ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία, Θεσμοί, Τέχνη

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

Πολιτική Ιστορία

 


 

Θρησκευτική Τέχνη (15ος-19ος αι.)

Στόχος του προγράμματος είναι η ανασύνθεση του καλλιτεχνικού περιβάλλοντος του ελληνικού και ορθόδοξου κόσμου μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) έως την δημιουργία του ελληνικού κράτους (1830). Ένα από τα κύρια έργα του προγράμματος είναι η συγκρότηση ενός corpus των Ελλήνων Ζωγράφων μετά το Βυζάντιο: το έργο «Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση» ξεκίνησε το 1985 ο ακαδημαϊκός Μανόλης Χατζηδάκης (1909-1998) συνεργαζόμενος με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (ερευνήτρια Ευγενία Δρακοπούλου).


Κύρια ερευνητικά πεδία

 • η καταγραφή των έργων (φορητές εικόνες, τοιχογραφημένοι ναοί) και όλων των βιογραφικών στοιχείων των επώνυμων ζωγράφων (1450-1850)
 • η μελέτη των σχετικών γραπτών τεκμηρίων: αρχεία, επιγραφές μνημείων, υπογραφές ζωγράφων
 • η συγκριτική μελέτη της δράσης των ορθόδοξων και των δυτικών ζωγράφων
 • η μελέτη της οργάνωσης και της δράσης των καλλιτεχνικών εργαστηρίων σε σχέση με την εκκλησιαστική και τη χορηγική πολιτική, καθώς και με τις οικονομικές συνθήκες ανάπτυξης στην Ευρώπη.

 

Μέλη προγράμματος

Ευγενία Δρακοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια, Υπέυθυνη Προγράμματος

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Αθηνά Λεβαντίνου, Αρχαιολόγος (1995-1997, 2002-2004)
Αγγελική Παπαδοπούλου, Φιλόλογος (2001-2002)                    
Βασιλική Δημητροπούλου, Ιστορικός τέχνης (2005-2008)
Πρόδρομος Παπανικολάου, Αρχαιολόγος (2007-2008)
Πόλυ Μουγκογιάννη, Αρχαιολόγος (2009)
Ελένη Χαρχαρέ (2008-2010)

Εισαγωγή στοιχείων στον H/Y: Κέλλυ Αγγελή (1988-2011)

 

Εκδόσεις

1. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), Τόμος 1 (Αβέρκιος-Ιωσήφ), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1987, 19982 (σ. 342, εικ. 204)

2. Μανόλης Χατζηδάκης - Ευγενία Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), Τόμος 2 (Καβαλλάρος-Ψαθόπουλος), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα  1997 (σελ. 468, εικ. 371)

3. Ευγενία Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1850), τόμος 3, Αβέρκιος - Ιωσήφ (Συμπληρώσεις-Διορθώσεις), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2010 (σελ. 353, εικ.138)

4. Ευγενία Δρακοπούλου, Αναλυτικοί Πίνακες των Ελλήνων Ζωγράφων και των έργων τους (1450-1850), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008 (σελ. 404)

5. Ευγενία Δρακοπούλου (επιμ.), Ζητήματα Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη, Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου (28-29 Μαΐου 1999), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 2002 (σελ. 342)

 

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

1. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830). Τόμος 1. (Αβέρκιος-Ιωσήφ), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1987, 19982 http://files.ekt.gr/n010330.pdf
2. Ευγενία Δρακοπούλου, Αναλυτικοί Πίνακες των Ελλήνων Ζωγράφων και των Έργων τους (1450-1850), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008 :   http://files.ekt.gr/n011020.pdf

 

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση : http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/2079?locale=el

 

Σχετικές δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις συνεργατών του προγράμματος

Α. Β Ι Β Λ Ι Α

 1. Ευγενία Δρακοπούλου, Η χριστιανική Καστοριά με βάση τις επιγραφές των ναών της (12ος-16ος αι.), τόμ. Α'-Β', Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1991 (σ. 493, πίν. 3, εικ. 70).

 2. Ευγενία Δρακοπούλου, Η πόλη της Καστοριάς τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή  εποχή (12ος-16ος αι.). Ιστορία - Τέχνη - Επιγραφές, Τετράδια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης αρ. 5, Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 1997 (σ. 190, εικ. 118).

 3. Ευγενία Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τόμ. 2, Καβαλλάρος - Ψαθόπουλος, ΚΝΕ/ΕΙΕ αρ. 62, Αθήνα 1997, σ. 468, εικ. 371 (με τον Μανόλη Χατζηδάκη).

 4. Ευγενία Δρακοπούλου (έκδοση), Ζητήματα Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη, Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου, 28-29 Μαΐου 1999, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών - Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 2002, σ. 342.

 5. Ευγενία Δρακοπούλου, Εικόνες από τις ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας, Συλλογή Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς,Κείμενα Καταλόγου Έκθεσης, Αθήνα 2006, σ. 207.

 6. Ελένη Χαρχαρέ, Ρωσικά πολιτιστικά αγαθά στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, Αθήνα 2006 (τετράγλωσση έκδοση: ελληνικά, ρωσικά, ιταλικά, αγγλικά), σ. 134. 

 7. Ευγενία Δρακοπούλου, Αναλυτικοί Πίνακες των Ελλήνων Ζωγράφων και των έργων τους (1450-1850), ΙΝΕ/ΕΙΕ αρ. 102, Αθήνα 2008, σ. 401. http://files.ekt.gr/n011020.pdf

 8. Ευγενία Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1850), τόμ. 3, Αβέρκιος - Ιωσήφ (Συμπληρώσεις-Διορθώσεις), ΙΝΕ/ΕΙΕ αρ. 114, Αθήνα 2010, σ. 353.

 

Β. Α Ρ Θ Ρ Α

 1. Ευγενία Δρακοπούλου, «Μεταβυζαντινοί ζωγράφοι. Επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή», Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, τχ. 1, Νοέμβριος 1991, σ. 1-4.

 2. Ευγενία Δρακοπούλου,  «Η πρόσληψη της δυτικής εικόνας στην ανατολή», Πρακτικά Β΄ Συμποσίου Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 1999, σ. 55-69.

 3. Ευγενία Δρακοπούλου, «Τρεις ημέρες ενός μαθητευόμενου ζωγράφου στο Χάνδακα», Έργα και ημέρες στην Κρήτη, Από την προϊστορία στο Μεσοπόλεμο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Αθήνα 2000, σ. 317-347, 486-489.

 4. Ευγενία Δρακοπούλου, «Υπογραφές μεταβυζαντινών ζωγράφων, ανίχνευση προσωπικών και καλλιτεχνικών μαρτυριών», Δελτίον Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ΄, τ. ΚΒ΄, Αθήνα 2001, σ. 129-134 (γαλλική περίληψη).

 5. Ευγενία Δρακοπούλου, «Ζωγράφοι από τον ελληνικό στον βαλκανικό χώρο. Οι όροι της υποδοχής και της αποδοχής», Ζητήματα Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη, Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου, 28-29 Μαΐου 1999, επιμ. Ευγενία Δρακοπούλου, Αθήνα 2002, σ. 101-125.

 6. Ευγενία Δρακοπούλου, «Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική, Η θρησκευτική και η κοσμική τέχνη (1770-1821)», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000. Η Οθωμανική κυριαρχία, 1770-1821, τόμ. 2, Αθήνα 2003, σ. 239-266.

 7. Eugenie Drakopoulou, «Remarques sur la peinture post-byzantine dans les Pays roumains. Les peintres provenant de l`environnement grec», Relations greco-roumaines. Interculturalite et identite nationale,sous la direction de P. M. Kitromilides et Anna Tabaki, Athenes 2004, pp.149-163.

 8. Ευγενία Δρακοπούλου, «Στοιχεία για το ταξίδι ζωγράφων και εικόνων από την Κρήτη στα νησιά του Ιονίου (16ος-18ος αι.)», Πρακτικά ΣΤ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. 4, Τέχνες - Φιλολογία, Αθήνα 2004, σ. 413-427.

 9. Ευγενία Δρακοπούλου, «Τα ταξίδια των ζωγράφων  στο Αιγαίο και η παρουσία της  Βενετίας»,Βενετία και Αιγαίο. Συνέργειες λαών και πολιτισμών. Η περίπτωση της Άνδρου,επιμ. Μαργ. Δρίτσα, Αθήνα 2005, σ.173-186.

