Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται στο σύνολο της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1980 με χρηματοδότηση του ‘Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών’. Εντάσσεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Σήμερα το ΕΚΤ είναι ένας κεντρικός φορέας οργάνωσης και διάθεσης περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας, ο οποίος, σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου.

Με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και άρτιες τεχνολογικές υποδομές, το ΕΚΤ προσφέρει υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης, υποστηρίζει τη δικτύωση και αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών και αναπτύσσει και διαθέτει σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά εργαλεία. Παράλληλα παρέχει πληροφόρηση σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και διαχέει ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά.

Ο δικτυακός τόπος του ΕΚΤ (www.ekt.gr) εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη πύλη πρόσβασης σε περιεχόμενο επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης. Το ΕΚΤ διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες. Συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας, συνέδρια και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο την ευρύτερη προβολή των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών τους, και τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας για την έρευνα.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι του ΕΚΤ προέρχονται τόσο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όσο και από τη συμμετοχή του σε ανταγωνιστικά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα καθώς και από υπηρεσίες προς τρίτους. Η ανάληψη ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων επιτρέπουν την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής του υποδομής, την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων καθώς και τη διεύρυνση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΤ είναι η κινητήριος δύναμή του για την υλοποίηση των στόχων του. Το 75% των εργαζομένων έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιστημών, από φυσικές επιστήμες και μηχανική έως κοινωνικές επιστήμες. Σήμερα στο ΕΚΤ απασχολούνται 80 άτομα, ως τακτικό προσωπικό και προσωπικό που συμβάλλεται για την υλοποίηση έργων, η πλειονότητα των οποίων διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς δραστηριότητας του φορέα.

 

Υλικοτεχνική υποδομή

Το ΕΚΤ διαθέτει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές στη χώρα σε ό,τι αφορά πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης, διαχείρισης και διάθεσης πληροφορίας και υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης. Στα πληροφοριακά του συστήματα περιλαμβάνονται εξυπηρετητές και επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων, αποθηκευτικά συστήματα πολύ μεγάλης χωρητικότητας, συστήματα ψηφιοποίησης, τηλεδιασκέψεων, τηλεκπαίδευσης, ηλεκτρονικών εκδόσεων και ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου καθώς και συστήματα ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνιών με δικτύωση υψηλών ταχυτήτων.

 

Συνεργασίες και δικτύωση

Η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και η δικτύωση του ΕΚΤ με ερευνητικούς και άλλους φορείς οδηγεί στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και διάχυση των υπηρεσιών του στο ευρύτερο κοινό. Προς αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και δίκτυα, που καλύπτουν γεωγραφικά την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή και τη Μαύρη θάλασσα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και την προώθηση της Καινοτομίας.

 

Προϊόντα-Εκδόσεις

Σύστημα Αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΕΚΤ-ΑΒΕΚΤ

Το ΑΒΕΚΤ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ και έχει εγκατασταθεί σε περισσότερες από 2.100 βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα, για την οργάνωση των λειτουργιών, τη διάθεση των δεδομένων και την ενίσχυση των υπηρεσιών τους.

 

Εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου

Το ΕΚΤ παράγει και διαθέτει σύγχρονα εργαλεία και βοηθήματα για την οργάνωση και διαχείριση περιεχομένου, όπως η ελληνική έκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey και ο θησαυρός Ελληνικών Όρων γενικού περιεχομένου.

 

Περιοδικό ‘Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία’

Πρόκειται για έντυπη διμηνιαία έκδοση η οποία απευθύνεται στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Νέα με έμφαση σε θέματα προώθησης καινοτομίας, Συνεντεύξεις, Νέες τεχνολογίες από όλη την Ευρώπη, Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, Ημερολόγιο εκδηλώσεων.

 

eNewsletter ' Έρευνα και Καινοτομία'

Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter 'Έρευνα και Καινοτομία' ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο των προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (κοινοτικών και εθνικών) και της μεταφοράς τεχνολογίας.

 

Ενημερωτικό Δελτίο 'οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες…Κινούνται'

Το ΕΚΤ εκδίδει το Ενημερωτικό Δελτίο 'Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες…Κινούνται', με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών.