Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Προκήρυξη θέσεων Κύριων Ερευνητών (Β΄βαθμίδα) για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΒΥΣ469ΗΕΠ-5Β0)
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.05.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 10.07.2017

 

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ βαθμίδας (ΕΛΕ Β’) για το Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΑΔΑ: Ω4ΛΠ469ΗΕΠ-ΜΥ6)
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.05.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 10.07.2017

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.