ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

 

Τμήμα Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (τ. Β.Ε.Β)

Ιστορικό

Το Τμήμα ΒΕΒ ιδρύθηκε το 1977 με στόχους την εκτέλεση επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου στις βιολογικές επιστήμες και τη βιοτεχνολογία, την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή κοινοτομικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, και την εκπαίδευση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών φοιτητών και ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.

Το 2010 στο Τμήμα ΒΕΒ υπηρετούν 18 ερευνητές Α’-Δ’ βαθμίδας και 2 Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Μαζί με τους μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σε έργα εξωτερικής χρηματοδότησης, το τεχνικό και και διοικητικό προσωπικό, το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος έφθανε τα 60 περίπου άτομα.

Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Tμήματος ΒΕΒ κινούνται προς δύο κυρίως κατευθύνσεις, α) την μελέτη των βιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με τον καρκίνο, την γήρανση και άλλα εκφυλιστικά νοσήματα, β) την ανάπτυξη της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας. Κοινή επιδίωξη των ερευνών του Τμήματος είναι η κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης του γονιδιώματος με το περιβάλλον με την ευρύτερή του έννοια, σαν βάση της κατανόησης των μηχανισμών της ανθρώπινης νοσηρότητας και γήρανσης, του σχεδιασμού και ανάπτυξης θεραπευτικών και χημειο-προστατευτικών παραγόντων καθώς και της ταυτοποίησης φυσικών προϊόντων με παρόμοιες ιδιότητες. Μια δεύτερη επιδίωξη, σε αρμονία με την διακηρυγμένη πολιτική της ΓΓΕΤ, είναι η ανάπτυξη Ε&Τ δραστηριοτήτων εναρμονισμένων με τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας.

Στα παραπάνω πλαίσια το Τμήμα ΒΕΒ έχει γόνιμη συνεργασία με το Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας και το Ινστιτούτο Φυσικής και Θεωρητικής Χημείας του ΕΙΕ, με τα οποία έχει διαμορφώσει από κοινού μιά σύγχρονη, πολυεπιστημονική ερευνητική πλατφόρμα.

Δομή

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος ΒΕΒ εκτελούνται στα πλαίσια των εξής Προγραμμάτων

Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας RNA
Πρόγραμμα Γονιδιακής Ρύθμισης
Πρόγραμμα Μοριακής Ενδοκρινολογίας
Πρόγραμμα Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης
Πρόγραμμα Χημικής Καρκινογένεσης και Γενετικής Τοξικολογίας
Πρόγραμμα Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας
Πρόγραμμα Βιομιμητικής
Πρόγραμμα Μεταβολικής Μηχανικής και Βιοπληροφορικής

To Τμήμα ΒΕΒ περιλαμβάνει ακόμα και τη Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών

Επιτεύγματα
Το Τμήμα ΒΕΒ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς έρευνας περιλαμβανομένων των μηχανισμών του καρκίνου και της αντικαρκινικής θεραπείας, της γήρανσης, της περιβαλλοντικής υγείας και της βιοκατάλυσης.

Κατά την τελευταία αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων που διεξήχθηκε από την ΓΓΕΤ το 2005 το ΙΒΕΒ τιμήθηκε με Αριστεία στις Βιολογικές Ερευνες και τη Βιοτεχνολογία. Κατά την πενταετία 2005-2009 το Τμήμα Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας έχει βελτιώσει ακόμη περισσότερο τους δείκτες απόδοσής του σε σύγκριση με την περίοδο 2000-2004:

  • Oι εισροές του από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις για την πενταετία υπερέβησαν συνολικά τα 9.6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, κατά 89%, ενώ η οι εισροές ανά ερευνητή αυξήθηκαν κατά 56%
  • Ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά έφθασε τις 184 (αύξηση κατά 30% συνολικά και κατά 9% ανά ερευνητή)
  • Ο αριθμός των αναφορών σε δημοσιεύεσεις των ερευνητών του ξεπέρασε τις 4,300 (αύξηση κατά 47%)
  • Το Τμήμα ΒΕΒ συμμετείχε σε 24 Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, σε 4 από τα οποία είχε ρόλο συντονιστή, ενώ λειτούργησε σαν Ευρωπαϊκό Κέντρο κατάρτισης ερευνητών στα πλαίσια 5 δικτύων Marie-Curie. Κατά την περίοδο 2005-2009 περίπου 100 νέοι ερευνητές (20% από το εξωτερικό) εκπαιδεύθηκαν στο Τμήμα ΒΕΒ σε μεταπτυχιακό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο (αύξηση 61% και 15%)
  • Αποκτήθηκαν συνολικά 14 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ελληνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια, αύξηση 133%) σε διάφορους τομείς περιλαμβανομένων των κλινικών διαγνωστικών, αντι-οιστρογόνων και νευροπροστατευτικών ουσιών

Δραστηριότητες στον χώρο Επιστήμη και Κοινωνία
Το Τμήμα ΒΕΒ δίνει μεγάλη σημασία στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά, τo ΙΒΕΒ παίζει σημαντικό ρόλο στην διοργάνωση του ετήσιου κύκλου μορφωτικών εκδηλώσεων «Επιστήμη και Υγεία», ενώ είναι το μοναδικό βιολογικό ερευνητικό ινστιτούτο στην Ελλάδα με συστηματική δραστηριότητα σε θέματα βιοηθικής και πρόσληψης της επιστήμης από την κοινωνία. Τέλος το ΙΒΕΒ παίζει κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες διάχυσης της γνώσης και πληροφόρησης σε διεθνή κλίμακα, έχοντας την ευθύνη λειτουργίας των Γραφείων Πληροφόρησης (Dissemination Offices) σειράς ευρωπαϊκών ερευνητικών δικτύων.

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ. 210-7273727, 210-7273719 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618