Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις

Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχουν ανασταλεί στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της εξάπλωσης του COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την "προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων»", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «QFytoTera», Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5030853 (ΑΔΑ: ΩΑΓΨ469ΗΕΠ-Ζ3Γ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την "προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων ", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαιών με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες”, με ακρωνύμιο “QFytoTera”, με Κωδικό Πρότασης Τ1ΕΔΚ-00996 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5030853 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 74.665,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.214,00).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC006767788 [26.05.2020] >> ΝΕΟ ΑΔΑΜ : 20PROC006774966 [27.05.2020]
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 92648 [26.05.2020] >> ΝΕΟ 92715 [27.05.2020]
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010

Περίληψη Διακήρυξης [pdf] | Ορθή Επανάληψη - Περίληψη Διακήρυξης [pdf] [27.05.2020]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf] | Ορθή Επανάληψη - Κείμενο Διακήρυξης [pdf] [27.05.2020]
Παράρτημα Ι Τεχνικές προδιαγραφές [docx]
Παράρτημα ΙΙ ΤΕΥΔ [docx] | Ορθή Επανάληψη - Παράρτημα ΙΙ ΤΕΥΔ [docx] [27.05.2020]
Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr: 26.05.2020
Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr Oρθής Eπανάληψης: 27.05.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12.06.2020 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15.06.2020 και ώρα 12:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την Επισκευή Ερευνητικών Μηχανημάτων / Οργάνων» στα πλαίσια της Πράξης "Προηγμένα Υλικά & Διατάξεις" (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ - MIS 5002409) - ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΟΞΡ469ΗΕΠ-ΦΝΨ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα την «Επισκευή ερευνητικών μηχανημάτων / οργάνων» στα πλαίσια του υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409 – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (CPV: 50200000-7, 38418000-8) προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (1.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 20PROC006742091

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα II ΤΕΥΔ [doc]

Ημερομηνία ανάρτησης: 21.05.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01.06.2020 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03.06.2020 ώρα 11:00

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Πρόσκληση
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.04.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10.06.2020

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την "προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών ειδών", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «RESET», Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5031214 (ΑΔΑ: 9ΤΨΤ469ΗΕΠ-ΠΡΞ)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την "προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών ειδών", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στην Πράξη «Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος», ακρωνύμιο «RESET», Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5031214. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 44.106,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.570 € και ΦΠΑ 8.536,80 €).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC006582093
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90977
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Παράρτημα Ι Τεχνικές προδιαγραφές [docx]
Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ [docx]
Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [docx]
Παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [docx]

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ & www.eie.gr: 15.04.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01.06.2020 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02.06.2020 και ώρα 11:00

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Προκήρυξη | Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30.03.2020 [Παράταση έως 15.05.2020]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15.05.2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

Εισαγωγή πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020 ΙΙΕ/ΕΙΕ

Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως λόγω της πανδημίας του CoViD-19, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αποφάσισε να ακυρώσει τα θερινά σχολεία Summer School in Byzantine Script and Book Culture (22-27/6/2020) και Summer School on Ancient Greek and Roman Numismatics (1-10/7/2020), τα οποία θα λάμβαναν χώρα το καλοκαίρι του 2020.
Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας, τα ολοένα αυξανόμενα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τις Αρχές και η αναστάτωση στις μετακινήσεις και την οικονομία μας υποχρέωσαν να λάβουμε αυτή την απόφαση προκειμένου να προστατέψουμε την υγεία των συμμετεχόντων και του πληθυσμού.
Τα παραπάνω θερινά σχολεία αναμένεται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2021.

 

Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις ''ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ'' // Β’ Κύκλος 2020: Η Αναγκαιότητα του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα: Από το εργαστήριο στον ασθενή.

Δελτίο Τύπου [12.02.2020] | Δελτίο Τύπου [20.02.2020] | Δελτίο Τύπου [26.02.2020]

NEOVIOPRO_project

“ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συμμετέχει στο ερευνητικό έργο ΝΕΟΒΙΟΠΡΟ για την ανάδειξη βιοδεικτών στον καρκίνο του προστάτη. Η ανεύρεση βιοδεικτών προγνωστικών της κλινικής πορείας της νόσου, αλλά και βιοδεικτών πρόβλεψης της ανταπόκρισης σε μια θεραπευτική προσέγγιση, αποτελεί το αντικείμενο του έργου με στόχο την έγκαιρη και καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου.

