενιάς ασφαλή νανοτεχνολογικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ασθενειών και την ταυτόχρονη βελτίωση της ευρωστίας των φυτών» (MIS 5067585) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΠΣΑ469ΗΕΠ-ΟΦ2)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.08.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη Διαχείρισης Έργων ΙΘΦΧ (κωδικός θέσης ΙΘΦΧ/ΣΔ - 2020/01) για το έργο με τίτλο: «Πολυλειτουργικά Νανοδομημένα Υλικά» (κωδικός 2638) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΨΘΨ469ΗΕΠ-Σ4Ζ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.07.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα για δύο θέσεις 1) Μεταδιδάκτορα (κωδικός θέσης InPhoQuC-1) και 2) Υποψήφιου Διδάκτορα (InPhoQuC-2), για το έργο με τίτλο «Κβαντικά Ολοκληρωμένα Φωτονικά Κυκλώματα» με ακρωνύμιο InPhoQuC και κωδικό Πρότασης HFRI-FM17-640, της δράσης «1η Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». (ΑΔΑ: ΨΗΘ7469ΗΕΠ-Χ76)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.06.2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Υποτρόφου / Υποψηφίου Διδάκτορα (κωδικός θέσης ΥΠ1_ΠΕ3.2_ΙΘΦΧ_INNOVATION) για το Υποέργο 4 της Πράξης «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-/ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002772) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: Ψ48Λ469ΗΕΠ-16Λ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.04.2020