ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
  Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών
  Προσωπικό
  Δημοσιεύσεις
  'Εργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης

Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών

Εργαστήριο Φασματοσκοπικών Εφαρμογών

Το Εργαστήριο παρέχει από το τέλος του 1997 ερευνητικές υπηρεσίες σε βιομηχανικούς φορείς, εξάγοντας τεχνογνωσία δονητικής φασματοσκοπίας που προϋπήρχε στο ΙΘΦΧ και διευρύνοντάς την σε νέα πεδία εφαρμογών.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • τον χαρακτηρισμό (ταυτοποίηση, conformity) πρώτων υλών, ενδιάμεσων και προϊόντων με γρήγορο και μη καταστρεπτικό τρόπο, ανά παρτίδα, ακόμα και ανά περιέκτη.
 • την ανάπτυξη ειδικών μεθοδολογιών ποιοτικού & ποσοτικού ελέγχου που στηρίζονται σε φασματοσκοπικές τεχνικές (συνήθως φασματοσκoπία Near-Infrared) και χημειομετρία.
 • τον σχεδιασμό έμπειρων αυτοματοποιημένων συστημάτων για την on line παρακολούθηση της παραγωγής .
 • τον χαρακτηρισμό υάλων, κεραμικών και σύνθετων υλικών
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διείσδυση σε νέες αγορές μέσω της ανάπτυξης προϊόντων και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές χαρακτηρισμού υλικών σε τομείς πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • δράσεις τεχνομεσιτείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού, συμβουλευτικό ρόλο στην αξιολόγηση νέων τεχνολογιών ή αποτελεσμάτων τρίτων κλπ

Για τις υπηρεσίες αυτές το Εργαστήριο αναζητεί, και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί, την ζήτηση της αγοράς μέσω των συστηματικών επαφών με στελέχη του βιομηχανικού R&D, της υλοποίησης διερευνητικών έργων, της ανάληψης έργων μεσοπρόθεσμης διάρκειας και, τέλος, της ανάληψης υπεργολαβιών μακροχρόνιας συνεργασίας.

Το Εργαστήριο έχει να επιδείξει μή επιδοτούμενα έργα εφαρμοσμένης έρευνας για λογαριασμό φορέων που δραστηριοποιούνται στούς τομείς της χημικής βιομηχανίας, των βιομηχανικών ορυκτών, των συγκολλητικών, του ξύλου, των πολυμερών και των επιστρωμάτων, των τροφίμων, των φαρμάκων και της ναυτιλίας. Οι εισροές του ΙΘΦΧ από τα έργα αυτά ανέρχονται σε 900 k€ (2000-2008), ενώ έχει υλοποιήσει (2005-2008) έργο ενίσχυσης της υποδομής του ΕΦΕ, μέσω του προγράμματος ΑΚΜΩΝ του ΕΠΑΝ, προϋπολογισμού 392 k€.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με:

Γ. Χρυσικό, τηλ. 210-7273819, e - mail : gdchryss

Β. Γκιώνη, τηλ. 210-7273820, e - mail : vgionis

Επιδεικτικές Εφαρμογές

 

Εργα Παροχής Ερευνητικών Υπηρεσιών

 • Αξιολόγηση επιστρωμάτων πλοίων
 • Φασματοσκοπικός και χημειομετρικός χαρακτηρισμός εξειδικευμένων πηλών
 • Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός βιομηχανικών ορυκτών με τεχνικές εγγύς υπερύθρου
 • Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση γεωργικών πλαστικών αποβλήτων με φασματοσκοπικές τεχνικές υπερύθρου
 • Χαρακτηρισμός ρητινών και συναφών πολυμερικών υλικών με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών, σκέδαση φωτός και θερμική ανάλυση
 • Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός αραμιδικών (KEVLAR, NOMEX) και ελαστικών ινών (LATEX, LYCRA, DORLASTAN, ολεφινικές) σε υφάνσιμα
 • Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος συγκολλητικών δομικών υλικών με φασματοσκοπία εγγύς υπερύθρου
 • Φασματοσκοπική μελέτη αμινοπλαστικών συγκολλητικών με τεχνικές NIR
 • Φασματοσκοπική μελέτη επιφανειακής υποβάθμισης φαρμακευτικών δισκίων
 • Αξιολόγηση αλληλεπιδράσεων φαρμακευτικών σκευασμάτων και υλικών συσκευασίας
 • Ανάλυση κυτταρινικών εκχυλισμάτων με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC) και φασματοσκοπία υπερύθρου (IR)
 • Φασματοσκοπικός xαρακτηρισμός αντιμολυντικών επιστρωμάτων
 • Σύνθεση και φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός συμβατοποιητών αμύλου με πηλούς
 • Προσδιορισμός μοριακού προσανατολισμού σε φύλλα PE
 • Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός κυτταρινών με τεχνικές NIR
 • Προκαταρτική αξιολόγηση ορυκτών με Near Infrared Spectroscopy (NIR)
 • Φασματοσκοπική μελέτη κινητικής της φωτοσκλήρυνσης πολυμερικών επιστρωμάτων
 • Αξιολόγηση κυτταρινών με τεχνικές φασματοσκοπίας υπερύθρου
 • Αξιολόγηση φιαλών PET με φασματοσκοπία NIR
 • Αξιολόγηση γήρανσης ελαίων κοπής
 • Χαρακτηρισμός ρητινών και γαλακτωμάτων πολυμερών με τεχνικές FT-Raman και NIR
 • Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου φαρμακευτικών δραστικών με φασματοσκοπία υπερύθρου
 • Infrared and Raman study of BaO and TiO2 containing Li-Borate Glasses
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων ταυτοποίησης για εφαρμογές ποιοτικού ελέγχου στην φαρμακευτική βιομηχανία
 • Εφαρμογή φασματοσκοπίας NIR στον ποιοτικό έλεγχο χαρτιού και εκτυπώσεων


 

 

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618