ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ - Χ

Οι επιστημονικές υπηρεσίες της μονάδας περιλαμβάνουν:

 1. Κρυστάλλωση μακρομοριακών στόχων
 2. Προκαταρκτικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνικών κρυστάλλων
 3. Συλλογή κρυσταλλογραφικών δεδομένων ακτίνων-Χ
 4. Προσδιορισμός της τρισδιάστατης δομής μακρομοριακών στόχων και συμπλόκων αυτών
 5. Κατευθυνόμενος - από τη δομή- σχεδιασμός βιοδραστικών ενώσεων (π.χ. αντιδιαβητικών φαρμάκων)

Διαδικασία Παροχής Υπηρεσιών

 1. Ορίζεται ημερομηνία εκτέλεσης κάποιου πειράματος με βάση τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού της μονάδος.
 2. Μετά από σύντομη εκπαίδευση οι χρήστες χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό για την εξέταση των δειγμάτων τους ανάλογα με την εμπειρία τους (βλ. κατηγορίες χρηστών)
 3. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα δείγματά τους κατά τη διάρκεια του πειράματος και για την απομάκρυνση αυτών μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας.
 4. Τα δεδομένα περίθλασης φυλάσσονται για 1 εβδομάδα στους υπολογιστές της μονάδας.

Κατηγορίες χρηστών

Οι χρήστες διακρίνονται σε εσωτερικούς, οι οποίοι προέρχονται από το ΙΟΦΧ και εξωτερικούς από ακαδημαϊκούς φορείς/ερευνητικά ινστιτούτα ή τον ιδιωτικό τομέα.
Οι χρήστες ανάλογα με την εμπειρία που διαθέτουν κατηγοριοποιούνται σε

 1. Έμπειρους χρήστες (εργάζονται ανεξάρτητα- υπό τη γενικότερη εποπτεία των υπευθύνων της μονάδας)
 2. Τακτικούς χρήστες (εργάζονται σε συνεργασία με κάποιον έμπειρο χρήστη)
 3. Απλούς χρήστες (εργάζονται υπό την πλήρη εποπτεία των υπευθύνων της μονάδας)

Κόστος Υπηρεσιών

Τα πειράματα/μελέτες που διεξάγονται περιλαμβάνουν ένα πάγιο κόστος το οποίο αφορά στα λειτουργικά έξοδα της μονάδος.
Πρόσθετες υπηρεσίες για εξειδικευμένες μελέτες θα κοστολογούνται κατά περίπτωση.
Οι χρήστες καθίστανται υπεύθυνοι για τη χρήση της μονάδας. Οποιαδήποτε βλάβη πραγματοποιηθεί κατά τη χρήση του εξοπλισμού της μονάδος η οποία αποδίδεται σε κακή πρακτική ή αμέλεια του χρήστη βαραίνει το χρήστη.

Όροι παροχής Υπηρεσιών

Προτεραιότητα για τη χρήση των ερευνητικών εγκαταστάσεων της μονάδος έχουν οι εσωτερικοί χρήστες.
Οι χρήστες πρέπει να γνωστοποιούν στους υπευθύνους της μονάδος το επίπεδο σπουδών τους και εξοικείωσής τους με ίδιο ή αντίστοιχο εξοπλισμό.
Όλοι οι χρήστες από ακαδημαϊκούς φορείς/ερευνητικά κέντρα οφείλουν να κάνουν μνεία στις δημοσιεύσεις τους για τη χρήση της μονάδος εφόσον τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν προέρχονται από χρήση αυτής. Το Ινστιτούτο πρέπει να ενημερώνεται από τους χρήστες για δημοσιευμένα αποτελέσματα από τη χρήση της μονάδας τα οποία θα μπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΟΦΧ με τη μορφή συνδέσμου.

Εμπιστευτικότητα Δεδομένων

Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη χρήση της μονάδας αποτελούν ιδιοκτησία του εκάστοτε χρήστη. Εφόσον είναι επιθυμητό δύναται να υπογραφεί συμφωνητικό για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις
Δρ. Ε.Δ. Χρυσίνα
x-ray@eie.gr

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618