Υπηρεσία Υποστήριξης ΕΙΕ

Η Υπηρεσία Υποστήριξης αποτελεί τον βασικό μηχανισμό για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΙΕ και έχει συνολική ευθύνη διαχείρισης των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων του Κέντρου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και η εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, η προώθηση των σχέσεων με πηγές χρηματοδότησης (υπουργεία, οργανισμούς, βιομηχανίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση), η διαχείριση και παρακολούθηση των ερευνητικών έργων, η διεξαγωγή μορφωτικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων και η υποστήριξη της εκδοτικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης αποτελείται από:
 • το Τμήμα Διοικητικού
 • το Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών και
 • το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Μέριμνας,
 • το Γραφείο Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων
 • το Γραφείο Δημοσιότητας και Προβολής

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης βασίζεται σε αυστηρά οριοθετημένες αρμοδιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Η διοικητική στήριξη των Ινστιτούτων
 • Ο σχεδιασμός και η υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών εργασίας
 • Ο σχεδιασμός και η συντήρηση των υποδομών του Κέντρου, ώστε να επιτυγχάνονται αποδοτική λειτουργία και οικονομίες κλίμακας
 • Οι εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα διοικητικής φύσεως καθώς και για την ανάπτυξη των κοινών υποδομών
 • Ο συντονισμός κοινών προγραμμάτων που αφορούν περισσότερα από ένα Ινστιτούτα
 • Η ανάληψη δραστηριοτήτων ανάπτυξης και προβολής του Ε.Κ.