ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Έρευνα

Η πλήρης αξιοποίηση των υλικών απαιτεί σχεδιασμό, σύνθεση και λεπτομερή κατανόηση της δομής των, αλλά και των μηχανισμών που συνδέουν δομή και βασικές ιδιότητες. Η ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΘΦΧ εκτείνεται στην θεωρητική και πειραματική μελέτη των δομών της ύλης στο ατομικό, μοριακό και συμπυκνωμένο επίπεδ o. Το ΙΘΦΧ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θεωρητικές και πειραματικές κατευθύνσεις, με την ανάπτυξη και χρήση τεχνικών για την κατανόηση των ιδιοτήτων της ύλης και της αλληλεπίδρασής της με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Οι θεωρητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για τον «από πρώτες αρχές» υπολογισμό της δομής, των ιδιοτήτων και της φασματοσκοπίας ατόμων και μορίων, την μελέτη της συμπεριφοράς της ύλης σε ισχυρά πεδία, των χημικών δεσμών και δομών, καθώς και της δυναμικής των συσσωματωμάτων, βιολογικών μακρομορίων, και μη γραμμικών συστημάτων.

Οι πειραματικές δραστηριότητες ενσωματώνουν την σύνθεση, την μελέτη της δομής και δυναμικής ανόργανων και οργανικών-ανόργανων υβριδικών συστημάτων με καινοτόμες ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες (π.χ. χαμηλοδιάστατα και υαλώδη υλικά, διαστρωματωμένα κρυσταλλικά και πολυμερή υλικά), και τις αλληλεπιδράσεις της ύλης με ακτινοβολία laser, από το υπεριώδες κενό έως το εγγύς υπέρυθρο, σε υλικά με χρήση στην νανολιθογραφία, τις απεικονίσεις, την βιοφωτονική και άλλες φωτονικές εφαρμογές.

Οι δύο βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις - θεωρία και πείραμα - περιλαμβάνουν την εργασία των εξής επί μέρους ομάδων:

 

Θεωρητική & Υπολογιστική Χημεία και Φυσική
   

 

 

Περισσότερα

 

 

Περισσότερα

 


 

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618