 10. Ελένη Χαρχαρέ, «Ο πίνακας με παράσταση των αγίων Σεργίου και Νίκωνος και η συλλογή των ρωσικών εικόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας», Θησαυρίσματα 36 (2006), σ. 479-528.

 11. Ευγενία Δρακοπούλου, «Δρόμοι της θρησκευτικής ζωγραφικής στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (17ος-18ος αι.)», Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας. Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνίες), Μία αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, επιμ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης και Π. Δ. Μιχαηλάρης, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2007, σ. 381-391.

 12. Eugenia Drakopoulou, «The Itineraries of the Orthodox Painters in the Eighteenth Century: The  Common Aesthetics in South-East Europe», The Historical Review / La Revue Historique 5 (2008), σ. 21-40. : http://openarchives.gr/visit/303465

 13. Eleni Charchare, «Osservazioni sull'iconografia dell'Arcangelo Michele nella pittura postbizantina: un'icona ignota di Franghias Kavertzas», Θησαυρίσματα 38 (2008), σ. 337-348.

 14. Ευγενία Δρακοπούλου, «Στοιχεία για τη θρησκευτική ζωγραφική στη Μύκονο από το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση»,      Πρακτικά Συμποσίου Μελέτες και Έρευνες για τη Μύκονο στις Κοινωνικές και      Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μύκονος  2009, σ. 63-73.

 15. Ευγενία Δρακοπούλου, «Εικόνα του Αγίου Δημητρίου με απεικόνιση της Θεσσαλονίκης», Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα, Πρόσληψη και Αναπαράσταση της Αρχιτεκτονικής στη Βυζαντινή Τέχνη,επιστ. επιμ. Ευαγγ. Χατζητρύφωνος και Slobodan Curcic, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2009, αρ. 35.

 16. Ευγενία Δρακοπούλου, «Υποδοχή και αφομοίωση της δυτικής τέχνης  στην ζωγραφική των ορθοδόξων κατά τον 18ο αιώνα», ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 52 (Ιούνιος 2010), σ. 133-148.

 17. Ευγενία Δρακοπούλου, «Το έργο του Μανόλη Χατζηδάκη και η δραστηριότητα των μεταβυζαντινών ζωγράφων», Τριακοστό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 2010, σ. 37-39.

 18. Ελένη Χαρχαρέ, «Μια κρητική εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Ιστορικό Μουσείο Μόσχας και το μεγάλο ταξίδι της», Θησαυρίσματα 39/40 (2009/2010), σ. 305-313.

 19. Ευγενία Δρακοπούλου,ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Λήμματα καταλόγου Εκθέσεως, επ. επιμ. Αν. Τούρτα, σελ. 85-87, 90-94, 98-100, 104-109, 112-113, 119-121, 132-133, 138-139, 150-181, Αθήνα 2011 (και σε αγγλική μετάφραση).

 20. Ευγενία Δρακοπούλου,«Η θρησκευτική ζωγραφική στον ελληνικό κόσμο ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Δύση. Αισθητικές αναζητήσεις και ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα χρόνια του διαφωτισμού ως τη γενιά του 30». Δελτίον Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας ΛΓ΄, 2012, 433-434.

 21. Ευγενία Δρακοπούλου,«L'art religieux orthodoxe du XVIIIe siecle et ses relations artistiques avec l'Orient et l' Occident », The Historical Review / La Revue Historique, Departement de Recherches Neohelleniques / Institut de Recherches Historiques, Volume IX (2012), 141-159.

Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. Ευγενία Δρακοπούλου, «Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση. Επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή», Ενδέκατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 1991 (Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 42).

 2. Ευγενία Δρακοπούλου, «Χορηγοί και ζωγράφοι στη μεταβυζαντινή Καστοριά», Δέκατο Πέμπτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα, Μάιος 1995 (Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 24).

 3. Eugenie Drakopoulou, «Types iconographiques inhabituels dans l'oeuvre du peintre Emmanuel Tzanes», Διεθνές Συνέδριο Post-Byzantine Art in the Balkans, Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, Βελιγράδι, Ιούνιος 1997.

 4. Ευγενία Δρακοπούλου, «Η  πρόσληψη της δυτικής τέχνης στην Ανατολή», Εκδηλώσεις λόγου Η Λευκάδα μέσα στο ταξίδι, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών,  Λευκάδα, Αύγουστος 1997.

