Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Θέση Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας ( Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας), με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία του νεότερου ελληνισμού από τα μέσα του 18ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα», στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/01-2023).
ΑΔΑ: ΨΤΘΨ469ΗΕΠ-ΩΓΙ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.12.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 18.02.2023

Θέση Ερευνητή/τριας A' βαθμίδας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Α΄ βαθμίδας (Διευθυντή/ντριας Ερευνών), με γνωστικό αντικείμενο «Οθωμανική Ιστορία, αρχεία και μνημεία του ελλαδικού χώρου (προαπαιτούμενη η άριστη γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας)», στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/02-2023).
ΑΔΑ: 6ΒΖΦ469ΗΕΠ-ΘΕ1

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.12.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 18.02.2023

Θέση Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας ( Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας), με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στη νομισματική και-ή τη σιγιλλογραφία (προαπαιτούμενη η άριστη γνώση και των γραπτών πηγών)», στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΒΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/03-2023).
ΑΔΑ: Ψ1ΠΦ469ΗΕΠ-ΖΜΖ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.12.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 18.02.2023

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), (απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης με α.π. 6196/25-01-2024).
ΑΔΑ: ΨΗ6Ζ46ΝΛΣΞ-8Φ7


Προκήρυξη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 05.04.2024 στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (υποψηφίου/ας διδάκτορα) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Intelligent neural system for bidirectional connection with exoprostheses and exoskeletons-NerveRepack» και Κωδικό Συμβολαίου 101112347 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
ΑΔΑ: 99ΥΠ469ΗΕΠ-ΝΗ3


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.02.2024 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 26.02.2024 και ώρα 15:00

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του εργαστηρίου κρυο-ηλεκτρονικής μικροσκοπίας ERA Chair, στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.05.2023

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων από την Ελλάδα (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ κ.α.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Research Council, ERC κ.α.).

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.12.2021

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a two-year research project titled “Elucidating the interplay between the DNA damage response and repair (DDR/R) network and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling system in Multiple Myeloma” invites interested parties to apply for one (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας, στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα.

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος [pdf]

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Post-doctoral position (1) on the functionalization of nanocarbons
A postdoc responsible for the functionalization of nanocarbons, including the preparation, purification and isolation of azafullerenes and endohedral metallofullerenes is needed. This position is available within the framework of METAL ORGANIC FRAMEWORKS FOR HYDROGEN PRODUCTION BY PHOTOCATALYTIC OVERALL WATER SPLITTING – HOP-ON (MOF2H2-HOP-ON) Project, funded by HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06 — [HOP-ON FACILITY].

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.02.2024 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 18.02.2024, 18:00 (ΕΕΤ/Ελλάδα-Αθήνα)

Post-doctoral position (1) on synthesis and characterization of MOF-nanocarbon composite materials
A postdoc responsible for the synthesis and characterization of MOF-nanocarbon composite materials, including both the in-situ synthesis of novel nanocarbon functionalized MOFs as well as the post synthetic modification of MOFs presenting established topologies. This position is available within the framework of METAL ORGANIC FRAMEWORKS FOR HYDROGEN PRODUCTION BY PHOTOCATALYTIC OVERALL WATER SPLITTING – HOP-ON (MOF2H2-HOP-ON) Project, funded by HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06 — [HOP-ON FACILITY].

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.02.2024 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 24.02.2024, 18:00 (ΕΕΤ/Ελλάδα-Αθήνα)

Θέση Ερευνητή/τριας B' ή Γ’ βαθμίδας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β’ ή Γ’ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας ή Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας), με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη ανόργανων νανοσωματιδίων και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός τους με έμφαση στην ηλεκτρονική μικροσκοπία»,στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/02-2023).
ΑΔΑ: ΨΘ3Μ469ΗΕΠ-Ρ9Ζ


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.12.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 18.02.2024

Θέση Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας), με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Υπολογιστική Χημεία Μοριακών Συστημάτων και Υλικών», στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/03-2023).
ΑΔΑ: 6ΤΩΡ469ΗΕΠ-Φ3Τ


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.12.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 18.02.2024

Θέση Ερευνητή/τριας Β’ ή Γ’ βαθμίδας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β’ ή Γ’ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας ή Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας), με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Τεχνικές και Εφαρμογές των Λέιζερ στη Νανοφωτονική», στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/04-2023).
ΑΔΑ: ΨΨΘΖ469ΗΕΠ-25Χ


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.12.2023 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 18.02.2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή νέου συνεργάτη στο έργο RocketSens / Photonic Sensors for Solid Rocket Motors' Condition Monitoring

