Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πύργου ψύξης στο ΕΙΕ (ΑΔΑ: 9ΤΠΛ469ΗΕΠ-229)

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.03.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29.03.2018
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 30.03.2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων στη πράξη ΣΘΕΝΟΣ Β (ΑΔΑ: Ψ10Ο469ΗΕΠ-8ΤΩ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS) 5002398

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.03.2018 // Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.03.2018 ώρα 16:00

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων στη πράξη ΣΘΕΝΟΣ Β (ΑΔΑ: 75ΟΞ469ΗΕΠ-9ΛΟ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Παγίδων Αερίων στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS) 5002398

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.03.2018 // Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.03.2018 ώρα 16:00

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων στη πράξη ΣΘΕΝΟΣ Β (ΑΔΑ: ΩΟΒ3469ΗΕΠ-ΓΨ0)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μέσων Εργαστηριακής Καλλιέργειας στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS) 5002398

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.03.2018 // Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.03.2018 ώρα 16:00

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων στη πράξη ΣΘΕΝΟΣ Β (ΑΔΑ: 73ΛΗ469ΗΕΠ-ΙΓ4)

για την προμήθεια Ανταλλακτικών Στηλών Απιονισμού Νερού στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS) 5002398

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.03.2018 // Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.03.2018 ώρα 16:00

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων στη πράξη ΣΘΕΝΟΣ Β (ΑΔΑ: Ω9ΒΧ469ΗΕΠ-ΝΙ8)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Αερίων στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS) 5002398

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.03.2018 // Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.03.2018 ώρα 16:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού» στα πλαίσια της Πράξης "Προηγμένα Υλικά & Διατάξεις" (MIS 5002409) - ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΜΚΩ469ΗΕΠ-4ΣΚ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409) του Ινστιτούτου Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας (ΙΘΦΧ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, «Για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού, CPV 30236000-2, 30237200-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (33.460,00€) πλέον του Φ.Π.Α. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 18PROC002782598.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Διευκρινίσεις [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.03.2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22.03.2018
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27.03.2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.