Θέσεις εργασίας

EIE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Συνεργάτης Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διαχείριση θεμάτων τακτικού & έκτακτου προσωπικού» και κωδικό ΕΙΕ/ΥΥ-2022/04 στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: 9ΩΕΑ469ΗΕΠ-ΚΡΣ


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.07.2022 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 22.08.2022 και ώρα 03:00 μ.μ.

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
Α.Π. 66787/01-07-2022 (ΑΔΑ: 6Θ6Θ46ΜΤΛΡ-770) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων [pdf]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 12.09.2022

 

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων από την Ελλάδα (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ κ.α.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Research Council, ERC κ.α.).

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.12.2021

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a two-year research project titled “Elucidating the interplay between the DNA damage response and repair (DDR/R) network and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling system in Multiple Myeloma” invites interested parties to apply for one (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας, στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα.

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος [pdf]

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Θέση Ερευνητή/τριας Β' βαθμίδας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας B΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και Φυσικοχημεία Βιοϋλικών» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/01-2022).
ΑΔΑ:91ΡΖ469ΗΕΠ-63Δ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Τρίτη 09.08.2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.06.2022 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 09.08.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή νέου συνεργάτη στο έργο RocketSens / Photonic Sensors for Solid Rocket Motors' Condition Monitoring

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.12.2021

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Επιλογής

Kεντρική Διοίκηση

Προσωρινά Αποτελέσματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01», στο πλαίσιο των έργων Α. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» Β. «ΚΔ-Επιβράβευση».
ΑΔΑ: ΨΝΥΝ469ΗΕΠ-Α3Χ


Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.07.2022

Προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Επιστημονικός Συνεργάτης με εξειδίκευση σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας ή/και κατοχύρωσης/αξιοποίησης διανοητικής ιδιοκτησίας/εφευρέσεων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/03» στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΙΕ».

Παράταση υποβολής ενστάσεων ΑΔΑ: 672Α469ΗΕΠ-ΖΗΚ [pdf] | Ημερομηνία ανάρτησης: 15.07.2022
Προσωρινά Αποτελέσματα ΑΔΑ: 96ΚΤ469ΗΕΠ-ΟΝΔ [pdf] | Ημερομηνία ανάρτησης: 04.07.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο: «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών, με έμφαση στην οικονομική παρακολούθηση έργων και διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/02», στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: 6Χ0Κ469ΗΕΠ-0ΥΣ


Προσωρινά Αποτελέσματα [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.06.2022

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 3395/07-09-2021) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648.
ΑΔΑ: 90ΝΕ469ΗΕΠ-ΕΕ9


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.08.2022

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής (δημόσια πρόσκληση 2668/20-07-2022, ΑΔΑ: ΨΗ7Ψ469ΗΕΠ-8ΣΒ) για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού/Υποψήφιου-ας Διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή υποδομή διάχυσης και επικοινωνίας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και των ιστορικών σπουδών στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο ΗISTORNET και αριθμό πρότασης 2272, της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).
ΑΔΑ: ΨΗΟ8469ΗΕΠ-ΥΔ8


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.08.2022

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 1316/12-04-2022) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648.
ΑΔΑ: ΨΧΩΩ469ΗΕΠ-ΡΜ7


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.05.2022

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 3395/07-09-2021 και συμπληρωματική πρόσκληση 4119/01-11-2021) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648).
ΑΔΑ 9Ω6Ζ469ΗΕΠ-ΩΟΕ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.11.2021

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 3395/07-09-2021) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΓ469ΗΕΠ-5ΗΣ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.09.2021

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 3992/24-11-2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικό πράξης (MIS) 5073648 (ΑΔΑ: ΨΠ2Ο469ΗΕΠ-ΔΚΛ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.12.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 2246/22-06-2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Αναβαθμίς. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ 5002357 (ΑΔΑ: 9ΡΡΞ469ΗΕΠ-ΚΘ6).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.07.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 0411/29.01.2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «RoGH – Ψηφιακές Διαδρομές στα Μονοπάτια της Ελληνικής Ιστορίας» με κωδικό MIS 5030211, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το έργο RoGH εντάσσεται στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), (ΑΔΑ: 66ΣΞ469ΗΕΠ-Τ6Χ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.03.2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 0412/29.01.2020) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο Climascape (ΑΔΑ: ΩΙ8Σ469ΗΕΠ-ΩΔ4).
Ανάπτυξη πλατφόρμας και πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής σε χώρους μείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρμογή για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO» με κωδικό MIS 5032809, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το έργο CLIMASCAPE εντάσσεται στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.02.2020

