Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την Προμήθεια Αναλωσίμων» στα πλαίσια της Πράξης "Προηγμένα Υλικά & Διατάξεις" (MIS 5002409) - ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6Β2Ρ469ΗΕΠ-Ο61)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409) του Ινστιτούτου Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας (ΙΘΦΧ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής «Για την Προμήθεια Αναλωσίμων, CPV 24000000-4, 33790000-4, προϋπολογισθείσας δαπάνης εικοσιένα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο και είκοσι έξι ευρώ (21.882,26€) πλέον του Φ.Π.Α.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 18PROC003281653.


Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.06.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02.07.2018 ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05.07.2018 ώρα 11:00

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ερευνητικών αναλωσίμων και εργαστηριακών ειδών» στα πλαίσια της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ Β» (MIS 5002398) ΙΒΦΧΒ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: 6ΘΜ9469ΗΕΠ-ΤΣΡ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΣΘΕΝΟΣ – β Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση – Βελτιστοποίηση ων στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS 5002398) του Ινστιτούτου Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ), προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (Τμήματα 1-24).
Η συνολική προυπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα, ανέρχεται στο ποσό των 74.158,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.805,00€ και ΦΠΑ 14.353,20€)
Η συνολική προυπολογισθείσα δαπάνη, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, θα ανέλθει στο ποσό των 88.219,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 71.144,00€ - ΦΠΑ : 17.075,00€).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 18PROC003256172
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 54347
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.


Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.06.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06.07.2018
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09.07.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού» στα πλαίσια της Πράξης "Προηγμένα Υλικά & Διατάξεις" (MIS 5002409) - ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΞΝΠ469ΗΕΠ-ΥΙΛ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (MIS 5002409) του Ινστιτούτου Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας (ΙΘΦΧ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήρια ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Τμήματα 2, 3, 4 και 6) και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Τμήματα 1 και 5), «Για την προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού, CPV 42122450-9, 38600000-1, 31712346-7, 42417300-5, 38636100-3, 38930000-3, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά και σαράντα δύο ευρώ (24.177,42€) πλέον του Φ.Π.Α.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 18PROC003239326

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.06.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25.06.2018
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27.06.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Πρακτικό επιλογής προμηθευτή συσκευής Transwell στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β:»

Πρακτικό επιλογής προμηθευτή για την προμήθεια συσκευής Διενδοθηλιακής Ηλεκτρικής Αντίστασης (Thincert Transwell) , στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS 5002398)

Πρακτικό επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.06.2018