ELAION_project

“ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”
RIS3 "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ" Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συμμετέχει στο ερευνητικό έργο ΕΛΑΙΟΝ με αντικείμενο την αξιοποίηση του ελαιολάδου ως πρότυπης πρώτης ύλης για ειδικές χρήσεις σε βρεφικές τροφές. Το έργο ΕΛΑΙΟΝ στοχεύει για πρώτη φορά, σε εθνικό επίπεδο, στην αξιοποίηση του ελαιολάδου σε παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην παρουσίαση του προγράμματος επετειακών δράσεων «Πρωτοβουλία 1821-2021» για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση προς τιμήν του Dr. Josef Puchta, Διευθυντή του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (DFKZ) & Μέλους της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα (ACCC)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Στρογγυλό Τραπέζι: Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών πραγματοποίησε με επιτυχία ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό», τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας». Με ισχυρή την πεποίθηση ότι η έρευνα και η τεχνολογία δεν αφορούν μόνο τους επιστήμονες και δεν πρέπει να περιορίζονται στους τέσσερεις τοίχους ενός εργαστηρίου, στόχος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ήταν να συνομιλήσει με το κοινό που παρευρέθηκε στην εκδήλωση για την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και τα απτά αποτελέσματά της στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. [Διαβάστε περισσότερα]

H εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά και υπάρχει διαθέσιμη εδώ: https://youtu.be/ksf3dvDzGVY

ScienceAdvances_logo

“ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συμμετέχει στο ερευνητικό έργο CO2 BioProducts με αντικείμενο την συστηματική αξιοποίηση της ιδιότητας των μικροφυκών να παράγουν ένα ευρύ φάσμα βιοχημικών και βιοενεργών συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, εκμεταλλευόμενοι τη βιομετατροπή του περιεχόμενου CO2 σε ρεύματα αερίων ρύπων από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διοργανώνει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: "Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό" στις 02.12.2019

ScienceAdvances_logo

“ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”
Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος

Το RESET αποτελεί αλληλοεξαρτώμενη συνεργασία της InterΜed SA, με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΧΒ/ΕΙΕ)

Αποτελέσματα έργου ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στην Κάσο.

Χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου "Fish_Superfoods: Ανάπτυξη νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών για μια αποτελεσματικότερη ιχθυοκαλλιέργεια" (Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Pfizer και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Ισχυρή συμμαχία με στόχο την ‘Προαγωγή της Επιστήμης’

ScienceAdvances_logo

Δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας του Δρ. Γεωργίου Σκρέτα στο περιοδικό Science Advances περιγράφει την ανάπτυξη τροποποιημένων βακτηρίων με την ικανότητα να παράγουν εκατοντάδες εκατομμύρια διαφορετικά μόρια και να επιτυγχάνουν ταχεία και αποτελεσματική ανακάλυψη νέων δυνητικών φαρμάκων

QFytoTera logo

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συμμετέχει στο ερευνητικό έργο Health Span με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμου φυτικού συμπληρώματος διατροφής με στοχευμένη δράση σε δείκτες ευζωίας και μακροζωίας.

Συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της εταιρείας Pfizer Hellas
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και η εταιρεία Pfizer Hellas θεσμοθέτησαν μια νέα συνεργασία για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η υποστήριξη των νέων ερευνητών και ταυτόχρονα η συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του «brain drain» στη χώρα μας.
Η συνεργασία αφορά στην καθιέρωση υποτροφίας για την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτόρων ή μεταδιδακτορικών ερευνητών που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τις ερευνητικές του δράσεις του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ/ΕΙΕ). Η ανταποδοτική υποτροφία Pfizer Fellowship–ΕΙΕ θα απονέμεται σε 2 υποψήφιους διδάκτορες για καθένα από τα επόμενα 3 έτη.
Παράλληλα, η Pfizer Hellas προσφέρει τρεις πλήρεις εκπαιδευτικές υποτροφίες για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν», το οποίο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι υποτροφίες αυτές επίσης θα απονέμονται για 3 ακαδημαϊκά έτη.

