Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στις Οικονομικές Ιδέες και την Ιστορία των Επιστημών» (ΑΔΑ: 7159469ΗΕΠ-ΕΣΨ)
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.02.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.04.2017

Προκήρυξη θέσης Κύριου Ερευνητή (Β΄ βαθμίδα) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική και Ιστορία της Αρχαίας Κύπρου» (ΑΔΑ: ΩΛΙΑ469ΗΕΠ-1ΦΖ)
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.01.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.03.2017

Προκήρυξη θέσης Κύριου Ερευνητή (Β΄ βαθμίδα) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική και πολυχρωμία στην αρχαία ελληνική τέχνη» (ΑΔΑ: ΩΥΖΒ469ΗΕΠ-2ΕΑ)
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.01.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.03.2017

 

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Βιοτεχνολογία» (ΑΔΑ: 67Μ2469ΗΕΠ-41Κ)
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.02.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.04.2017

Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία με έμφαση τη Συνθετική Βιολογία» (ΑΔΑ: ΩΘΧ3469ΗΕΠ-ΗΧΘ)
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.02.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.04.2017

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Πρακτικό επιλογής συνεργάτη του ΙΒΦΧΒ για τη θέση κτηνιάτρου στη Μονάδα πειραματόζωων του ΕΙΕ με σύμβαση έργου
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.01.2017

Πρακτικό Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης “Synthetic Biology: from omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)”
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.01.2017