 

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα/Υποτρόφου με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_07 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ.
ΑΔΑ: ΨΘΠΔ469ΗΕΠ-ΥΧΙ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.07.2022

Πρoσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό Fish_Superfoods_Research Assistant_1 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «Fish_Superfoods», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03599 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5069987 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ.
ΑΔΑ: 650Γ469ΗΕΠ-61Η


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.07.2022

Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό CoCCUS_Research_Assistant_4 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «CoCCUS», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02899 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5134532 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: 93ΓΜ469ΗΕΠ-ΓΧ0


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.06.2022

Πρoσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό AlphaSyn_Research_Assistant_4 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «AlphaSyn», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02813 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5131418 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: 6839469ΗΕΠ-ΚΕ8


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.06.2022

Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό CoCCUS_Research_Assistant_3 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «CoCCUS», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02899 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5134532 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ
ΑΔΑ: 6ΤΧ6469ΗΕΠ-ΛΓΜ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.04.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς EATRIS-GR-2 στο πλαίσιο του Υποέργου (Α/A 3) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία κεντρικού κόμβου μεταφραστικής έρευνας EATRIS-GR/ΕΙΕ» της Πράξης με τίτλο «Η υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών και βιοϊατρικών συσκευών (EATRIS-GR)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028091 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΗΜΟ469ΗΕΠ-0ΡΑ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.03.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ALGOSMETIC2 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομόνωση και χαρακτηρισμός μεταβολιτών από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών με αντιγηραντικές, επουλωτικές και ανασταλτικές της μελανογένεσης ιδιότητες» με ακρωνύμιο ALGOSMETIC, κωδικό πρότασης Τ6ΥΒΠ-00474 και κωδικό πράξης (MIS) 5045817 της Δράσης Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», στο ΙΧΒ/ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6ΜΟ6469ΗΕΠ-ΙΚ0


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.03.2022

Πρoσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό AlphaSyn_Research_Assistant_3 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «AlphaSyn», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02813 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5131418 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ/ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6ΗΨΟ469ΗΕΠ-Ν14


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.03.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό OSTEOME-1, OSTEOME-2 και OSTEOME-3, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΓΒΟ469ΗΕΠ-6ΒΝ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.01.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση «Συνεργάτης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Έργων ΙΧΒ» και κωδικό «ΙΧΒ/ΣΔΟ-2021/01» στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΙΧΒ» του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΩΠ3469ΗΕΠ-Β11


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.01.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής έκτακτου προσωπικού για πλήρωση δύο (2) θέσεων ανταποδοτικών υποτροφιών (Pfizer Fellowship) με μεταδιδάκτορες για την υλοποίηση έρευνας σε θέματα υγείας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: Ω5ΓΚ469ΗΕΠ-ΡΩ9


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.12.2021 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 30.12.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό DINNESMIN/4 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER» με ακρωνύμιο “DINNESMIN”, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-03186 και κωδικό πράξης (MIS) 5032840 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ., στο ΙΧΒ/ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6Χ9Θ469ΗΕΠ-Τ0Ε


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.12.2021

Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό CoCCUS_Research_Assistant_1 και CoCCUS_Research_Assistant_2 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «CoCCUS», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02899 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5134532 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6ΩΠΔ469ΗΕΠ-ΥΑΝ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.12.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό H/S_4 στο πλαίσιο του έργου «Αξιοποίηση και ανάδειξη ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο σχεδιασμό καινοτόμων διατροφικών συμπληρωμάτων με στοχευμένη δράση σε βιομοριακούς δείκτες- Health Span» με ακρωνύμιο Health Span και κωδικό σύμβασης 5031229, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6ΕΙΟ469ΗΕΠ-Η1Λ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.12.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό EATRIS-GR-1 στο πλαίσιο του Υποέργου (Α/A 3) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία κεντρικού κόμβου μεταφραστικής έρευνας EATRIS-GR/ΕΙΕ» της Πράξης με τίτλο «Η υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών και βιοϊατρικών συσκευών (EATRIS-GR)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028091 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
ΑΔΑ: 6ΞΚΗ469ΗΕΠ-7ΔΕ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.12.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό PEPtADE 5, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Προκλινικές μελέτες φαρμακολογικού ενδιαφέροντος για την εύρεση μορίων-αναστολέων στη νόσο του Alzheimer» με ακρωνύμιο PEPtADe, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-00353 και κωδικό πράξης (MIS) 5030851 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: ΩΞ8Μ469ΗΕΠ-Θ2Β


