Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002357 του ΙΙΕ/ΕΙΕ (ΑΔΑ ΩΑ0Ι469ΗΕΠ-ΒΚ5)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» και κωδικό MIS 5002357 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης μίσθωσης έργου και σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας. Η Πράξη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Αναλυτική περιγραφή των θέσεων και των απαραίτητων προσόντων ανά θέση παρατίθεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.10.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 22.10.2019

Προκήρυξη του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για πλήρωση δύο (2) θέσεων Κύριων Ερευνητών (Β’ βαθμίδας) με κωδικούς θέσεων: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2019 και ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΠ1469ΗΕΠ-Ε6Θ)

Προκήρυξη του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών δύο (2) θέσεων ερευνητών:
- μια (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Ιδεών και Ιστορία της Φιλοσοφίας με έμφαση στους νεώτερους χρόνους» (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2019)
- μια (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική αρχαιολογία του βορειοελλαδικού χώρου με έμφαση στην εικονογραφία» (Κωδικός θέσης ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2019)


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.09.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.11.2019 και ώρα 15:00

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "OPENSCREEN-GR» και MIS 5002691 (ΑΔΑ: ΨΛ1Ο469ΗΕΠ-1ΟΥ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης μετίτλο "OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης καιανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και τουΠεριβάλλοντος» και MIS 5002691, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.10.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 22.10.2019 και ώρα 15:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής Έρευνας
To Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί επιστήμονες, με Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Βιοχημεία ή σε συναφείς ειδικότητες, που ενδιαφέρονται για μεταδιδακτορική έρευνα στην ερευνητική κατεύθυνση «Γήρανση και ηλικιο-εξαρτώμενες ασθένειες: Ταυτοποίηση ουσιών με ανασταλτική δράση έναντι της εξέλιξης των παραπάνω φαινομένων», να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης υποτροφίας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.09.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 14.10.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για υποψήφιο/α διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ProMiDis στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας. (ΑΔΑ: 65ΠΟ469ΗΕΠ-83Π)
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για υποψήφιο/α διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.09.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 11.10.2019 και ώρα 15:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας
Το Εργαστήριο Μεταβολικής Μηχανικής και Βιοπληροφορικής στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος πτυχιούχους ΑΕΙ Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Πληροφορικής ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην παρακάτω ερευνητική κατεύθυνση: Βιοπληροφορική μελέτη γονιδιωματικών δεδομένων στην έρευνα του καρκίνου.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.08.2019

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a two-year research project titled “Elucidating the interplay between the DNA damage response and repair (DDR/R) network and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling system in Multiple Myeloma” invites interested parties to apply for one (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Προκήρυξη για το Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας μια (1) θέση Κύριου Ερευνητή (Β’ βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Φωτονικά Υλικά, Λειτουργικότητα και Εφαρμογές» (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/2-2019) (ΑΔΑ: ΩΥ3Ξ469ΗΕΠ-ΞΡΙ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.08.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 02.10.2019 και ώρα 15:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, χρηματοδοτούμενης από την αμυντική βιομηχανία: “Φωτονικοί Αισθητήρες για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πυραύλους Στερεών Καυσίμων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.10.2018

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_01 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub(MIS) 5002550 (ΑΔΑ: ΨΔ8Γ469ΗΕΠ-8ΣΥ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό INSPIRED_INSTRUCT-EL-hub_01 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002550 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.09.2019