Το εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης του ΙΧΒ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Γκόνο Ευστάθιο προσκαλεί εθελοντές να συμμετάσχουν στην ερευνητική μελέτη με θέμα, Δείκτες Ευζωίας.
Το πρόγραμμα Health Span χρηματοδοτήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), δράση Εθνικής εμβέλειας Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
H ερευνητική μελέτη αφορά την αξιολόγηση της δράσης καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής σε δείκτες ευζωίας.
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 24 Δεκεμβρίου 2019 | Διαβάστε περισσότερα |

Tρεις πλήρεις υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προσφέρει η Pfizer.

Η Διευθύντρια, οι ερευνήτριες, οι ερευνητές και όλο το προσωπικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, εκφράζουν τη βαθειά τους θλίψη για την απώλεια της Λουκίας Δρούλια, Ομότιμης Διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου.

Παρουσίαση της Ωραίας ιστορίας των σκύλων που βοήθησαν τους φαρμακολόγους στην ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου κατά της λεϊσμανίασης.
Το ευρωπαϊκό έργο FP7 “New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI) (NMTrypI) 2014-2017, παρουσιάζει το βίντεο σχετικά με τη δοκιμή σε σκύλους που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου: (δοκιμή σε σκύλους του NMT-A2) και την παρακολούθησή τους 2 χρόνια μετά το τέλος του έργου (2018-2019).

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία"
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (MScinBioentrepreneurship). Διοργάνωση: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Όταν η έρευνα συναντά τις επιχειρήσεις στο 3rd Hellenic Innovation Forum // 20.06.2019, Divani Caravel
H εταιρεία Ethos Events, με συν-διοργανωτή το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πραγματοποιούν για 3η συνεχόμενη χρονιά το Hellenic Innovation Forum, στις 20/6 (09.00-15.00) στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Βασικό θέμα συζήτησης του 3rd Hellenic Innovation Forum, είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο, η οποία δημιουργεί τις κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε να αναδεικνύονται καινοτόμες δράσεις.

Χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου "ALGOSMETIC: Απομόνωση και χαρακτηρισμός μεταβολιτών από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών με αντιγηραντικές, επουλωτικές και ανασταλτικές της μελανογένεσης ιδιότητες" (Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»)

Δελτίο Τύπου
Ολοκληρωμένο πλάνο χρηματοδότησης των Ερευνητικών Υποδομών με 224 εκ.€

QFytoTera logo

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συντονίζει την ερευνητική κοινοπραξία QFytoTera στη προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμων εντομοαπωθητικών προϊόντων για τον περιορισμό διάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται από έντομα διαβιβαστές

"Ενα κυτταρικό εργαστήριο κατά ασθενειών"
Συνέντευξη του Δρ. Γεώργιου Σκρέτα από το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, Ομάδα Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ, στην εφημερίδα 'Καθημερινή' [19.12.2018].

"Χρηματοδότηση Έλληνα ερευνητή για βακτήρια-«σωτήρες»"
Συνέντευξη του Δρ. Γεώργιου Σκρέτα από το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, Ομάδα Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ, στην εφημερίδα 'Ναυτεμπορική' [11.12.2018].

Δελτίο Τύπου
Ο ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δρ. Γεώργιος Σκρέτας επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) με Consolidator Grant για να αναπτύξει τροποποιημένα βακτήρια που θα επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων κατά ασθενειών που προκαλούνται από προβληματική αναδίπλωση πρωτεϊνών.


Δελτίο Τύπου
14 Νέοι επιστήμονες (Marie-Curie Fellows) θα εκπαιδευθούν στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου Marie Skłodowska-Curie Initial Training Network “EuroNeurotrophin”, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ.

