ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

 

Phenotype And Trait Ontology (PATO)

Το PATO είναι μια οντολογία φαινοτυπικών ιδιοτήτων με πρωταρχικό σκοπό τον ορισμό σύνθετων φαινοτύπων και φαινοτυπικών ιδιοτήτων. Αυτή η οντολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες οντολογίες όπως την οντολογία γονιδίων (GO) ή τις ανατομικές οντολογίες για να παρέχει φαινοτυπικές περιγραφές. Παραδείγματα ιδιοτήτων είναι το κόκκινο χρώμα, υψηλή θερμοκρασία, μικρό μέγεθος, υπερπλαστικό, κτλ.

namespace
  PATO
contact
  George Gkoutos
Discussion List
  PATO list
  quality.obo
  http://purl.org/obo/owl/PATO
tracker
  http://sourceforge.net/tracker/?group_id=76834&atid=595654
domain
  phenotype
relevant_organism
  all

Units of measurement (UO)

Μετρικές μονάδες για τη χρήση σε συνδυασμό με το PATO με πρωταρχικό σκοπό τον ορισμό σύνθετων ποσοτικών φαινοτύπων και φαινοτυπικών ποσοτικών ιδιοτήτων.

namespace
  UO
contact
  George Gkoutos
Discussion List
  OBO Unit list
  unit.obo
  http://purl.org/obo/owl/UO
relevant_organism
  all
domain
  phenotype

 

 
 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618