Προφίλ Δ/ντή ΕΙΕ & Προέδρου Δ.Σ.

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Διευθυντής ΕΙΕ & Πρόεδρος ΔΣ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.500
Fax. +30 210.72.46.618
email: president@eie.gr

 

 

O Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου είναι ο Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΙΕ. Ο Δρ. Β. Γρηγορίου είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας ο οποίος κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετούς σταδιοδρομίας του μέχρι σήμερα, έχει θητεύσει σε ερευνητικές και διοικητικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 'Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) όσο και στις ΗΠΑ (Advent Technologies, Northeastern, MIT, Polaroid, Princeton).

Η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται σε ευρεία θεματολογία που περιλαμβάνει τα πεδία των εύκαμπτων φωτοβολταϊκών κυψελίδων βασισμένων σε οργανικούς ημιαγωγούς και των οπτικά ενεργών υλικών βασισμένων σε συζευγμένα ολιγομερή και νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών. Η προηγούμενη ερευνητική του δραστηριότητα περιλάμβανε χαρακτηρισμό πολυμερών υγρών κρυστάλλων, χαρακτηριστικά προσανατολισμού ιονικών πολυμερικών πολυστοιβάδων σε πρότυπες αυτοσυγκροτούμενες μονοστοιβάδες καθώς και χημειομετρία.

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 3 βιβλία, 6 κεφάλαια σε βιβλία, 92 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά με κριτές και 146 επιστημονικές παρουσιάσεις. Είναι επίσης, συνεφευρέτης 15 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Διαθέτει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο (University of Massachusetts) και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στις ΗΠΑ (University of Connecticut) όσο και στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης για την Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία (Society for Applied Spectroscopy - SAS) κατά το έτος 2001.

Ο Δρ. Γρηγορίου είναι ο Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) για το πρόγραμμα Horizon 2020, τις δράσεις Mari Sklodowska-Curie και τον τομέα των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Future and Emerging Technologies-FET). Το πρόγραμμα Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό €80 δισεκατομμυρίων για 7 χρόνια (2014-2020). Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) είναι να ενθαρρύνει την υψηλής ποιότητας έρευνα στην Ευρώπη, παρέχοντας ανταγωνιστική χρηματοδότηση και να υποστηρίξει την πρωτοποριακή έρευνα σε όλα τα ερευνητικά πεδία στα πλαίσια της επιστημονικής αριστείας.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των πλάνων χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 είναι ύψους 13,095 δισεκατομμυρίων ευρώ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Princeton University, Princeton, New Jersey, USA.
National Institutes of Health Research fellow, NRSA award, 1994.

Duke University, Durham, North Carolina, USA.
Ph.D. στην Φυσική Χημεία, 1993.

East Carolina University, Greenville, North Carolina, USA.
M.S. στην Αναλυτική Χημεία, 1989.

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα.
B.S. στη Χημεία, 1986.

Northeastern University, Boston, MA, USA.
Παρακολούθηση προγράμματος MBA 1997-1999.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. “Vibrational Spectroscopy of Biomolecules and Polymers” V.G. Gregoriou and M. Braiman, Editors, Taylor & Francis Co, New York, NY, (2006).

 2. “Polymer Spectroscopy” V.G. Gregoriou Editor, Wiley-VCH, Weinheim, Germany (2004).

 3. “Modern Infrared Spectroscopy: Principles and Applications” A.A. Christy, Y. Ozaki, and V.G. Gregoriou, Elsevier Science, Amsterdam, the Netherlands (2001).

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. Highly Efficient Indoor Organic Solar Cells by Voltage Loss Minimization through Fine-Tuning of Polymer Structures” R. Singh, C.L. Chochos, V.G. Gregoriou, A.D. Nega, M. Kim, M. Kumar, S-C. Shin, S.H. Kim, J.W. Shim, J-J. Lee ACS applied materials & interfaces 11 36095, (2019).

 2. “New N-Type Solution Processable All Conjugated Polymer Network. Synthesis, Optoelectronic Characterization and Application in Organic Solar Cells” H. Bildirir, D. Di Carlo Rasi, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen, A. Avgeropoulos, V.G. Gregoriou, S. Allard, U. Scherf, C.L. Chochos Macromol. Rapid Commun. 39 1700629, (2018).

 3. “Highly Efficient Solid-State Near-infrared Organic Light-Emitting Diodes incorporating A-D-A Dyes based on α,β-unsubstituted "BODIPY" Moieties” A. Zampetti, A. Minotto, B.M. Squeo, V.G. Gregoriou, S. Allard, U. Scherf, C.L. Chochos, F. Cacialli Scientific Reports 7 1611 (2017).

 4. "Unveiling the appropriate polymer backbone enlargement approach to enhance the power conversion efficiency in organic photovoltaics" C.L. Chochos, R. Singh, M. Kim, N. Gasparini, A. Katsouras, C. Kulshreshtha, V.G. Gregoriou, P.E. Keivanidis, T. Ameri, C.J. Brabec, K. Cho, A. Avgeropoulos Adv. Funct. Mater 26 1840, (2016).

