Κεντρική Διοίκηση ΕΙΕ

Η Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) αποτελεί το βασικό μηχανισμό του ΕΙΕ και έχει συνολική ευθύνη διαχείρισης των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων του Κέντρου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και η εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, η προώθηση των σχέσεων με πηγές χρηματοδότησης (υπουργεία, οργανισμούς, βιομηχανίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση), η διαχείριση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η διεξαγωγή μορφωτικών εκδηλώσεων και εκδόσεις βιβλίων.

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από :

 • το Τμήμα Διοικητικού
 • το Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών και
 • το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Μέριμνας,
 • το Γραφείο Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων
 • το Γραφείο Δημοσιότητας και Προβολής

Η λειτουργία της Κ.Δ. βασίζεται σε αυστηρά οροθετημένες αρμοδιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Η διοικητική στήριξη των Ινστιτούτων και του ΕΚΤ
 • Ο σχεδιασμός και η υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών εργασίας
 • Ο σχεδιασμός και η συντήρηση των υποδομών του κέντρου, ώστε να επιτυγχάνονται αποδοτική λειτουργία και οικονομίες κλίμακας
 • Οι εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα διοικητικής φύσεως καθώς και ανάπτυξης του
 • Ο συντονισμός κοινών προγραμμάτων που αφορούν περισσότερα από ένα Ινστιτούτο
 • Η ανάληψη δραστηριοτήτων ανάπτυξης και προβολής του Ε.Κ.

Στόχοι της Κεντρικής Διοίκησης είναι και η προώθηση σειράς δράσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση όλων των Ινστιτούτων όπως:

1. Υποδομές - Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου
 • Αναβάθμιση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου
 • Βελτιστοποίηση του συστήματος μηχανογράφησης

2. Δίκτυα Συνεργασίας

Η μελλοντική πορεία του ΕΙΕ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργή συμμετοχή του στα δίκτυα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το ΕΙΕ στοχεύει και θέτει ως βασικό στρατηγικό στόχο την έντονη παρουσία του στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και την ανάληψη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ερευνητικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό θα επιδιώξει ουσιαστική συνεργασία και με άλλους ελληνικούς ερευνητικούς φορείς.