Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

Ιδιότητα

Όνομα

Διευθυντής Ε.Ι.Ε & Πρόεδρος Δ.Σ

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου

Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Kαθ. Ταξιάρχης Κόλιας

Διευθυντής Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Ευστράτιος Καμίτσος

Διευθύντρια EKT

Δρ. Π. Σαχίνη

Εκπρόσωπος Ερευνητών

Δρ. Β. Ζουμπουρλής

Εκπρόσωπος Διοικητικού &
Τεχνικού Προσωπικού

Α. Γκόρου

Εκπρόσωπος ΓΓΕΤ

Δρ. Σωτήριος Παυλέας