60 χρόνια ΕΙΕ
[Πηγή: ΒΗΜΑ Science, 27.10.2018]

Τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
[Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, 10.10.2018]

Εκδήλωση εορτασμού 60 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
60 Χρόνια Πρωτοπορίας στην Έρευνα για την Κοινωνία και την Οικονομία

Τετάρτη 10.10.2018, 9.30-14.30 // ΕΙΕ, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Παρουσία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στη 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (MScinBioentrepreneurship) (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019)
Καταληκτική ημερομηνία: 28.09.2018

Συνέντευξη του Δ/ντή και Προέδρου Δ.Σ ΕΙΕ, Δρ. Βασίλειου Γρηγορίου, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων // "Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου της Αθήνας.

Παρουσίαση του ΕΙΕ από τον Πρόεδρο και Δ/ντή ΔΣ, Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου, στην Διήμερη Συνάντηση Διαλόγου και Εργασίας που διοργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
18-19 Ιουνίου 2018 // Αμφιθέατρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή ΕΙΕ στο Athens Science Festival 2018

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ-β / ΙΒΦΧΒ (2017-2020)
Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση – Βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων

Απώλεια του Γεωργίου Κ. Παπαβασιλείου

Συνέντευξη του Δρ. Γεωργίου Σκρέτα στο ένθετο «Πρίσμα» της εφημερίδας «Αυγή» στις 13.1.2018 σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ που αφορούν τη χρήση τροποποιημένων βακτηρίων για την ανακάλυψη δυνητικών θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ασθενειών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου: Ολοκληρωμένη έρευνα για τον καρκίνο με έδρα την Αθήνα

Aπώλεια του Σπύρου Ι. Ασδραχά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τροποποιημένα βακτήρια για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής «Ολοκληρωμένη Δομική Βιολογία», Instruct-ERIC ως Παρατηρητής

Δράση "Ερευνητικές Περιηγήσεις" 2017-2018
Πληροφορίες | Εγγραφή Online | Αίτηση Εγγραφής

Βραδιά του Ερευνητή 2017 // Pre-event στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη Βραδιά του Ερευνητή 2017, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών την Παρασκευή 22 Σεπτέμβριου έχει ετοιμάσει μια σειρά από δράσεις στους φιλόξενους χώρους του, όπου ερευνητές του ΕΙΕ θα παρουσιάσουν με τρόπο ελκυστικό και διασκεδαστικό σε παιδιά, νέους και γονείς, τον άγνωστο κόσμο του ερευνητή, τον τρόπο της δουλειάς του και τους χώρους όπου κινείται.

Παρασκευή 22/9/2017, 18.00-21.00
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ / Για κάποιες δράσεις απαιτείται ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://goo.gl/forms/wwVwqXvQ01Mi3xy82

Τον ΑΝΥΠ Έρευνας & Καινοτομίας κ. Κ. Φωτάκη επισκέφτηκε ο Γερμανός Πρέσβης κ. Jens Plötner

Χημική βελτιστοποίηση υλικών MoS2 για ενεργειακές εφαρμογές
Μια νέα διεπιστημονική μελέτη από συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), του Institut des Materiaux Jean Rouxel στη Νάντη, Γαλλία, και του Instituto de Nanociencia, στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα, Ισπανία, που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Marie-Curie “Enabling Excellence” με χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, και του Chimie des Interactions Plasma-Surface, στο Πανεπιστήμιο Μονς του Βελγίου, απέδειξε ότι παράγωγα 1,2-διθειολανίων μπορούν να συζευχθούν ομοιοπολικά και επιλεκτικά στις ακραίες περιοχές φύλλων MoS2. Αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα αποτελεί σημαντικό κομμάτι στο πάζλ της χημείας των διδιάστατων υλικών.

Γίνε εθελοντής στη Βραδιά του Ερευνητή 2017!

