Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002357 του ΙΙΕ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΥΣΟ469ΗΕΠ-ΦΟΗ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» και κωδικό MIS 5002357 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου. Η Πράξη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Αναλυτική περιγραφή των θέσεων και των απαραίτητων προσόντων παρατίθεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 18.12.2018

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «HEALTH SPAN» (MIS 5031229) (ΑΔΑ: ΩΕΤΘ469ΗΕΠ-ΥΔΒ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση και ανάδειξη ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο σχεδιασμό καινοτόμων διατροφικών συμπληρωμάτων με στοχευμένη δράση σε βιομοριακούς δείκτες», ακρωνύμιο HEALTH SPAN, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-05165 και Κωδικό Πράξης (MIS) 5031229, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 17.12.2018 ώρα 15:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» και Κωδικό ΟΠΣ 5002398), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΑΔΑ: Ω7ΤΥ469ΗΕΠ-ΗΣΝ)

Περίληψη: Πλήρωση δύο (2) θέσεως έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS 5002398)

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 13.12.2018 ώρα 15:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Instruct-ULTRA: Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research» και κωδικό συμφωνητικού 731005 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας. (ΑΔΑ: ΩΛΙΠ469ΗΕΠ-4Σ2)

Περίληψη: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για 1 θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: ''Instruct-ULTRA''

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 13.12.2018 ώρα 15:00

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a three-year research project titled «Establishment of Patient derived Colorectal Cancer models from intratumour heterogeneous populations and evaluation of the predictive capacity to therapeutic response» invites interested parties to apply for (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.08.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή ή Υποψήφιου Διδάκτορα
Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE) σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο (DKFZ) στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού προγράμματος με διάρκεια 3 χρόνων και τίτλο Εφαρμογές των Συζυγιακών Πολυμερών στη Βιοαπεικόνιση Καρκινικών Κυττάρων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη ή υποψήφιου διδάκτορα.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.08.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, χρηματοδοτούμενης από την αμυντική βιομηχανία: “Φωτονικοί Αισθητήρες για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πυραύλους Στερεών Καυσίμων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.10.2018

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 1 στο έργο «OMIC-ENGINE». (MIS 5002636) (ΑΔΑ: ΨΙΖΘ469ΗΕΠ-Λ70)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό OMIC-ENGINE_1 στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering»με ακρωνύμιο OMIC-ENGINE και κωδικό Πράξης MIS 5002636 της Δράσης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΒΦΧΒ / ΕΙΕ

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.12.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 3 στο έργο «DINNESMIN». (5032840) (ΑΔΑ: 6ΦΒΚ469ΗΕΠ-ΑΝΤ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό DINNESMIN 3 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER» με ακρωνύμιο “DINNESMIN”, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-03186 και κωδικό πράξης (MIS) 5032840 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΒΦΧΒ / ΕΙΕ

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.11.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 3 στο έργο «RESET». (5031214) (ΑΔΑ: 6ΚΟ3469ΗΕΠ-ΕΜ7)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό RESET/3 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος» με ακρωνύμιο RESET, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-01610 και κωδικό πράξης (MIS) 5031214 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΒΦΧΒ / ΕΙΕ

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.11.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσεων 1 στο έργο «TRANSITION». (MIS 5031295) (ΑΔΑ: Ω96Υ469ΗΕΠ-Ξ79)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικό TRANSITION/1 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «TRANSITION: Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΕΙΕ (MIS 5031295)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.11.2018

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (κωδικός θέσης ΜΔ2_ ΙΘΦΧ-HELLAS-CH) για το Υποέργο 9 της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» (MIS 5002735) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: Ψ67Ξ469ΗΕΠ-6ΦΥ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (κωδικός θέσης ΜΔ1_ ΙΘΦΧ-HELLAS-CH) για το Υποέργο 9 της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» (MIS 5002735) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΗΤΥ469ΗΕΠ-8ΚΕ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Επιστημονικού Συνεργάτη (κωδικός θέσης ΕΣ1-ΠΕ2_ΙΘΦΧ-ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ) για το Υποέργο 1 της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (MIS 5002409) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΓΡΩ469ΗΕΠ-3ΤΤ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (κωδικός θέσης ΜΔ1-ΠΕ4_ΙΘΦΧ-ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ) για το Υποέργο 1 της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (MIS 5002409) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΔΒ5469ΗΕΠ-ΞΜΛ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (κωδικός θέσης ΜΔ1-ΠΕ3.1.1_ΙΘΦΧ-INNOVATION_EL) για το Υποέργο 4 της Πράξης «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-/ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002772) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: 669Ν469ΗΕΠ-ΩΜΩ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "Cooperation for Photonic Sensors for Solid Rocket Motor Condition Monitoring" με ακρωνύμιο Rocketsens. Το έργο χρηματοδοτείται απευθείας από την εταιρεία Bayern Chemie mbH. (ΑΔΑ: 6ΨΥ5469ΗΕΠ-5Γ8)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.12.2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 10.12.2018