Υπηρεσία Υποστήριξης ΕΙΕ

Η Υπηρεσία Υποστήριξης αποτελεί τον βασικό μηχανισμό για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΙΕ και έχει συνολική ευθύνη διαχείρισης των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων του Κέντρου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και η εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, η προώθηση των σχέσεων με πηγές χρηματοδότησης (υπουργεία, οργανισμούς, βιομηχανίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση), η διαχείριση και παρακολούθηση των ερευνητικών έργων, η διεξαγωγή μορφωτικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων και η υποστήριξη της εκδοτικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης αποτελείται από:
 • το Τμήμα Διοικητικού
 • το Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών και
 • το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Μέριμνας,
 • το Γραφείο Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων
 • το Γραφείο Δημοσιότητας και Προβολής

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης βασίζεται σε αυστηρά οριοθετημένες αρμοδιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Η διοικητική στήριξη των Ινστιτούτων
 • Ο σχεδιασμός και η υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών εργασίας
 • Ο σχεδιασμός και η συντήρηση των υποδομών του Κέντρου, ώστε να επιτυγχάνονται αποδοτική λειτουργία και οικονομίες κλίμακας
 • Οι εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα διοικητικής φύσεως καθώς και για την ανάπτυξη των κοινών υποδομών
 • Ο συντονισμός κοινών προγραμμάτων που αφορούν περισσότερα από ένα Ινστιτούτα
 • Η ανάληψη δραστηριοτήτων ανάπτυξης και προβολής του Ε.Κ.
Στόχοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης είναι και η προώθηση σειράς δράσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση όλων των Ινστιτούτων όπως:

1. Υποδομές - Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου
 • Αναβάθμιση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου
 • Βελτιστοποίηση του συστήματος μηχανογράφησης

2. Δίκτυα Συνεργασίας

Η μελλοντική πορεία του ΕΙΕ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργή συμμετοχή του στα δίκτυα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το ΕΙΕ στοχεύει και θέτει ως βασικό στρατηγικό στόχο την έντονη παρουσία του στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και την ανάληψη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ερευνητικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό θα επιδιώξει ουσιαστική συνεργασία και με άλλους ελληνικούς ερευνητικούς φορείς.