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.11.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_5 στο πλαίσιο του έργου ''A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis'' και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΑ5Φ469ΗΕΠ-ΨΧ5


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.11.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς EATRIS-GR-1 στο πλαίσιο του Υποέργου (Α/A 3) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία κεντρικού κόμβου μεταφραστικής έρευνας EATRIS-GR/ΕΙΕ» της Πράξης με τίτλο «Η υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών και βιοϊατρικών συσκευών (EATRIS-GR)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028091 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. (ΑΔΑ: 9ΥΩ9469ΗΕΠ-ΣΔΟ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.09.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τις θέσεις με κωδικό AlphaSyn_Research_Assistant_1 και ΑlphaSyn Research Assistant_2 στο πλαίσιο της Πράξης/Έργου με τίτλο «AlphaSyn», Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-02813 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5131418 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ. (ΑΔΑ: ΨΟΘΠ469ΗΕΠ-95Κ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.09.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_06 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΔΒ8469ΗΕΠ-ΛΝΛ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.09.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό AgroWasteForNutritiousMushrooms 3, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης "AgroWasteForNutritiousMushrooms" (MIS 5031681) που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/ΕΙΕ. (ΑΔΑ: ΨΙΜΡ469ΗΕΠ-1ΜΑ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.09.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_3 και 4, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: 6Χ80469ΗΕΠ-4ΧΘ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τις θέσεις με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_3 & ProMiDis_Research Assistant_4 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.08.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_05, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ. (ΑΔΑ: ΩΘΠΧ469ΗΕΠ-49Θ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.07.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 1 στο έργο «ELIXIR». (MIS 5002780) (ΑΔΑ: ΩΓΗ5469ΗΕΠ-ΒΦΨ)
Προσωρινά αποτελέσματα για την θέση με κωδικό Elixir-1 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες», Υποέργο 16 «ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΙΕ» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.06.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 3 και κωδ.θέσης 4 στο έργο «Cloudscreen». (5063394) (ΑΔΑ: 9ΗΟ5469ΗΕΠ-61Ε)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό Cloudscreen-3 και Cloudscreen-4 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Cloudscreen» της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, που υλοποιείται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.05.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 3 στο έργο «ΕΛΑΙΟΝ». (MIS 5040301) (ΑΔΑ: 6ΒΧ7469ΗΕΠ-6ΩΖ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό ΕΛΑΙΟΝ 3 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Μελέτη και Αξιοποίηση του Ελαιολάδου ως Πρότυπης Πρώτης Ύλης για Ειδικές Χρήσεις σε Βρεφικές Τροφές» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.04.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_2 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: ΨΧΨΜ469ΗΕΠ-5ΙΘ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_Research Assistant_2 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.03.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικούς ProMiDis_Research Assistant_1 & ProMiDis_Project/Lab manager στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: Ω18Σ469ΗΕΠ-ΜΑΓ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς ProMiDis_Research Assistant_1 & ProMiDis_Project/Lab manager στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.02.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ/1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ (MIS) 5069133 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ469ΗΕΠ-Υ38)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ/1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Προσδιορισμός γονιδιωματικών και μεταγραφωματικών προγνωστικών βιο-υπογραφών στον καρκίνο κεφαλής τραχήλου» με ακρωνύμιο ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ (BIOKARETRA), (Κωδ. Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03266) και κωδικό πράξης 2020ΣΕ11910000 (MIS) 5069133 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.01.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ProMiDis Postdoc 4 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: 6Α2Γ469ΗΕΠ-ΡΚΕ)
Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_Postdoc_4 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.01.2021

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας με Κωδικό Θέσης: FUN2DPHOTO- postdoc1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Functionalized two-dimensional transition metal dichalcogenides with organic photoactive components for energy applications» και αριθμό πρότασης 2482, της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ".
ΑΔΑ: 6Ω92469ΗΕΠ-084


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.06.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για την πλήρωση Μιας (1) Θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα με Κωδικό: FUN2DPHOTO-PhD Candidate στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Functionalized two-dimensional transition metal dichalcogenides with organic photoactive components for energy applications» και αριθμό πρότασης 2482, της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΔΩ8469ΗΕΠ-Β10


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.05.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής ενός (1) Μεταδιδάκτορα (κωδικός θέσης ΜΔ3_ΙΘΦΧ_NANOSHIELD) για το Έργο «Νέας γενιάς ασφαλή νανοτεχνολογικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ασθενειών και την ταυτόχρονη βελτίωση της ευρωστίας των φυτών» (MIS 5067585) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ".
ΑΔΑ: ΨΟ4Ν469ΗΕΠ-ΛΡ4


