Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΙΕ

Προκήρυξη
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.01.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 17.02.2020

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Προκήρυξη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30.03.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΑΔΑ Περίληψης διαγωνισμού : Ω6Λ8469ΗΕΠ-Γ18)
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (cpv-79713000-5). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (24.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενώ σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης αυτή ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων ευρώ (49.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC006141966
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Περίληψη Διακήρυξης [pdf]
Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης [pdf]
ΤΕΥΔ [docx]
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.01.2020 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23.01.2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24.01.2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου
Ο ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δρ. Γεώργιος Σκρέτας επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) με Consolidator Grant για να αναπτύξει τροποποιημένα βακτήρια που θα επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων κατά ασθενειών που προκαλούνται από προβληματική αναδίπλωση πρωτεϊνών.


Δελτίο Τύπου
14 Νέοι επιστήμονες (Marie-Curie Fellows) θα εκπαιδευθούν στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου Marie Skłodowska-Curie Initial Training Network “EuroNeurotrophin”, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ.

60 χρόνια ΕΙΕ
[Πηγή: ΒΗΜΑ Science, 27.10.2018]

Τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
[Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, 10.10.2018]

Εκδήλωση εορτασμού 60 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
60 Χρόνια Πρωτοπορίας στην Έρευνα για την Κοινωνία και την Οικονομία

Τετάρτη 10.10.2018, 9.30-14.30 // ΕΙΕ, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Παρουσία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στη 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (MScinBioentrepreneurship) (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019)
Καταληκτική ημερομηνία: 28.09.2018

Συνέντευξη του Δ/ντή και Προέδρου Δ.Σ ΕΙΕ, Δρ. Βασίλειου Γρηγορίου, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων // "Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου της Αθήνας.

Παρουσίαση του ΕΙΕ από τον Πρόεδρο και Δ/ντή ΔΣ, Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου, στην Διήμερη Συνάντηση Διαλόγου και Εργασίας που διοργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
18-19 Ιουνίου 2018 // Αμφιθέατρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή ΕΙΕ στο Athens Science Festival 2018

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ-β / ΙΒΦΧΒ (2017-2020)
Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση – Βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων

Απώλεια του Γεωργίου Κ. Παπαβασιλείου

Συνέντευξη του Δρ. Γεωργίου Σκρέτα στο ένθετο «Πρίσμα» της εφημερίδας «Αυγή» στις 13.1.2018 σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ που αφορούν τη χρήση τροποποιημένων βακτηρίων για την ανακάλυψη δυνητικών θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ασθενειών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου: Ολοκληρωμένη έρευνα για τον καρκίνο με έδρα την Αθήνα

Aπώλεια του Σπύρου Ι. Ασδραχά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τροποποιημένα βακτήρια για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής «Ολοκληρωμένη Δομική Βιολογία», Instruct-ERIC ως Παρατηρητής

Δράση "Ερευνητικές Περιηγήσεις" 2017-2018
Πληροφορίες | Εγγραφή Online | Αίτηση Εγγραφής

Βραδιά του Ερευνητή 2017 // Pre-event στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη Βραδιά του Ερευνητή 2017, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών την Παρασκευή 22 Σεπτέμβριου έχει ετοιμάσει μια σειρά από δράσεις στους φιλόξενους χώρους του, όπου ερευνητές του ΕΙΕ θα παρουσιάσουν με τρόπο ελκυστικό και διασκεδαστικό σε παιδιά, νέους και γονείς, τον άγνωστο κόσμο του ερευνητή, τον τρόπο της δουλειάς του και τους χώρους όπου κινείται.

Παρασκευή 22/9/2017, 18.00-21.00
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ / Για κάποιες δράσεις απαιτείται ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://goo.gl/forms/wwVwqXvQ01Mi3xy82

Τον ΑΝΥΠ Έρευνας & Καινοτομίας κ. Κ. Φωτάκη επισκέφτηκε ο Γερμανός Πρέσβης κ. Jens Plötner

Χημική βελτιστοποίηση υλικών MoS2 για ενεργειακές εφαρμογές
Μια νέα διεπιστημονική μελέτη από συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), του Institut des Materiaux Jean Rouxel στη Νάντη, Γαλλία, και του Instituto de Nanociencia, στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα, Ισπανία, που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Marie-Curie “Enabling Excellence” με χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, και του Chimie des Interactions Plasma-Surface, στο Πανεπιστήμιο Μονς του Βελγίου, απέδειξε ότι παράγωγα 1,2-διθειολανίων μπορούν να συζευχθούν ομοιοπολικά και επιλεκτικά στις ακραίες περιοχές φύλλων MoS2. Αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα αποτελεί σημαντικό κομμάτι στο πάζλ της χημείας των διδιάστατων υλικών.

