Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο ««Universal Platform Components for Safe Fair Interoperable Data Exchange And Monetisation-UPCASΤ» και κωδικό 101093216 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.
ΑΔΑ: 620Ι469ΗΕΠ-ΝΙΙ


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.03.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 20.03.2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής υποψηφιοτήτων Πρόσκλησης | ΑΔΑ: ΨΩΨΓ469ΗΕΠ-56Ψ [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.03.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 27.03.2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο “JANE: Joint Action on Networks of Expertise” και κωδικό 101075328 της Δράσης EU4H-2021-JA-IBA του Προγράμματος EU4HEALTH για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.
ΑΔΑ: 9645469ΗΕΠ-Ψ6Τ


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.03.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 20.03.2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής υποψηφιοτήτων Πρόσκλησης | ΑΔΑ: ΨΧΟΩ469ΗΕΠ-Μ0Ζ [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.03.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 27.03.2023

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων από την Ελλάδα (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ κ.α.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Research Council, ERC κ.α.).

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.12.2021

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a two-year research project titled “Elucidating the interplay between the DNA damage response and repair (DDR/R) network and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling system in Multiple Myeloma” invites interested parties to apply for one (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας, στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα.

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος [pdf]

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή νέου συνεργάτη στο έργο RocketSens / Photonic Sensors for Solid Rocket Motors' Condition Monitoring

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.12.2021

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Επιλογής

Kεντρική Διοίκηση

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο "Ειδικό Επιστημονικό Τεχνικό Προσωπικό για την υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ" και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/07», στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: 9ΟΨ0469ΗΕΠ-ΧΔ6


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.01.2023

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο "Ειδικό Επιστημονικό Τεχνικό Προσωπικό για τη Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ με εμπειρία στην οργάνωση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικών αποθετηρίων" και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/06», στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: ΩΥ3Λ469ΗΕΠ-ΘΔΞ


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.12.2022

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01», στο πλαίσιο των έργων Α. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» και Β. «ΚΔ-Επιβράβευση».
ΑΔΑ: Ω8ΛΜ469ΗΕΠ-Ω5Ε


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.12.2022

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση με τίτλο «Ειδικό Επιστημονικό Τεχνικό Προσωπικό για τον συντονισμό των δράσεων λειτουργίας και ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ» και κωδικό  "ΕΙΕ/ΥΥ-2022/05".
ΑΔΑ: ΨΣΜ6469ΗΕΠ-74Ξ


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.11.2022

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01», στο πλαίσιο των έργων Α. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» και Β. «ΚΔ-Επιβράβευση».
ΑΔΑ: ΩΤ2Ε469ΗΕΠ-ΘΝΓ


Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.10.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Συνεργάτης Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διαχείριση θεμάτων τακτικού & έκτακτου προσωπικού» και κωδικό ΕΙΕ/ΥΥ-2022/04 στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
ΑΔΑ: 69ΣΘ469ΗΕΠ-ΛΔΠ


Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.08.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01», στο πλαίσιο των έργων Α. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» Β. «ΚΔ-Επιβράβευση».
ΑΔΑ: ΨΝΥΝ469ΗΕΠ-Α3Χ


Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.07.2022

Προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Επιστημονικός Συνεργάτης με εξειδίκευση σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας ή/και κατοχύρωσης/αξιοποίησης διανοητικής ιδιοκτησίας/εφευρέσεων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/03» στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΙΕ».

Παράταση υποβολής ενστάσεων ΑΔΑ: 672Α469ΗΕΠ-ΖΗΚ [pdf] | Ημερομηνία ανάρτησης: 15.07.2022
Προσωρινά Αποτελέσματα ΑΔΑ: 96ΚΤ469ΗΕΠ-ΟΝΔ [pdf] | Ημερομηνία ανάρτησης: 04.07.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο: «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών, με έμφαση στην οικονομική παρακολούθηση έργων και διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/02», στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: 6Χ0Κ469ΗΕΠ-0ΥΣ


Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.06.2022

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 463/31-01-2023) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories:Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικός Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικός πράξης (MIS) 5073648.
ΑΔΑ: 6Θ2Ω469ΗΕΠ-Ψ1Β


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.02.2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής (δημόσια πρόσκληση 3211/12.09.2022, ΑΔΑ: 6ΖΙ2469ΗΕΠ-4Ν5) για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού/ Επιστημονικού-ης Συνεργάτη -τιδας στο πλαίσιο του έργου “One hundred years, two refugee crises: Entangled Histories // Housing // Economies” με ακρωνύμιο “1c2rc (1 century, 2 refugee crisis)” και αριθμό έργου 01092 στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, όπως ισχύει) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).
ΑΔΑ: 92Δ6469ΗΕΠ-Β0Ν


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.10.2022

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 3395/07-09-2021) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648.
ΑΔΑ: 90ΝΕ469ΗΕΠ-ΕΕ9


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.08.2022

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής (δημόσια πρόσκληση 2668/20-07-2022, ΑΔΑ: ΨΗ7Ψ469ΗΕΠ-8ΣΒ) για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού/Υποψήφιου-ας Διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή υποδομή διάχυσης και επικοινωνίας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και των ιστορικών σπουδών στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο ΗISTORNET και αριθμό πρότασης 2272, της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).
ΑΔΑ: ΨΗΟ8469ΗΕΠ-ΥΔ8


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.08.2022

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 1316/12-04-2022) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648.
ΑΔΑ: ΨΧΩΩ469ΗΕΠ-ΡΜ7


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.05.2022

 

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «AlphaSyn», στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: Ψ5ΧΒ469ΗΕΠ-ΨΝ9