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Β' Φάση
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15.09.2017

Άρθρο της εφημερίδος ΒΗΜΑ για τη συνεργασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την Ιατρική Σχολή Αθηνών
Σε άρθρο της εφημερίδος ΒΗΜΑ της 15-16/4/2017 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας της ερευνητικής ομάδος του Δρ. Βασίλη Λ. Σουλιώτη, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διευθυντής Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος) και τη Μονάδα Ρευματολογίας-Ανοσολογίας της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διευθυντής Καθ. Πέτρος Π Σφηκάκης).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φεστιβάλ Επιστήμης 2017 // Δράσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή του ΕΙΕ στο Φεστιβάλ Επιστήμης 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποκωδικοποιώντας τους μοριακούς μηχανισμούς ανθεκτικότητας καρκινικών κυττάρων σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αριστεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 2016 // Απονομή Αριστείων - Διακρίσεων [31.01.2017]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Mind the Lab: η επιστήμη και η τεχνολογία ταξιδεύουν στο Μετρό! To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο “Mind the Lab” [31.01.2017]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρωτοβουλία δημιουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα [13.12.2016]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηση Συνεργασίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με Διαγνωστικό Κέντρο για την Παροχή Βελτιωμένων Τεχνικών Κυτταρολογικής Διαγνωστικής Μικροσκοπίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανέπαφη διαχείριση της ύλης στη νανοκλίμακα

Αξιοποιώντας πρόσφατες εξελίξεις της νανοτεχνολογίας, ερευνητές από το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) σε συνεργασία με ερευνητές από το Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέπτυξαν καινοτόμες διατάξεις οπτικής νανοπαγίδευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Θεμελιώδης Ρόλος της Πρωτεΐνης s36 στην Αρχιτεκτονική Οργάνωση του Χορίου του Δίπτερου Εντόμου Drosophila melanogaster

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της συνεργασίας της ομάδας «Φωτονικής για Νανοεφαρμογές» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, με τον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταδεικνύουν τον κυρίαρχο και μη πλεονάζοντα ρόλο της s36 πρωτεΐνης στο φυσιολογικό σχηματισμό του χορίου της Drosophila melanogaster και την σημασία της στη ρύθμιση του αριθμού και της μορφογενετικής ακεραιότητας των αναπνευστικών νηματίων ωοθυλακίων γηρασμένων εντόμων.

Συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ερευνητικό έργο, δράσεις και δυσχέρειες λειτουργίας).
Παρουσίαση - Ενημέρωση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, από τους Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου (Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) και Καθ. Ταξιάρχη Κόλια (Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ΕΙΕ και Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ) [Φεβρουάριος 2016]

Διάκριση για εργασία ερευνητικού δικτύου ομάδων του ΙΒΦΧΒ/ ΕΙΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Οι υπηρεσίες υποστήριξης του ΟΒΙ προς το Ερευνητικό/Επιστημονικό προσωπικό του ΕΙΕ». Εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποθαλάσσια έρευνα στη βορειοανατολική πλευρά της Δήλου (2014-15), μια συνεργασία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Παρουσίαση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον κόμβο της «Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εκλογή του Μιλτιάδη Χατζόπουλου, Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, ως Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
Ο κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών, που επί σειρά ετών διατέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της «Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας» στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

Παρουσίαση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην τηλεοπτική εκπομπή ''Aστικό Τοπίο''

Ίδρυση spin-off εταιρείας βιοπληροφορικής με επένδυση από το PJ Tech Catalyst Fund και το IQbility

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014)

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Δύο βραβεία για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη «14η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Εφευρέσεων» Ταϊβάν, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Βράβευση της Ευαγγελίας Μπαλτά, Διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, (Παράσημο ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Liyakat Nişanı της Τουρκικής Δημοκρατίας) για τη συνεισφορά της στον τομέα των Οθωμανικών Σπουδών.

Video Μορφωτικών Εκδηλώσεων ''Επιστήμης Κοινωνία'' / 2014

Διάκριση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ ΕΙΕ)
Στο πλαίσιο της πρόσφατης αξιολόγησης, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κατετάγη 1ο μεταξύ των Ινστιτούτων Κοινωνικών Επιστημών της χώρας και 11ο στο σύνολο των Ερευνητικών Ινστιτούτων όλων των επιστημονικών πεδίων.

Διάκριση του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ) στην αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων της ΓΓΕΤ

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ / Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση στον καρκίνο και τη γήρανση