Έργα "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" που υλοποιούνται στο ΕΙΕ
  • DINNESMIN

  • PEPtADe

  • ΝΕΟΒΙΟΠΡΟ

  • RESET

  • QFytoTera

  • ΕΛΑΙΟΝ

  • CO2 BioProducts

  • Health Span