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 31.01.2023

Αξιολόγηση επιλογής έκτακτου προσωπικού για πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «Advanced Conjugated Polymers for Near-IR Visualization and Energy Conversion» με ακρωνύμιο OMIROS για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΠΟΦ469ΗΕΠ-ΙΦΗ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.01.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CoCCUS», του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6Χ6Η469ΗΕΠ-Ρ0Η


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.01.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης με κωδικό θέσης “CoCCUS_Research Assistant_5”, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CoCCUS», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02899 και Kωδικό (MIS) 5134532 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΩΡΤ469ΗΕΠ-Χ5Ν


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.12.2022

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης με κωδικό θέσης “COLDZYME_Research Assistant_1”, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ορθολογικός σχεδιασμός και παραγωγή μιγμάτων ψυχρόφιλων αμυλασών για χρήση σε παιδικές τροφές - COLDZYME», Κωδικό Πράξης ΑΤΤΡ4- 0340328 και Κωδικό MIS 5185054 της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΠΕΠ Αττικής για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 95ΠΟ469ΗΕΠ-ΛΝ0


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.11.2022

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης με κωδικό CLOUDSCREEN-5 στο πλαίσιο του έργου «Cloudscreen» και ακρωνύμιο «CLOUDSCREEN» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6668469ΗΕΠ-5ΥΤ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.11.2022

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων στο πλαίσιο του έργου «COLDZYME» του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΩΗΛ469ΗΕΠ-ΕΨΟ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.10.2022

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης με κωδικό ΟSTEOME-4 στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής» και ακρωνύμιο OSTEOME που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΤ9Ν469ΗΕΠ-2ΚΣ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.10.2022

Πρακτικό αξιολόγησης επιλογής έκτακτου προσωπικού για πλήρωση δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργου «Advanced Conjugated Polymers for Near-IR Visualization and Energy Conversion» με ακρωνύμιο OMIROS και αριθμό πρότασης 4697, της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 9ΣΝ1469ΗΕΠ-ΕΣΞ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.09.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα/Υποτρόφου με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_07 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ.
ΑΔΑ: ΨΘΠΔ469ΗΕΠ-ΥΧΙ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.07.2022

Πρoσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό Fish_Superfoods_Research Assistant_1 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «Fish_Superfoods», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03599 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5069987 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ.
ΑΔΑ: 650Γ469ΗΕΠ-61Η


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.07.2022

Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό CoCCUS_Research_Assistant_4 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «CoCCUS», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02899 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5134532 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: 93ΓΜ469ΗΕΠ-ΓΧ0


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.06.2022

Πρoσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό AlphaSyn_Research_Assistant_4 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «AlphaSyn», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02813 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5131418 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: 6839469ΗΕΠ-ΚΕ8


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.06.2022

Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό CoCCUS_Research_Assistant_3 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «CoCCUS», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02899 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5134532 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ
ΑΔΑ: 6ΤΧ6469ΗΕΠ-ΛΓΜ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.04.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς EATRIS-GR-2 στο πλαίσιο του Υποέργου (Α/A 3) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία κεντρικού κόμβου μεταφραστικής έρευνας EATRIS-GR/ΕΙΕ» της Πράξης με τίτλο «Η υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών και βιοϊατρικών συσκευών (EATRIS-GR)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028091 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΗΜΟ469ΗΕΠ-0ΡΑ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.03.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ALGOSMETIC2 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομόνωση και χαρακτηρισμός μεταβολιτών από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών με αντιγηραντικές, επουλωτικές και ανασταλτικές της μελανογένεσης ιδιότητες» με ακρωνύμιο ALGOSMETIC, κωδικό πρότασης Τ6ΥΒΠ-00474 και κωδικό πράξης (MIS) 5045817 της Δράσης Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», στο ΙΧΒ/ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6ΜΟ6469ΗΕΠ-ΙΚ0


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.03.2022

Πρoσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό AlphaSyn_Research_Assistant_3 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «AlphaSyn», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02813 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5131418 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ/ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6ΗΨΟ469ΗΕΠ-Ν14


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.03.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό OSTEOME-1, OSTEOME-2 και OSTEOME-3, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΓΒΟ469ΗΕΠ-6ΒΝ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.01.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση «Συνεργάτης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Έργων ΙΧΒ» και κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2021/01» στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ» του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΩΠ3469ΗΕΠ-Β11


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.01.2022

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «AMPERCEL» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΞΡ9469ΗΕΠ-00Α


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.12.2022

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «PhoRTnano» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΡΩΘ469ΗΕΠ-698


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.11.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας με Κωδικό Θέσης: FUN2DPHOTO- postdoc1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Functionalized two-dimensional transition metal dichalcogenides with organic photoactive components for energy applications» και αριθμό πρότασης 2482, της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ".
ΑΔΑ: 6Ω92469ΗΕΠ-084


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.06.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για την πλήρωση Μιας (1) Θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα με Κωδικό: FUN2DPHOTO-PhD Candidate στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Functionalized two-dimensional transition metal dichalcogenides with organic photoactive components for energy applications» και αριθμό πρότασης 2482, της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΔΩ8469ΗΕΠ-Β10


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.05.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής ενός (1) Μεταδιδάκτορα (κωδικός θέσης ΜΔ3_ΙΘΦΧ_NANOSHIELD) για το Έργο «Νέας γενιάς ασφαλή νανοτεχνολογικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ασθενειών και την ταυτόχρονη βελτίωση της ευρωστίας των φυτών» (MIS 5067585) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ".
ΑΔΑ: ΨΟ4Ν469ΗΕΠ-ΛΡ4


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.04.2022