Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» (ΟΠΣ 5002357) του ΙΙΕ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: Ψ6ΕΑ469ΗΕΠ-ΛΘΤ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μία θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» και κωδικό MIS 5002357 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης μίσθωσης έργου και σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας. Η Πράξη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των απαραίτητων προσόντων παρατίθεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.11.2019// Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 25.11.2019

Προκήρυξη του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για πλήρωση δύο (2) θέσεων Κύριων Ερευνητών (Β’ βαθμίδας) με κωδικούς θέσεων: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2019 και ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΠ1469ΗΕΠ-Ε6Θ)

Προκήρυξη του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών δύο (2) θέσεων ερευνητών:
- μια (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Ιδεών και Ιστορία της Φιλοσοφίας με έμφαση στους νεώτερους χρόνους» (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2019)
- μια (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική αρχαιολογία του βορειοελλαδικού χώρου με έμφαση στην εικονογραφία» (Κωδικός θέσης ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2019)


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.09.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.11.2019 και ώρα 15:00

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΕΛΑΙΟΝ» (MIS) 5040301 στο ΙΧΒ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΝΦΞ469ΗΕΠ-Η3Κ)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Μελέτη και Αξιοποίηση του Ελαιολάδου ως Πρότυπης Πρώτης Ύλης για Ειδικές Χρήσεις σε Βρεφικές Τροφές», ακρωνύμιο ΕΛΑΙΟΝ, κωδικό πρότασης ΔΕΡ6-0021436 και Κωδικό Πράξης (MIS) 5040301, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣTON ΤΟΜΕA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ", με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.11.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.12.2019 και ώρα 15:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ALGOSMETIC» (MIS) 5045817 στο ΙΧΒ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΖΝΑ469ΗΕΠ-ΔΙΣ)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Απομόνωση και χαρακτηρισμός μεταβολιτών από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών με αντιγηραντικές, επουλωτικές και ανασταλτικές της μελανογένεσης ιδιότητες» με ακρωνύμιο, κωδικό πρότασης Τ6ΥΒΠ-00474 και κωδικό πράξης (MIS) 5045817, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.11.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.12.2019 και ώρα 15:00

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για 1 θέση έκτακτου προσωπικού κωδ. θέσης Νο 7, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “RESET” (MIS) (MIS) 5031214 (ΑΔΑ: 6Ν1Ν469ΗΕΠ-ΦΤΓ)
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος», ακρωνύμιο RESET, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-01610 και Κωδικό Πράξης (MIS) 5031214, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.11.2019 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 25.11.2019 ώρα 15:00

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a two-year research project titled “Elucidating the interplay between the DNA damage response and repair (DDR/R) network and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling system in Multiple Myeloma” invites interested parties to apply for one (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.03.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, χρηματοδοτούμενης από την αμυντική βιομηχανία: “Φωτονικοί Αισθητήρες για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πυραύλους Στερεών Καυσίμων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.10.2018

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Πρόσκληση 4380/07.10.2019) για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Αναβαθμίς. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ 5002357 (ΑΔΑ: 6ΒΛ7469ΗΕΠ-ΡΔΧ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.11.2019

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 2 στο έργο «DINNESMIN». (5032840) (ΑΔΑ: Ψ8ΧΓ469ΗΕΠ-5ΨΦ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό DINNESMIN / 2 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER» με ακρωνύμιο “DINNESMIN”, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-03186 και κωδικό πράξης (MIS) 5032840 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ/ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.11.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών με κωδικούς Θέσεων β18, β19 και β22 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΣΘΕΝΟΣ-β (MIS 5002398) (ΑΔΑ: ΨΒ8Ξ469ΗΕΠ-ΦΞΡ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις με κωδικούς ΣΘΕΝΟΣ-β18, β19 και β22 στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.11.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης ProMiDis_ Postdoc_3 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ProMiDis (ΑΔΑ: ΨΤΚΥ469ΗΕΠ-ΩΘΘ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για τη θέση με κωδικό ProMiDis_ Postdoc_3 στο πλαίσιο του έργου “A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases” με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, στο ΕΙΕ/ΙΧΒ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.11.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης PEPtADe3 2 στο έργο «PEPtADe» (MIS) 5030851 (ΑΔΑ: Ω7Ω7469ΗΕΠ-Ε7Ρ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό PEPtADe 3 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Προκλινικές μελέτες φαρμακολογικού ενδιαφέροντος για την εύρεση μορίων-αναστολέων στη νόσο του Alzheimer» με ακρωνύμιο PEPtADe, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-00353 και κωδικό πράξης (MIS) 5030851 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΧΒ / ΕΙΕ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.11.2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό OPENSCREEN-GR_ΕΙΕ/1β στο έργο «OPENSCREEN-GR». (ΑΔΑ: 6ΛΦΓ469ΗΕΠ-ΕΕΙ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό OPENSCREEN-GR_ΕΙΕ/1β, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης "OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος», στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.10.2019