Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (ΑΔΑ: ΩΣΛΗ469ΗΕΠ-Ξ1Ε)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 124.000,00) ενώ σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης αυτή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 248.000,00).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 61785.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.


Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.07.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30.07.2018
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 31.07.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την Επισκευή Ερευνητικών Μηχανημάτων / Οργάνων» στα πλαίσια της Πράξης "Προηγμένα Υλικά & Διατάξεις" (MIS 5002409) - ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΞΠΛ469ΗΕΠ-ΥΡ7)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409) του Ινστιτούτου Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας (ΙΘΦΧ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής «Για την Επισκευή ερευνητικών μηχανημάτων / οργάνων», CPV 50200000-7, 38418000-8, 38636100-3, 38510000-3, 31154000-0, 38433000-9, 33114000-2, προϋπολογισθείσας δαπάνης εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα τρία και είκοσι τρία ευρώ (9.153,23€) πλέον του Φ.Π.Α.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 18PROC003367615.


Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.07.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17.07.2018 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19.07.2018 ώρα 11:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.