Θέσεις εργασίας

Κεντρική Διοίκηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», για την πλήρωση μίας (1) θέσης Στελέχους Tμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας με κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/03» (ΑΔΑ: ΩΞΥΑ469ΗΕΠ-Γ5Ρ)

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.06.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.07.2019

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED» και του Υποέργου 1 με τίτλο «INSPIRED-INSTRUCT-EL hub: "Κέντρο Παροχής και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών Δομικής Βιολογίας», με κωδικό ΟΠΣ 5002550, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας. (ΑΔΑ: Ω2ΠΜ469ΗΕΠ-7ΧΒ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για 1 θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “INSPIRED-INSTRUCT-EL” (MIS) 5002550.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.06.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.07.2019 ώρα 15:00

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a two-year research project titled “Elucidating the interplay between the DNA damage response and repair (DDR/R) network and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling system in Multiple Myeloma” invites interested parties to apply for one (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.2018

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a three-year research project titled «Establishment of Patient derived Colorectal Cancer models from intratumour heterogeneous populations and evaluation of the predictive capacity to therapeutic response» invites interested parties to apply for (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.08.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή ή Υποψήφιου Διδάκτορα
Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE) σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο (DKFZ) στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού προγράμματος με διάρκεια 3 χρόνων και τίτλο Εφαρμογές των Συζυγιακών Πολυμερών στη Βιοαπεικόνιση Καρκινικών Κυττάρων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη ή υποψήφιου διδάκτορα.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.08.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου GATES (T8ΕΡΑ2-00031) του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: Ω0Ο7469ΗΕΠ-ΥΥΔ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα μεταδιδάκτορα (post doc), στο πλαίσιο του έργου «Νανοπορώδης μεμβράνη γραφενίου χωρίς μεταφορά στη δημιουργία της για διαχωρισμό αερίων -GATES» (T8ΕΡΑ2-00031) του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των απαραίτητων προσόντων παρατίθεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.06.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28.06.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, χρηματοδοτούμενης από την αμυντική βιομηχανία: “Φωτονικοί Αισθητήρες για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πυραύλους Στερεών Καυσίμων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.10.2018

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 2169/10.05.2019) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Αναβαθμίς. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ 5002357 (ΑΔΑ: 6Θ0Κ469ΗΕΠ-72Α)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.06.2019

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσεων 3 & 4 στο έργο «QFytoTera». (MIS 5030853) (ΑΔΑ: Ω89Ο469ΗΕΠ-ΔΟΣ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για την θέση με κωδικό QFytoΤera 3 & 4 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «QFytoTera: «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαιών με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες» (MIS) 5030853 που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας /ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.06.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης Instruct_ULTRA_01 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “ Instruct-ULTRA” κωδικό 731005 (ΑΔΑ: 622Σ469ΗΕΠ-967)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό Instruct_ULTRA_01, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Instruct-ULTRA: Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research» και κωδικό 731005 που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.06.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσεων CO2-BioProducts 3 στο έργο «CO2-BioProducts». (MIS 5031682) (ΑΔΑ: 6ΚΓ7469ΗΕΠ-ΩΙ2)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό CO2-BioProducts 3 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.05.2019

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Υποτρόφων / Υποψηφίων Διδακτόρων (Κωδικοί θέσεων: ΥΠ1-ΠΕ1_ΙΘΦΧ-ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ, ΥΠ2-ΠΕ4_ΙΘΦΧ-ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ, ΥΠ3-ΠΕ7_ΙΘΦΧ-ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ) για το Υποέργο 1 της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ - MIS 5002409) του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΣΠΚ469ΗΕΠ-Σ97)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 31.05.2019