Χημικά τροποποιημένο MoS2 με οργανικά αναγνωριστικά μοτίβα ως ηλεκτροχημικοί αισθητήρες για την εκλεκτική ανίχνευση ιόντων και (βιο)μορίων (ΟΠΣ 5048201)

 

Chemically modified MoS2 with organic recognition motifs as electrochemical sensors for the selective detection of ions and (bio)molecules (MIS 5048201)

 

mos2image

 

Περιγραφή 'Εργου

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων για την εκλεκτική ανίχνευση ιόντων και (βιο)μορίων με μεγάλη διαγνωστική αξία. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νέων υβριδικών υλικών βασισμένων σε διδιάστατες νανοδομές αποτελούμενες από ομοιοπολικά τροποποιημένα φύλλα MoS2 με οργανικά αναγνωριστικά μοτίβα (ΟΑΜ) για την εκλεκτική σύμπλεξη ή/και ακινητοποίηση των επιθυμητών ιόντων ή (βιο)μορίων, αντίστοιχα, και την ηλεκτροχημική τους ανίχνευση.

 

Περίοδος Υλοποίησης 'Εργου

01-03-2020 έως 31-05-2021


logo_en 

Project Description

The project aims to develop electrochemical sensors for the selective detection of ions and (bio)molecules of high diagnostic importance. Emphasis is given to the design, production and characterization of the new hybrid materials based on the two-dimensional nanostructures composed of covalently modified MoS2 nanosheets with organic recognition motifs (ORM) for the selective complexation and/or immobilization of desired ions and (bio)molecules, respectively, and their electrochemical detection.

 

Project Implementation Period

01-03-2020 to 31-05-2021

 

logo_en 

Ομάδα 'Εργου

Project Team

 

Δρ. Αναστάσιος Στεργίου
Υπότροφος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

Dr. Anastasios Stergiou
Post-doctoral Research Fellow, TPCI-NHRF

 

Δρ. Χριστίνα-Επιστήμη Στάγγελ
Υπότροφη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

Dr. Christina-Epistimi Stangel
Post-doctoral Research Fellow, TPCI-NHRF

 

Δρ. Νίκος Ταγματάρχης (ΕΥ)
Διευθυντής Ερευνών, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

Dr. Nikos Tagmatarchis (PI)
Director of Research, TPCI-NHRF

Νέα

 • Δημοσίευση με τίτλο Ion-selective crown ether covalently grafted onto chemically exfoliated MoS2 as biological fluids sensor, στο επιστημονικό περιοδικό Nanoscale (RSC), 2021.

  Συγγραφείς: Anastasios Stergiou, Christina Stangel, Ruben Canton-Vitoria, Ryo Kitaura και Nikos Tagmatarchis.
  DOI: 10.1039/D1NR00404B | Περίληψη [pdf]

 • Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο 17th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN20)
  https://www.nanotexnology.com/index.php/nn
  nn2020

  Anastasios Stergiou, Christina-Epistimi Stangel, Nikos Tagmatarchis, Covalent functionalization of exfoliated MoS2 with organic motifs for the selective recognition of ions and molecules.

 

News

 • Publication entitled Ion-selective crown ether covalently grafted onto chemically exfoliated MoS2 as biological fluids sensor, is accepted at Nanoscale (RSC), 2021.

  Authors: Anastasios Stergiou, Christina Stangel, Ruben Canton-Vitoria, Ryo Kitaura and Nikos Tagmatarchis.
  DOI: 10.1039/D1NR00404B | Αbstract [pdf]

 • Participation to the 17th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN20)
  https://www.nanotexnology.com/index.php/nn

  Anastasios Stergiou, Christina-Epistimi Stangel, Nikos Tagmatarchis, Covalent functionalization of exfoliated MoS2 with organic motifs
  for the selective recognition of ions and molecules.

 

Επικοινωνία

Δρ. Νίκος Ταγματάρχης (ΕΥ)
Διευθυντής Ερευνών, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ
email: tagmatar@eie.gr

 

Contact

Dr. Nikos Tagmatarchis (PI)
Director of Research, TPCI-NHRF
email: tagmatar@eie.gr