Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Προκήρυξη θέσεων ερευνητών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΑΔΑ: 60ΝΖ469ΗΕΠ-ΩΑΛ)

Προκήρυξη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.06.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 16.07.2018

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Προκήρυξη θέσεων ερευνητών στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΑΔΑ: ΩΙ6Ν469ΗΕΠ-4ΡΙ)

Προκήρυξη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.06.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 16.07.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Προκήρυξη θέσεων ερευνητών στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΑΔΑ: ΨΘΦΙ469ΗΕΠ-ΖΩΥ)

Προκήρυξη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.06.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 16.07.2018

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΡ52469ΗΕΠ-ΘΟΩ)


Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.06.2018 // Καταληκτική ημερομηνία: 20.07.2018