 5. Ευγενία Δρακοπούλου, «Το ταξίδι ζωγράφων και εικόνων από την Κρήτη στα Επτάνησα», ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος, Σεπτέμβριος 1997.

 6. Ευγενία Δρακοπούλου, Πρόγραμμα «Τράπεζα Δεδομένων Ελλήνων Ζωγράφων», Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Παραγωγή Τραπεζών πληροφοριών και δεδομένων στα πλαίσια του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Φεβρουάριος 1999.

 7. Ευγενία Δρακοπούλου, «Ζωγράφοι από τον ελληνικό στον βαλκανικό χώρο. Οι όροι της υποδοχής και της αποδοχής», Επιστημονικό Διήμερο Η μεταβυζαντινή Ζωγραφική και παρουσίαση του έργου του Μανόλη Χατζηδάκη ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Μάιος 1999.

 8. Eugenie Drakopoulou, «Peinture post-byzantine dans les Pays Roumains», Συμπόσιο Ελληνο-ρουμανικές σχέσεις, Διαπολιτισμικότητα και εθνική ταυτότητα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000.

 9. Eugenie Drakopoulou, «Les peintres et le patronage a l'epoque postbyzantine (XVI-XVIIIe s.)», XXe Congres International des Etudes Byzantines, Paris, aout 2001.

 10. Ευγενία Δρακοπούλου, «Ταξίδια των ζωγράφων στο Αιγαίο», Επιστημονική Συνάντηση Βενετία και Αιγαίο, Άνδρος, Σεπτέμβριος 2001.

 11. Ευγενία Δρακοπούλου, «Δρόμοι της θρησκευτικής τέχνης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (16ος-18ος αι.)», Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνίες), Μία αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Μυτιλήνη, 6-9 Οκτωβρίου 2003.

 12. Eugenie Drakopoulou, «L'image de la ville de Constantinople dans la peinture religieuse et laique apres la chute», Congreso International Constantinopla: 550 anos desde su caida, Granada, 4-6 Δεκεμβρίου 2003.

 13. Ευγενία Δρακοπούλου, «Ο ζωγράφος ως τεχνίτης», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης, Σύρος, 10 Ιουλίου 2004.

 14. Ελένη Χαρχαρέ, «Η ρωσική παρουσία στην Ελληνική Κοινότητα Βενετίας μέσα από τα έργα τέχνης», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ρωσία και Μεσόγειος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάιος 2005.

 15. Eugenia Drakopoulou, «Itineraries of the Orthodox painters in South-East Europe during the 18th century», International Congress of Byzantine Studies, London, 21-26 August 2006.

 16. Ευγενία Δρακοπούλου, «Οι βενετοί ζωγράφοι Bellini και το Βυζάντιο», Ελληνο-ιταλική επιστημονική συνάντηση Βυζαντινή και ιταλική ζωγραφική, Δρόμοι και συναντήσεις από τις Σταυροφορίες έως την πτώση του Χάνδακα (1096-1669), Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου 2006.

 17. Eleni Charchare, «Osservazioni sull'iconografia dell'Arcangelo Michele nella pittura postbizantina: un'icona ignota di Franghias Kavertzas», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, Βενετία, Δεκέμβριος 2007.

 18. Eugenie Drakopoulou, «Remarques sur la peinture post-byzantine dans l'espace balkanique. Relations greco-bulgares», Συμπόσιο Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις την εποχή της διαμόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Οκτώβριος 2008.
 19. Ευγενία Δρακοπούλου, «Στοιχεία για τη θρησκευτική ζωγραφική στη Μύκονο από το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση», Συνέδριο Μελέτες και έρευνες για τη Μύκονο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές, Μύκονος, 14-16 Φεβρουαρίου 2009.

 20. Ελένη Χαρχαρέ, «Μια κρητική εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Ιστορικό Μουσείο Μόσχας και το μεγάλο ταξίδι της», 7ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ανασκαφή και Έρευνα, VII: Από το ερευνητικό έργο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Απρίλιος 2009 (Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων, χ.αρ.σ.).

 21. Eugenia Drakopoulou, «The interplay of Orthodoxy and Enlightenment in religious art», International Congress The Enlightenment and Religion: The Orthodox World, National Hellenic Research Foundation, Athens, 3-4 December 2009.