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.04.2022

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με Κωδικό InPhoQuC-1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Κβαντικά Ολοκληρωμένα Φωτονικά Κυκλώματα» με ακρωνύμιο InPhoQuC, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΩΦΣΦ469ΗΕΠ-ΨΙΚ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.12.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη Θέση Ενός (1) Μεταδιδάκτορα με Κωδικό Θέσης: PROTECT-postdoc3 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Καινοτόμα Βιομηχανικά Υλικά με Προηγμένη Λειτουργικότητα, Παρατεταμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμισμένη Επίδοση Έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών για Μέσα Προστασίας Πολλών Χρήσεων» και κωδικό MIS 5069154 που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6Ρ3Α469ΗΕΠ-ΘΒΜ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.12.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής έκτακτου προσωπικού για τη Θέση Ενός (1) Μεταδιδάκτορα με Κωδικό Θέσης: PROTECT-postdoc 2, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Καινοτόμα Βιομηχανικά Υλικά με Προηγμένη Λειτουργικότητα, Παρατεταμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμισμένη Επίδοση Έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών για Μέσα Προστασίας Πολλών Χρήσεων» και κωδικό MIS 5069154 που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 9ΩΛΚ469ΗΕΠ-ΟΥΒ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.11.2021

Αποτελέσματα Πρόσκλησης για μια Θέση (1) Επιστημονικού Συνεργάτη, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Καινοτόμα Βιομηχανικά Υλικά με Προηγμένη Λειτουργικότητα, Παρατεταμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμισμένη Επίδοση Έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών για Μέσα Προστασίας Πολλών Χρήσεων» που υλοποιείται στο ΙΘΦΧ/ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 6Ν6Ω469ΗΕΠ-ΔΤ5


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.10.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη Θέση Ενός (1) Μεταδιδάκτορα με Κωδικό Θέσης: AMPERCEL 1 και τη Θέση Ενός (1) Υποψήφιου Διδάκτορα με Κωδικό Θέσης: AMPERCEL 2 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Advanced Materials for Perovskite Solar Cells» (αρ.πρότασης: 450) και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ AMPERCEL ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». (ΑΔΑ: 61ΨΕ469ΗΕΠ-Ξ1Ε)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.07.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη Διαχείρισης Έργων ΙΘΦΧ (κωδικός θέσης ΙΘΦΧ/ΣΔ-2021/01) για το έργο με τίτλο: «Πολυλειτουργικά Νανοδομημένα Υλικά» (κωδικός 2638) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ. (ΑΔΑ: ΨΜ5Π469ΗΕΠ-Κ0Σ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.07.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη Θέση Ενός (1) Υποψήφιου Διδάκτορα με Κωδικό Θέσης: NANOElectroCAT-1 (αρ. πρωτ. 54), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Modified carbon nanostructures and related 2D nanomaterials with small organic and coordination molecules as sustainable electrocatalysts» (ΑΔΑ: 6ΟΘΤ469ΗΕΠ-014)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.06.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη Θέση Ενός (1) Υποψήφιου Διδάκτορα με Κωδικό Θέσης: NANOElectroCAT-2 (αρ. πρωτ. 55), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Modified carbon nanostructures and related 2D nanomaterials with small organic and coordination molecules as sustainable electrocatalysts» (ΑΔΑ: ΩΚΡΚ469ΗΕΠ-ΒΚ6)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.06.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Ενός (1) Μεταδιδάκτορα με Κωδικό Θέσης: PROTECT-postdoc1 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Καινοτόμα Βιομηχανικά Υλικά με Προηγμένη Λειτουργικότητα, Παρατεταμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμισμένη Επίδοση Έναντι Περιβαλλοντικών Συνθηκών για Μέσα Προστασίας Πολλών Χρήσεων» του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΘΠΝ469ΗΕΠ-ΧΜ7)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.04.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Έκτακτου Προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης «Νέας γενιάς ασφαλή νανοτεχνολογικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ασθενειών και την ταυτόχρονη βελτίωση της ευρωστίας των φυτών» (NANOSHIELD -MIS 5067585) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΙΒ3469ΗΕΠ-ΣΜΗ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.03.2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Επιστημονικού Συνεργάτη (Κωδικός θέσης: COSMONANO/1-2020) στο πλαίσιο του Έργου «Βιολογικές αλληλεπιδράσεις νανοσωματιδίων σε κύτταρα» (ΚΩΔΙΚΟ 2652) του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΑΔΑ: 6ΧΩΞ469ΗΕΠ-ΥΞΒ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.01.2021