Γίνε εθελοντής στη Βραδιά του Ερευνητή 2017!

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Β' Φάση
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15.09.2017

Άρθρο της εφημερίδος ΒΗΜΑ για τη συνεργασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την Ιατρική Σχολή Αθηνών
Σε άρθρο της εφημερίδος ΒΗΜΑ της 15-16/4/2017 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας της ερευνητικής ομάδος του Δρ. Βασίλη Λ. Σουλιώτη, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διευθυντής Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος) και τη Μονάδα Ρευματολογίας-Ανοσολογίας της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διευθυντής Καθ. Πέτρος Π Σφηκάκης).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φεστιβάλ Επιστήμης 2017 // Δράσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή του ΕΙΕ στο Φεστιβάλ Επιστήμης 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποκωδικοποιώντας τους μοριακούς μηχανισμούς ανθεκτικότητας καρκινικών κυττάρων σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αριστεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 2016 // Απονομή Αριστείων - Διακρίσεων [31.01.2017]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Mind the Lab: η επιστήμη και η τεχνολογία ταξιδεύουν στο Μετρό! To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο “Mind the Lab” [31.01.2017]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρωτοβουλία δημιουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα [13.12.2016]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηση Συνεργασίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με Διαγνωστικό Κέντρο για την Παροχή Βελτιωμένων Τεχνικών Κυτταρολογικής Διαγνωστικής Μικροσκοπίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανέπαφη διαχείριση της ύλης στη νανοκλίμακα

Αξιοποιώντας πρόσφατες εξελίξεις της νανοτεχνολογίας, ερευνητές από το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) σε συνεργασία με ερευνητές από το Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέπτυξαν καινοτόμες διατάξεις οπτικής νανοπαγίδευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Θεμελιώδης Ρόλος της Πρωτεΐνης s36 στην Αρχιτεκτονική Οργάνωση του Χορίου του Δίπτερου Εντόμου Drosophila melanogaster

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της συνεργασίας της ομάδας «Φωτονικής για Νανοεφαρμογές» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, με τον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταδεικνύουν τον κυρίαρχο και μη πλεονάζοντα ρόλο της s36 πρωτεΐνης στο φυσιολογικό σχηματισμό του χορίου της Drosophila melanogaster και την σημασία της στη ρύθμιση του αριθμού και της μορφογενετικής ακεραιότητας των αναπνευστικών νηματίων ωοθυλακίων γηρασμένων εντόμων.

Συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ερευνητικό έργο, δράσεις και δυσχέρειες λειτουργίας).
Παρουσίαση - Ενημέρωση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, από τους Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου (Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) και Καθ. Ταξιάρχη Κόλια (Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ΕΙΕ και Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ) [Φεβρουάριος 2016]

Διάκριση για εργασία ερευνητικού δικτύου ομάδων του ΙΒΦΧΒ/ ΕΙΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Οι υπηρεσίες υποστήριξης του ΟΒΙ προς το Ερευνητικό/Επιστημονικό προσωπικό του ΕΙΕ». Εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποθαλάσσια έρευνα στη βορειοανατολική πλευρά της Δήλου (2014-15), μια συνεργασία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Παρουσίαση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον κόμβο της «Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εκλογή του Μιλτιάδη Χατζόπουλου, Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, ως Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
Ο κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών, που επί σειρά ετών διατέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της «Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας» στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

Παρουσίαση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην τηλεοπτική εκπομπή ''Aστικό Τοπίο''

Ίδρυση spin-off εταιρείας βιοπληροφορικής με επένδυση από το PJ Tech Catalyst Fund και το IQbility

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014)

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Δύο βραβεία για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη «14η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Εφευρέσεων» Ταϊβάν, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Βράβευση της Ευαγγελίας Μπαλτά, Διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, (Παράσημο ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Liyakat Nişanı της Τουρκικής Δημοκρατίας) για τη συνεισφορά της στον τομέα των Οθωμανικών Σπουδών.

Video Μορφωτικών Εκδηλώσεων ''Επιστήμης Κοινωνία'' / 2014

Διάκριση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ ΕΙΕ)
Στο πλαίσιο της πρόσφατης αξιολόγησης, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κατετάγη 1ο μεταξύ των Ινστιτούτων Κοινωνικών Επιστημών της χώρας και 11ο στο σύνολο των Ερευνητικών Ινστιτούτων όλων των επιστημονικών πεδίων.

Διάκριση του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ) στην αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων της ΓΓΕΤ

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ / Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση στον καρκίνο και τη γήρανση