 22. Ευγενία Δρακοπούλου, «Το έργο του Μανόλη Χατζηδάκη και η δραστηριότητα των μεταβυζαντινών ζωγράφων», Τριακοστό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα, Μάιος  2010.

 23. Ελένη Χαρχαρέ, «Τρίπτυχο με σκηνές του Πάθους του Χριστού και αγίους στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας», Τριακοστό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα, Μάιος  2010 (Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, σ. 110-111).

 24. Ευγενία Δρακοπούλου, «Η θρησκευτική ζωγραφική στον ελληνικό κόσμο ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Δύση. Αισθητικές αναζητήσεις και ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα χρόνια του Διαφωτισμού ώς τη Γενιά του '30», Ημερίδα στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου, Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία - Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα, Μάιος 2011.

 25. Ευγενία Δρακοπούλου, «Ζωγραφοχώρια στην νότια Βαλκανική: επαγγελματικοί τρόποι και δρόμοι», Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο Τοπικές κοινωνίες στο θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18ος-19ος αι. Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρα (24-26 Mαΐου 2012)

 26. Ευγενία Δρακοπούλου, «Έαρ γλυκύ: Reflexions sur la representation du printemps dans l'art et la litterature byzantine» (με τη Marina Loukaki). Μίμησιςin Byzantine Art: Classical, Realistic or Imitative? Institute of History of Art and Culture, The Pomtifical University of John II in Cracow (Κρακοβία, 5-7 Σεπτεμβρίου 2012).

 27. Ευγενία Δρακοπούλου, «Μπαρόκ, νεοκλασικισμός και ορθόδοξη παράδοση στη ζωγραφική της Λέσβου. Καλαισθητικές προτιμήσεις από τον 19ο στον 20ο αιώνα». Συνέδριο Ιστορίας Λέσβος 1912 Από την οθωμανική στην ελληνική επικράτεια, (Μυτιλήνη, 8-10 Νοεμβρίου 2012).

Οργάνωση Συνεδρίων

Η μεταβυζαντινή ζωγραφική και παρουσίαση του έργου του Μανόλη Χατζηδάκη ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (28-29 Μαΐου 1999), (συνδιοργάνωση με τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία).

Βυζαντινή και ιταλική ζωγραφική Δρόμοι και συναντήσεις από τις Σταυροφορίες έως την πτώση του Χάνδακα (1096-1669), Ελληνο-ιταλική επιστημονική συνάντηση Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου 2006 (συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών  με χορηγία του ξενοδοχείου St. George Lycabettus)

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ (2005-2008).
Β΄. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραματεία Έρευνας και Τεχνιλογίας - Εθνικό Κεντρο Τεκμηρίωσης

ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΏΝ 2007: ΤΕΧΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Σεπτέμβριος 2007).
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ I-II  Ηλεκτρονικός Θησαυρός Πρωτογενών Πηγών Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού (2004-2007, 2008-2009)
Κοινωνία Πληροφορίας - Γενική Γραμματεία έρευνας Τεχνολογίας - Ευρωπαϊκή Ένωση

Έκθεση: Το εργαστήρι ενός ζωγράφου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007)

Επιστημονικό Ντοκιμαντέρ: Ερευνητές ανακαλύπτουν, μελετούν και διασώζουν έργα τέχνης (επιστ. επιμέλεια: Ευγενία Δρακοπούλου - Σκηνοθεσία: Άγγελος Κοβότσος)

Συνεργασίες

Το Πρόγραμμα Θρησκευτικής Ζωγραφικής έχει κατά καιρούς συνεργασθεί επιστημονικά με τους παρακάτω φορείς:

. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας http://www.history-archaeology.uoc.gr

. Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία http://www.chae.gr

. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού http://www.mbp.gr/html/gr/index.htm

. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων http://www.ekbmm.gr/

. Σερβική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών http://www.sanu.ac.rs

. Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσά, Αλβανία: http://albania.shqiperia.com/kat/m/shfaqart/aid/2240/National-Museum-of-Medieval-Arts---Korce.html

. Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Μουσείο, Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών http://www.naim.bg

Χορηγοί του προγράμματος

Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη  http://www.idrimaurani.gr/grant.html
Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου http://www.costopoulosfoundation.org
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης http://www.onassis.gr
Ξενοδοχείο Saint George Lycabettus, Αθήνα
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618