ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει επιστημονικό εξοπλισμό πολύ υψηλών προδιαγραφών, μπορεί δε να θεωρηθεί ότι, είναι το πλέον εξοπλισμένο ερευνητικό Τμήμα στην Ελλάδα στους τομείς της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), της Φασματομετρίας Μάζας και της Πρωτεϊνικής Κρυσταλλογραφίας Ακτίνων-Χ.

Το Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας διαθέτει επίσης, πρόσφατα ανακαινισμένα και εξοπλισμένα συνθετικά εργαστήρια.

Ο επιστημονικός εξοπλισμός του Τμήματος Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, ανά κατηγορία, είναι ο εξής:

 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR

Varian 600 MHz

Varian 400 MHz
Για στερεά δείγματα

Varian 300 MHz

Περισσότερα

 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

UHPLC LC-MSn Orbitrap Velos-Thermo


HPLC LC-MSn Fleet, Thermo

GC-MS/MS Varian Saturn

 

 

Περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ - Χ

Περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618