Προφίλ Διευθύντριας ΕΚΤ

Δρ. Eύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ & Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τel.: +30 210.72.73.902
email: esachin@ekt.gr

 

 

H Δρ. Εύη Σαχίνη είναι διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Η Δρ. Σαχίνη έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας, τεχνολογίας, ανάπτυξης και καινοτομίας  μέσα από την διαμόρφωση και υποστήριξη σειράς ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ελληνικού γνωσιακού κεφαλαίου. Η Δρ. Σαχίνη οργάνωσε και έθεσε σε λειτουργία το δίκτυο ελληνικών δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών, υποστηρίζοντας την μεταξύ τους επικοινωνία, την αύξηση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης και υποστήριξης επιστημόνων πληροφόρησης. Είχε την πρωτοβουλία για μία σειρά από τις πλεόν εμβληματικές πρωτοβουλίες στο χώρο του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου εστιάζοντας στην ενίσχυση της αυτονομίας και τη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των φορέων έγκριτης έρευνας και πολιτισμού μέσα από δομημένες με πλαίσια συνεργασίας συνεργασίες και την παροχή ηλεκτρονικών υποδομών υψηλής ποιότητας.

Υπό την καθοδήγηση της Δρ. Σαχίνη, το ΕΚΤ έχει καταρτίσει περισσότερα από 100 πλαίσια συνεργασίας με φορείς που λαμβάνουν ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανάδειξη και διάθεση του έγκριτου περιεχομένου τους προς περαιτέρω χρήση. Έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία κομβικών πόρων και υποδομών για το ελληνικό οικοσύστημα έγκριτης γνώσης, όπως είναι ο κατάλογος Dewey, το σύστημα διαδανεισμού ελληνικών βιβλιοθηκών, το εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών, το μητρώο Ελλήνων ερευνητών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας, σειράς θησαυρών και ελεγχόμενων λεξιλογίων καθώς και το Μητρώο Εκδόσεων για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Επιπλέον, η Δρ. Σαχίνη έχει ξεκινήσει σημαντικές πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επαύξηση του εύρους του διαθέσιμου έγκριτου ελληνικού περιεχομένου και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητάς του, όπως οι δράσεις του ΕΚΤ για την ανοικτή πρόσβαση, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία έγκριτων επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα, τη συλλογή μετρικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και καινοτομία στην Ελλάδα που συνεισφέρει ουσιαστικά στην υποστήριξη της διαμόρφωσης τεκμηριωμένων και βασισμένων σε στοιχεία πολιτικών και την επέκταση και βελτίωση των δράσεων του Enterprise Europe Network (EEN) με έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτιώση της ικανότητας διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Η Δρ. Σαχίνη συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών σε θέματα διαχείρισης και προστασίας γνωσιακού κεφαλαίου ως μέλος σχετικών επιτροπών και έχει δημοσιεύσει σειρά από εκθέσεις σε σχέση με θέματα πολιτικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.