Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων» του ΙΒΦΧΒ (ΑΔΑ:6ΞΠΒ469ΗΕΠ-9ΑΥ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής «Για την την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων του ΙΒΦΧΒ», CPV 33696300-8, προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (10.340,32€) πλέον του Φ.Π.Α.


Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.08.2018 // Καταληκτική ημερομηνία: 05.09.2018 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06.08.2018 ώρα 11:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «την Ετήσια συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού του ΕΙΕ» (ΑΔΑ: 6ΣΒΛ469ΗΕΠ-4Υ2)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Ετήσια συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού του ΕΙΕ, CPV 50730000-1 προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€) πλέον του Φ.Π.Α.


Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.07.2018 // Καταληκτική ημερομηνία: 02.08.2018 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29.08.2018 ώρα 11:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση υφιστάμενων πινάκων στο ΕΙΕ» (ΑΔΑ: 6ΔΦΑ469ΗΕΠ-17Ψ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής «Για την την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση υφιστάμενων πινάκων στο ΕΙΕ», CPV 31211100-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) πλέον του Φ.Π.Α.


Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.07.2018 // Καταληκτική ημερομηνία: 02.08.2018 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30.08.2018 ώρα 12:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.