ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Μονάδα κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ

 

Χρηματοδότηση :
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα- 2000-2002 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Μέτρο 4.5, Δράση 4.4.1-Πράξη με τίτλο: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ.  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

 

FP7-REGPOT-2008-1, No230146, "EUROSTRUCT"
FP7-REGPOT-2009-1, No245866, "ARCADE"

 

Μητρώο μονάδας:
Εγκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο 2010

 

Γεννήτρια ακτίνων-Χ

Χαρακτηριστικά:

• Πηγή παραγωγής ακτίνων-Χ, Oxford Diffraction.
• Aκτινοβολία ακτινών-Χ χαλκού (CuKα) ΅ε λ=1.54 Å.
• Τύπος γεννήτριας, σφραγισμένος σωλήνας παραγωγής. μικροεστιασμένης ακτινοβολίας (microfocus sealed tube).
• Aνιχνευτής συζευγμένου φορτίου (CCD) διαμέτρου 135 mm.
• Κρυογονικό σύστημα διπλού ομοκεντρικού ρεύματος αζώτου.

 

 

 

Αυτόματο σύστημα κρυστάλλωσης πρωτεϊνών

Χαρακτηριστικά:

• Αυτόματο σύστημα κρυστάλλωσης πρωτεϊνών υψηλής ρυθμαπόδοσης 2ης γενιάς, OryxNano Douglas Instruments.
• Στερεοσκόπιο 160Χ, Leica ΜΖ16εφοδιασμένο με ψηφιακή κάμερα και σύστημα πολωμένου φωτός

Διατίθεται δωμάτιο κρυστάλλωσης, θερμοστατούμενο και εφοδιασμένο με επωαστήρες κρυστάλλωσης σε θερμοκρασίες 10, 14, 16 και 20 °C.

 

 

Αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής & απομόνωσης πρωτεϊνών

Συσκευή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).

Θερμοστατούμενοι αναδευόμενοι επωαστήρες μεγάλης χωρητικότητας.

Συστήματα  ταχείας υγρής χρωματογραφίας πρωτεϊνών, Akta purifier UPC10.

Θερμοστατούμενα φασματοφωτόμετρα διπλής δέσμης ορατού/  υπεριώδους (Varian/Carry 100 conc).

Φασματοφωτόμερο μικροπλακών ορατού / υπεριώδους / φθορισμού / φωταύγειας (Thermo).

 

 Επιστημονικές Υπηρεσίες

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618