Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αναζήτηση Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο έργων του Εργαστηρίου Φασματοσκοπικών Εφαρμογών του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΩΗ6469ΗΕΠ-Ι3Κ)
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.04.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 04.05.2017

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη του ΙΘΦΧ για θέση Διαχείρισης του έργου ΚΡΗΠΙΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" (MIS 5002409) / (AΔΑ: 6ΩΓ8469ΗΕΠ-Π8Ω)
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.03.2017