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.12.2021

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Επιλογής

Kεντρική Διοίκηση

Πρακτικό αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών», κωδικός θέσης ΕΙΕ/ΥΥ-2023/02» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΙΕ».
ΑΔΑ: ΡΓ2Α469ΗΕΠ-17Ο


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.10.2023

Πρακτικό αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Συνεργάτης για τη διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Γραμματείας», κωδικός θέσης ΕΙΕ/ΥΥ-2023/01» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΙΕ» (ΑΔΑ: ΨΥ21469ΗΕΠ-189).
ΑΔΑ: ΨΥ21469ΗΕΠ-189


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.10.2023

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση ΕΙΕ/ΓΠ-2023/01.
ΑΔΑ: ΨΨΟΤ469ΗΕΠ-4ΝΑ


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.07.2023

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο "Ειδικό Επιστημονικό Τεχνικό Προσωπικό για την υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ" και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/07», στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: 9ΟΨ0469ΗΕΠ-ΧΔ6


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.01.2023

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και επιλογής της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτοκ.: 3764/06-10-2023 (ΑΔΑ: Ρ730469ΗΕΠ-Ε5Β) για πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή υποδομή διάχυσης και επικοινωνίας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και των ιστορικών σπουδών στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο ΗISTORNET και αριθμό πρότασης 2272, της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 94ΣΕ469ΗΕΠ-ΘΚΘ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.11.2023

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και επιλογής της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτοκ.: 2950/20-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΝΚ9469ΗΕΠ-Ζ36) των υποψηφιοτήτων έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «GreMaIG» και αριθμό πρότασης 2272, της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ.
ΑΔΑ: 90Δ7469ΗΕΠ-Θ3Η


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.08.2023

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και επιλογής της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτοκ.: 2949/20-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ88469ΗΕΠ-46Π) των υποψηφιοτήτων έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «HISTORNET» και αριθμό πρότασης 2272, της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ.
ΑΔΑ: ΨΙ0Β469ΗΕΠ-Τ52


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.08.2023

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση: 463/31-01-2023) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «100Memories:Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης», Κωδικός Πρότασης Τ2ΕΔΚ-04827 και κωδικός πράξης (MIS) 5073648.
ΑΔΑ: 6Θ2Ω469ΗΕΠ-Ψ1Β


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.02.2023

 

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογή έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργο «NerveRepack» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: Ψ5Δ6469ΗΕΠ-2Ψ9


Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.11.2023

Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μιας θέσης με κωδικό OSTEOME-4 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής» της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 9Χ9Π469ΗΕΠ-ΞΧΔ


Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.10.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ERA Chair Holder to establish the electron cryo-microscopy analysis of cellular and artificial nanomachines”, με ακρωνύμιο “hot4cryo” και κωδικό πρότασης 101086665 για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΡΚΟΒ469ΗΕΠ-ΥΘΕ


Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.07.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΧΒ», στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΧΤΚ469ΗΕΠ-ΕΥΗ


Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.06.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «UPCAST», στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΩΝΥΒ469ΗΕΠ-Ρ51


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 31.03.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «AlphaSyn», στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: Ψ5ΧΒ469ΗΕΠ-ΨΝ9


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 31.01.2023

Αξιολόγηση επιλογής έκτακτου προσωπικού για πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «Advanced Conjugated Polymers for Near-IR Visualization and Energy Conversion» με ακρωνύμιο OMIROS για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΠΟΦ469ΗΕΠ-ΙΦΗ


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.01.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CoCCUS», του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6Χ6Η469ΗΕΠ-Ρ0Η


Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.01.2023

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «ORACLE» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΝΜΙ469ΗΕΠ-ΞΘΕ


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.01.2024

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «ORACLE» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 6ΘΥΕ469ΗΕΠ-01Ρ


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.11.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «3GPV-4INDUSTRY» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 92ΖΗ469ΗΕΠ-4ΓΕ


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.11.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «3GPV-4INDUSTRY» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: Ψ56Ε469ΗΕΠ-7ΡΗ


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.11.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «3GPV-4INDUSTRY» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΒΒ9469ΗΕΠ-ΣΨΝ


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.11.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «3GPV-4INDUSTRY» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΘΒ6469ΗΕΠ-3ΣΡ


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.11.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «FUN2DPHOTO» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 94ΒΙ469ΗΕΠ-ΟΑΟ


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.08.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου «AMPERCEL» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΞΗΑ469ΗΕΠ-ΕΛΦ


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.07.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργου «PHOTOSURF» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: 9ΝΑ4469ΗΕΠ-ΕΗ2


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.06.2023

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργου «SUSTNANOCELL» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΑΔΑ: ΨΧ67469ΗΕΠ-6Ρ7


Ππρακτικό αξιολόγησης και επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.06.2023