 5. “Ultra Low Band Gap α,β-unsubstituted BODIPY-based Copolymer Synthesized by Palladium Catalyzed Cross-Coupling Polymerization for Near Infrared Organic Photovoltaics” B.M. Squeo, N. Gasparini, T. Ameri, A. Palma-Cando, S. Allard, V.G. Gregoriou, C.J. Brabec, U. Scherfc., C.L. Chochos Journal of Materials Chemistry A A3 16279 (2015).

 6. "The Role of Ethynylene Bond on the Optical and Electronic Properties of Diketopyrrolopyrrole Copolymers" P. Pattanasattayavong, M. Sygletou, E. Kymakis, E. Stratakis, F. Yan, V. G. Gregoriou, T. D. Anthopoulos, C. L. Chochos, RSC Advances 4 58404, (2014).

 7. “Influence of the Electron Deficient Co-monomer on the Optoelectronic Properties and Photovoltaic Performance of Dithienogermole-based Co-polymers” C.P. Yau, Z. Fei, R.S. Ashraf, M. Shahid, S.E.Watkins, P. Pattanasattayavong, T.D. Anthopoulos, V.G. Gregoriou, C.L. Chochos, M. Heeney Adv. Funct. Mater., 3, 10221 (2014).

 8. “Sulfonated Aromatic Polyethers Containing Pyridine Units as Electrolytes for High Temperature Fuel Cells” I. Kalamaras, M.K. Daletou, V.G. Gregoriou, J.K. Kallitsis Fuel Cells 11 921 (2011).

 9. “Uniaxially stretched PET/PET-MWNT nanocomposites: Effect of the MWNTs on the chain conformations of PET” S. Tzavalas and V.G. Gregoriou Vibr. Spectr. 46 135 (2008).

 10. “Synthesis of a Soluble n-Type Cyano Substituted Polythiophene Derivative: A Potential Electron Acceptor in Polymeric Solar Cells” C.L. Chochos, S.P. Economopoulos, V. Deimede, V.G. Gregoriou, M.T. Lloyd, G.G. Malliaras, J.K. Kallitsis J. Phys. Chem. C 111 10732 (2007). 

 11. “Effect of Carboxy-Functionalized Multiwall Nanotubes (MWNT−COOH) on the Crystallization and Chain Conformations of Poly(ethylene terephthalate) PET in PET−MWNT Nanocomposites” S. Tzavalas, V. Drakonakis, D.E. Mouzakis, D. Fischer, V. G. Gregoriou Macromolecules 39 9150 (2006).

 12. “Rod–Coil Block Copolymers Incorporating Terfluorene Segments for Stable Blue Light Emission” C.L. Chochos, J.K. Kallitsis, V.G. Gregoriou J. Phys. Chem. B 109 8755 (2005).

 13. “Molecular Composition and Orientation of Insterstitial versus Surface Silicon Oxides for Si(111)/SiO2 and Si(100)/SiO2 Interfaces using FT-IR and X-ray Photoelectron Spectroscopies” V.G. Gregoriou, G. Kandilioti, A. Siokou, S. Kennou, V. Papaeuthimiou Appl. Spectrosc. 57, 628 (2003).

 14. “Quantitative Depth Profile Analysis of Micron Thick Multi-Layered Thin Coatings Using Step-Scan FT-IR Photoacoustic Spectroscopy” V.G. Gregoriou, and S.E. Rodman, Anal. Chem. 74 (10), 2361 (2002).

 15. “A Study of the Viscoeleastic Behavior of Novel Side Chain Liquid Crystalline Polyurethanes Using Dynamic Infrared Spectroscopy” B.R. Nair, V.G. Gregoriou, P.T. Hammond, J. Phys. Chem. B. 104, 7874 (2000).

 16. “Infrared Studies of Novel Optically Responsive Materials; Orientation Characteristics of Sulfonated Polystyrene/Poly(diallyldimethylammonium chloride) Ionic Polymer Multilayers on Patterned Self-Assembled Monolayers” V.G. Gregoriou, R. Hapanowicz, S. L. Clark, P.T. Hammond, Appl. Spectrosc. 51, 311 (1997).

 17. "FT-IR Difference Spectroscopy of Hemoglobins A and Kempsey: Evidence That a Key Quaternary Interaction Induces Protonation of Asp b99" V.G. Gregoriou, V. Jayaraman, X. Hu, T.G. Spiro, Biochem. 34, 6876 (1995).

 18. "Modification of a Research-Grade FT-IR Spectrometer for Optional Step-Scan Operation" V.G. Gregoriou, M. Daun, M.W. Schauer, J.L. Chao, R.A. Palmer, Appl. Spectrosc. 47, 1311 (1993).

 19. "Time-Resolved Vibrational Spectroscopy of an Electric Field-Induced Transition in a Nematic Liquid Crystal by use of Step-Scan 2D FT-IR" V.G. Gregoriou, J.L. Chao, H. Toriumi, R.A. Palmer, Chem. Phys. Lett. 179, 491 (1991).

 20. "Nonlinear Multivariate Calibration using Principal Components Regression and Artificial Neural Networks" P.J. Gemperline, J.R. Long, V.G. Gregoriou, Anal. Chem. 63, 2313 (1991).

 21. "Spectroscopic Calibration and Quantitation using Artificial Neural Networks" J.R. Long, V.G. Gregoriou, P.J. Gemperline, Anal. Chem. 62, 1791 (1990).

 

Πλήρης Κατάλογος Δημοσιεύσεων