Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 01.07.2023

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το E.I.E. θεωρεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ως ύψιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, ισχύει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αναγνωρίζει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Εν συντομία, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται από το Ε.Ι.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα αντιμετωπίζονται δίκαια και με διαφάνεια σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλειά τους.
Με την πλοήγηση και χρήση αυτού του Ιστοτόπου, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξήγηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ε.Ι.Ε. στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση: dpo@eie.gr.

Προσωπικά δεδομένα
Ως «Προσωπικά δεδομένα» ορίζεται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κ.λπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα  αυτού του φυσικού προσώπου.
Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν νομικά πρόσωπα και ειδικότερα επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της μορφής του νομικού προσώπου και των στοιχείων επικοινωνίας του νομικού προσώπου.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Ως Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ορίζεται οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον Ιστότοπο του ΕΙΕ
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν επιθυμείτε:

α) κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, η διεύθυνση email σας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και δεν κοινοποιείται σε τρίτους. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή
β) κατά την επικοινωνίας σας μέσω τηλεφώνου ή e-mail με το Ε.Ι.Ε. και για την εξυπηρέτηση του σκοπού της επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται όπως απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας σας.

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα, όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, αλλά δεν αποκαλύπτουν αναγνωρίσιμα στοιχεία της φυσικής σας ταυτότητας, αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας. Επιπλέον, τα cookies συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την είσοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σχετική Πολιτική για τα cookies.
Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους, οι οποίοι ανακατευθύνονται σε τρίτους ιστότοπους. Αυτοί οι ιστότοποι δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Ε.Ι.Ε. και συνεπώς, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική απορρήτου των εν λόγω ιστοτόπων είναι σύμφωνη με τον δικό μας. Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των ιστοτόπων.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι σκοποί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση για την επίσκεψη σε αυτόν τον Ιστότοπο σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies καθώς και το έννομο συμφέρον του Ε.Ι.Ε., σε σχέση με όλα τα άλλα δεδομένα που συλλέγονται κατά την απλή επίσκεψη στον ιστότοπο του Ε.Ι.Ε.. Το Ε.Ι.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών μόνο προς εκπλήρωση των σκοπών του και πιο συγκεκριμένα, για την επικοινωνία με εσάς και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Δεν πραγματοποιείται περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Αποδέκτες των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του Ιστοτόπου του Ε.Ι.Ε. δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παραλήπτες. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του Ε.Ι.Ε. για επικοινωνία μαζί σας.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων
Οποιασδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του Ιστοτόπου διατηρούνται μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων
Για να προστατεύσουμε το απόρρητο των χρηστών και των επισκεπτών του Ιστότοπού μας χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων.
Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του Ε.Ι.Ε., οι οποίοι έχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Τα δικαιώματά σας
Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διαθέτετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
(β) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων
(γ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
(δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
(ε) δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων
(στ) δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να μας στείλετε email εδώ: dpo@eie.gr.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας τακτικά. Θα σας τηρούμε ενήμερους για τυχόν σχετικές τροποποιήσεις δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου στον παρόντα ιστότοπο.
Προτού τεθεί σε ισχύ η τροποποποίηση, θα ενημερώνεστε μέσω email ή/και μιας διακριτής ειδοποίησης για την Υπηρεσία μας, και θα ενημερώνεται η ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» στο επάνω μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
Συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα ιστότοπο.